кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

Дисципліни

          

Кафедра бухгалтерського обліку забезпечує викладання сорока навчальних дисциплін для двадцяти напрямів підготовки фахівців. На теперішній час викладання здійснюється трьома мовами: українською, російською та англійською.

За освітньою програмою «ОБЛІК І АУДИТ», спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» викладаються:

для бакалаврів

 1. Автоматизація складання звітності
 2. Аналіз господарської діяльності
 3. Аудит
 4. Бухгалтерський облік в галузях економіки
 5. Звітність підприємств
 6. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 7. Облік за видами економічної діяльності (виробництво, будівництво, сільське господарство, транспорт, торгівля та ресторанний бізнес)
 8. Облік у банках
 9. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 10. Облік і звітність в оподаткуванні( базовий рівень)
 11. Облік і звітність в оподаткуванні( поглиблений рівень)
 12. Облік і звітність суб`єктів малого підприємництва за національними та  міжнародними стандартами
 13. Облік у бюджетних установах
 14. Облік у зарубіжних країнах
 15. Облік у сфері торговельного бізнесу
 16. Основи бухгалтерського обліку
 17. Судово-бухгалтерська експертиза
 18. Тренінг 1 Бухгалтерський облік у бізнесі
 19. Університетська освіта
 20. Управлінський облік(базовий рівень)
 21. Фінансовий облік (базовий рівень)
 22. Фінансовий облік ІІ
 23. Фінансово-господарський контроль

для магістрів

 1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 2. Екологічна економіка
 3. Консолідація фінансової звітності
 4. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 5. Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень)
 6. Облікова політика підприємства
 7. Організація бухгалтерського обліку
 8. Організація і методика аудиту
 9. Основи наукових досліджень в обліку. аналізі та аудиті
 10. Стратегічний аналіз
 11. Управлінські інформаційні системи в обліку. аналізі та аудиті
 12. Фінансовий аналіз

Кафедра також забезпечує викладання дисциплін для студентів необлікових спеціальностей:

 • Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях
 • Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік, аудит та оподаткування
 • Облік за міжнародними стандартами
 • Облік товарів в прикладних програмних рішеннях

Автоматизація складання звітності

Мета дисципліни полягає у набутті спеціальних теоретичних знань і практичних навичок складання звітності підприємства як в межах єдиної автоматизованої системи обліку на підприємстві так і на підставі даних ручного обліку та обліку з використанням різних автоматизованих систем обліку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні основи складання звітності підприємств з автоматизованим та частково автоматизованим веденням обліку

 1. Звітність як елемент інформаційної системи підприємства
 2. Процес складання звітності як об’єкт автоматизації
 3. Звітність як елемент інтегрованих та корпоративних систем обліку
 4. Автоматизоване складання звітності в умовах неавтоматизованого чи частково автоматизованого обліку

Модуль 2. Електронна звітність: теорія та практика застосування

 1. Електронний документооборо
 2. Електронний цифровий підпис
 3. Електронна звітність: проблеми та перспективи існування
 4. Спеціалізовані програми для складання звітності

Аналіз господарської діяльності

Мета: формування системи знань з теорії та практики здійснення аналізу господарської діяльності; набуття практичних навичок з аналізу основних показників господарської діяльності та фінансового стану підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства

 1. Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень
 2. Аналіз товарообороту та товарних запасів торговельного підприємства
 3. Аналіз доходів і витрат торговельного підприємства
 4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності торговельного підприємства
 5. Аналіз діяльності промислового підприємства
 6. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Модуль 2. Аналіз показників оцінки фінансового стану підприємства

 1. Аналіз капіталу підприємства та ефективності його використання
 2. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства
 3. Оцінка фінансового стану підприємства на основі коефіцієнтного аналізу
 4. Аналіз і прогнозування можливого банкрутства підприємства
 5. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Аудит

Мета: формування у студентів знань з аудиту відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, враховуючи чинне законодавство України.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні основи аудиту

 1. Сутність і предмет аудиту 
 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення 
 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 
 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
 5. Планування аудиту 
 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

Модуль 2. Аудит фінансової звітності, узагальнення результатів аудиту

 1. Методика аудиту фінансової звітності 
 2. Аудит внутрішніх стандартів, що регулюють діяльність підприємства
 3. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
 4. Підсумковий контроль
 5. Реалізація матеріалів аудиту
 6. Аудиторські послуги, їхні об’єкти і види
 7. Внутрішній аудит: його суть, об’єкти та суб’єкти
 8. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
 9. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

Бухгалтерський облік в галузях економіки

Мета: набуття спеціальних теоретичних знань і практичних навичок ведення бухгалтерського обліку та формування інформації для підготовки фінансової звітності з врахуванням специфіки діяльності суб’єктів господарювання та галузевих нормативних документів з метою надання інформації користувачам для прийняття ефективних управлінських рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Бухгалтерський облік на виробничих, будівельних та сільськогосподарських підприємствах

 1. Облік витрат та калькулювання собівартості у промисловості
 2. Бухгалтерський облік у будівництві 
 3. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах

Модуль 2. Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей

 1. Бухгалтерський облік на підприємствах автомобільного транспорту
 2. Бухгалтерський облік у готельному господарстві
 3. Бухгалтерський облік у туристичній діяльності
 4. Бухгалтерський облік у житлово-комунальному господарстві та в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків
 5. Облік страхової діяльності

Звітність підприємств

Мета: формування системи та набуття практичних вмінь щодо складання фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньовідомчої звітності підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Фінансова звітність підприємства

 1. Фінансова звітність, її сутність, значення та основні етапи підготовки
 2. Cклад, структура та порядок складання Балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства
 3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та порядок його складання
 4. Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання
 5. Порядок складання Звіту про власний капітал
 6. Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності та інших форм фінансової звітності
 7. Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності та перевірка порівнянності її показників

Модуль 2. Зведена, консолідована, податкова, статистична і спеціальна звітність

 1. Порядок складання зведеної та консолідованої фінансової звітності
 2. Порядок формування показників статистичної звітності
 3. Порядок складання податкової звітності
 4. Порядок підготовки спеціальної звітності
 5. Особливості та порядок формування внутрішньогосподарської звітності підприємств

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Мета: формування у студентів системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку та звітності підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні аспекти побудови інформаційних систем

 1. Інформація та інформаційні системи в умовах ринкової економіки
 2. Забезпечення розв'язання задач управління підприємством з використанням засобів комп'ютерної техніки
 3. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем
 4. Алгоритмізація процесу розв'язання задачі з використанням комп'ютерних облікових систем

Модуль 2. Розв'язання облікових задач з використанням облікових програмних продуктів в комп'ютерній системі обліку

 1. Автоматизація обліку основних засобів та товарно - матеріальних цінностей
 2. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій
 3. Автоматизація обліку доходів та витрат підприємства
 4. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності
 5. Автоматизація розв'язання задач управління підприємством
 6. Реалізація розв'язання нетипових задач в середовищі облікових програмних продуктів

Облік за видами економічної діяльності (виробництво, будівництво, сільське господарство, транспорт, торгівля та ресторанний бізнес)

Мета: набуття спеціальних теоретичних знань і практичних навичок ведення бухгалтерського обліку та формування інформації для підготовки фінансової звітності з врахуванням специфіки діяльності суб’єктів господарювання та галузевих нормативних документів з метою надання інформації користувачам для прийняття ефективних управлінських рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Бухгалтерський облік на виробничих, будівельних та сільськогосподарських підприємствах

 1. Облік витрат та калькулювання собівартості у промисловості
 2. Бухгалтерський облік у будівництві 
 3. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах

Модуль 2. Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей

 1. Бухгалтерський облік на підприємствах автомобільного транспорту
 2. Бухгалтерський облік у готельному господарстві
 3. Бухгалтерський облік у туристичній діяльності
 4. Бухгалтерський облік у житлово-комунальному господарстві та в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків
 5. Облік страхової діяльності

Облік у банках

Мета: сформувати у студентів систему теоретичних знань та допомогти набути практичних навичок з бухгалтерського обліку в банках.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Основи бухгалтерського обліку в банках та методика обліку розрахунково-касових операцій

 1. Загальні основи та принципи бухгалтерського обліку в банках
 2. Облік капіталу
 3. Облік доходів і витрат
 4. Облік касових операцій
 5. Облік розрахункових операцій

Модуль 2. Методика обліку депозитних, кредитних та інших операцій комерційного банку

 1. Облік депозитних операцій
 2. Облік операцій з кредитування
 3. Облік операцій в іноземній валюті
 4. Облік операцій з цінними паперами
 5. Облік операцій з основними засобами
 6. Облік операцій з нематеріальними активами
 7. Облік операцій з лізингу

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок з організації та методики ведення обліку у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Облік валютно-фінансових та експортно-імпортних операцій

 1. Суть і значення зовнішньоекономічної діяльності, її види та об'єкти 
 2. Основні положення міжнародних контрактів у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 3. Облік валютних та кредитних операцій
 4. Облік імпортних операцій
 5. Облік експортних операцій

Модуль 2. Облік інших операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 1. Облік бартерних (товарообмінних) операцій
 2. Облік операцій з давальницькою сировиною
 3. Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті
 4. Облік власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями

Облік і звітність в оподаткуванні(базовий рівень)

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку в системі оподаткування підприємствами – платниками податків і зборів (обов’язкових платежів).

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні основи обліку в оподаткуванні, облік податку на прибуток, податку на додану вартість та обов’язкових платежів, які пов’язані з оплатою праці працівників підприємства

 1. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база його ведення
 2. Облік податку на прибуток підприємства
 3. Облік податку на додану вартість
 4. Облік внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 5. Облік податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Модуль 2. Облік інших загальнодержавних і місцевих податків і зборів

 1. Облік ресурсних податків і зборів (обов’язкових платежів)
 2. Облік інших загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів)
 3. Облік місцевих податків і зборів
 4. Особливості обліку у суб’єктів підприємницької діяльності в умовах спрощеної системи оподаткування

Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень)

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності підприємствами – платниками податків і зборів (обов’язкових платежів).

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Порядок складання і подання звітності з податку на прибуток, податку на додану вартість та з обов’язкових платежів, які пов’язані з оплатою праці працівників підприємства

 1. Порядок складання і подання звітності з податку на прибуток підприємства
 2. Порядок складання і подання звітності з податку на додану вартість
 3. Порядок складання і подання звітності з внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 4. Порядок складання і подання звітності з податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Модуль 2. Порядок складання і подання звітності з інших загальнодержавних і місцевих податків і зборів, виправлення помилок та розрахунок штрафних санкцій за порушення податкового законодавства

 1. Порядок складання і подання звітності за ресурсними податками і зборами (обов’язковими платежами)
 2. Порядок складання і подання звітності за іншими загальнодержавними податками й зборами (обов’язковими платежами)
 3. Порядок складання і подання звітності за місцевими податками і зборами
 4. Порядок складання і подання звітності з єдиного податку
 5. Виправлення помилок в обліку податків, зборів (обов’язкових платежів) та податковій звітності, порядок розрахунку штрафних санкцій за порушення податкового законодавства

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та  міжнародними стандартами

Мета: формування у студентів системи знань з теоретико-практичних основ обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними стандартами

 1. Порядок застосування суб’єктами малого підприємництва спрощеної та загальної системи оподаткування, обліку та звітності
 2. Облік активів суб’єктів малого підприємництва
 3. Облік власного капіталу та зобов’язань суб’єктів малого підприємництва
 4. Облік витрат, доходів і фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва
 5. Звітність суб’єктів малого підприємництва за національними стандартами

Модуль 2. Особливості обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за міжнародними стандартами

 1. Нормативно-правове регулювання складання фінансової звітності за міжнародними стандартами
 2. Порядок оцінки та відображення елементів фінансової звітності за міжнародними стандартами
 3. Трансформація фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва

Облік у бюджетних установах

Мета: засвоєння теорії та практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах, вивчення теоретичних засад обліку у бюджетних установах, засвоєння методики реєстрації облікової інформації, визначення проблем обліку у бюджетних установах, шляхів їх вирішення та напрямів реформування бухгалтерського обліку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Облік активів, видатків і доходів

 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 2. Облік доходів і видатків
 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій
 5. Облік необоротних активів
 6. Облік нематеріальних активів
 7. Облік запасів
 8. Облік виробничих витрат

Модуль 2. Облік власного капіталу і звітність бюджетних установ

 1. Облік власного капіталу
 2. Облік фондів
 3. Облік результатів виконання кошторису
 4. Інвентаризація в системі бюджетних установ
 5. Звітність бюджетних установ

Облік у зарубіжних країнах

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань з організації та методики обліку у зарубіжних країнах; набуття практичних навичок з обліку та складання фінансових звітів у зарубіжних країнах, використання облікової інформації в управлінні.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку, фінансова звітність та облік активів

 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку
 2. Фінансова звітність
 3. Облік грошових коштів
 4. Облік розрахунків із дебіторами
 5. Облік товарно-матеріальних  запасів
 6. Облік довгострокових активів
 7. Облік фінансових вкладень і консолідована звітність

Модуль 2. Облік зобов’язань, фінансових результатів, власного капіталу та основи управлінського обліку

 1. Облік короткострокових зобов’язань
 2. Облік довгострокових зобов’язань
 3. Облік доходів, витрат і фінансових результатів
 4. Облік власного капіталу та розподіл прибутку у товариствах і корпораціях
 5. Основи управлінського обліку

Облік у сфері торговельного бізнесу

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок з ведення обліку на підприємствах оптової, роздрібної, оптово-роздрібної торгівлі та в закладах ресторанного бізнесу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Торговельна діяльність в Україні та об'єкти її обліку

 1. Порядок здійснення торговельної діяльності, її нормативно-правове регулювання
 2. Порядок визнання та оцінки товарів
 3. Документальне оформлення та облік надходження товарів
 4. Документальне оформлення та облік реалізації товарів
 5. Документальне оформлення та облік інших товарних операцій

Модуль 2. Порядок узагальнення облікової інформації про рух товарів, доходи, витрати і фінансові результати в торгівлі

 1. Звітність матеріально відповідальних осіб та аналітичний облік товарів
 2. Порядок проведення, документальне оформлення та облік результатів інвентаризації товарів
 3. Облік торгових націнок та знижок
 4. Особливості обліку доходів, витрат і фінансових результатів від реалізації товарів

Основи бухгалтерського обліку

Мета: засвоєння теоретичних основ бухгалтерського обліку; вивчення методів організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; набуття практичних навичок збору, інтерпретації, обробки і використання облікової інформації в управлінні підприємством.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теорія бухгалтерського обліку

 1. Суть і значення бухгалтерського обліку
 2. Історія розвитку бухгалтерського обліку
 3. Предмет і метод бухгалтерського обліку
 4. Документування в бухгалтерському обліку
 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
 6. Бухгалтерський баланс
 7. Поняття про інвентаризацію
 8. Оцінка і калькулювання в бухгалтерському обліку

Модуль 2. Облік господарських процесів

 1. Облік процесу створення підприємства
 2. Облік процесу постачання
 3. Облік процесу виробництва
 4. Облік процесу реалізації
 5. Основи фінансової звітності
 6. Порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві
 7. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні та світі
 8. Професійна етика та соціальна відповідальність в бухгалтерському обліку

Судово-бухгалтерська експертиза

Мета: формування системи теоретич­них знань і практичних навичок з організації та методики судо­во-бухгалтерської експертизи для розкриття й запобігання пра­вопорушень у сфері економіки.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретико-організаційні засади судово-бухгалтерської експертизи

 1. Суть, функції, предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи
 2. Організація судово-бухгалтерської експертизи
 3. Призначення та етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи
 4. Висновки та реалізація матеріалів судово-бухгалтерської експертизи

Модуль 2. Дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних господарських операцій

 1. Судово-бухгалтерська експертиза операцій у касі та на рахунках банку
 2. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з дебіторами і кредиторами
 3. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з матеріальними активами
 4. Судово-бухгалтерська експертиза фінансових результатів

Тренінг 1 Бухгалтерський облік у бізнесі

Мета: набуття практичних вмінь і навичок з організації підприємницької діяльності, реєстрації фізичних та юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності,  ведення обліку господарських операцій підприємства та їх інтерпретації для обґрунтування ефективних управлінських рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Основи підприємництва та порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві

 1. Сутність і значення підприємництва в економіці України
 2. Порядок державної реєстрації підприємницької діяльності
 3. Значення та місце бухгалтерської служби в організаційній структурі підприємства

Модуль 2. Обліковий  цикл підприємства

 1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку на підприємстві
 2. Первинні документи та їх значення в бізнесі
 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
 4. Інвентаризація в бухгалтерському обліку
 5. Облік процесу придбання
 6. Облік процесу виробництва
 7. Облік процесу реалізації
 8. Бухгалтерський баланс

Університетська освіта

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті у відповідності з сучасними інтеграційними процесами в міжнародній освіті в контексті прийняття Болонської декларації, формування вміння студента самостійно і ефективно навчатися в галузевому університеті з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, вимог Болонського процесу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу.
 2. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.
 3. Соціально-культурна інфраструктура університету.
 4. Бібліотека університету та правила користування її фондами.
 5. Фахова підготовка в ПУЕТ: вступ до спеціальності.
 6. Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті.

Управлінський облік(базовий рівень)

Мета: надання знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням зарубіжного та передового вітчизняного досвіду.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Організація управлінського обліку та системи калькулювання

 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
 2. Склад витрат діяльності
 3. Класифікація і поведінка витрат
 4. Методи обліку і калькулювання собівартості
 5. Система обліку і калькулювання за повними витратами
 6. Система обліку і калькулювання за змінними /неповними/ витратами
 7. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

Модуль 2. Специфічні  методики управлінського обліку

 1. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
 2. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
 3. Бюджетне планування і контроль
 4. Облік і контроль за центрами відповідальності

Фінансовий облік (базовий рівень)

Мета: набуття спеціальних теоретичних знань і практичних навичок ведення фінансового обліку та формування інформації фінансової звітності відповідно до національних стандартів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Основи фінансового обліку, облік власного капіталу та активів

 1. Основи побудови фінансового обліку
 2. Облік власного капіталу
 3. Облік грошових коштів
 4. Облік дебіторської заборгованості
 5. Облік запасів
 6. Облік основних засобів

Модуль 2. Облік зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів

 1. Облік зобов’язань підприємства
 2. Облік праці та її оплати
 3. Облік операційних витрат підприємства
 4. Формування та облік операційних доходів підприємства
 5. Облік фінансових результатів від операційної діяльності підприємства

Фінансовий облік ІІ

Мета: одержання спеціальних теоретичних знань і практичних навичок ведення фінансового обліку активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів та складання фінансової звітності на підприємствах різних форм власності з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Фінансовий облік активів та власного капіталу підприємства

 1. Облік грошових коштів в іноземній валюті, грошових документів та фінансових інвестицій
 2. Облік дебіторської заборгованості за нетоварними операціями
 3. Облік оренди, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів
 4. Облік нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів
 5. Облік бартерних операцій
 6. Облік капіталу в дооцінках, додаткового та вилученого капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)
 7. Облік резервів, забезпечень та цільового фінансування

Модуль 2. Фінансовий облік зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів та фінансова звітність підприємства

 1. Облік боргових цінних паперів
 2. Облік податків і зборів (обов’язкових платежів)
 3. Облік допомоги з тимчасової втрати працездатності та відпускних
 4. Облік неопераційних доходів і витрат
 5. Облік фінансових результатів від неопераційної діяльності
 6. Фінансова звітність підприємства

Фінансово-господарський контроль

Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з організації та методики фінансово-господарського контролю на підприємствах і організаціях незалежно від форми власності та галузевого спрямування; оволодіння студентами методикою фінансово-господарського контролю у ринкових умовах; формування практичних навичок з оформлення матеріалів ревізії, податкового контролю платників податків за розрахунками з бюджетом, внутрішнього контролю.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансово-господарського контролю в Україні

 1. Теоретичні основи фінансово-господарського контролю в Україні
 2. Суб’єкти контролю
 3. Організація, планування та методичні прийоми фінансово-господарського контролю
 4. Узагальнення і реалізація результатів фінансово-господарського контролю

Модуль 2. Фінансово-господарський контроль діяльності підприємств і організацій

 1. Фінансово-господарський контроль Державної аудиторської служби України
 2. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом
 3. Особливості контролю діяльності бюджетних установ
 4. Внутрішній контроль

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Мета: формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Роль та значення бухгалтерського обліку в системі управління підприємством

 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством
 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством
 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності
 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень
 5. Облікова політика в ціноутворенні
 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства

Модуль 2. Значення бухгалтерського обліку при формуванні збалансованої системи показників в управлінні підприємством

 1. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством
 2. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством
 3. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень
 4. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень
 5. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства
 6. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку

Екологічна економіка

Мета дисципліни полягає у формуванні еколого-економічного світогляду студентів для того, щоб потім вести ефективну, цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Основи загальної екології та її аналіз

 1. Предмет екологічної економіки, методи і завдання
 2. Теоретичні аспекти екології. Сутність природних факторів і антропогенних проблем довкілля
 3. Антропогенні проблеми довкілля. Аналіз галузевих аспектів екології
 4. Спостереження і контроль стану довкілля на мікро - і макрорівнях
 5. Методи оцінки еколого-економічних збитків
 6. Екологічний облік та аудит на підприємствах
 7. Екологічна експертиза

Модуль 2. Еколого-економічний механізм раціонального природокористування

 1. Економічний механізм раціонального природокористування
 2. Еколого-економічні проблеми використання і охорони атмосферного повітря і водних ресурсів
 3. Еколого-економічні проблеми використання і охорони земельних, мінеральних і біологічних ресурсів 
 4. Екологічний менеджмент та екологічний маркетинг
 5. Торгівельні механізми національної екологічної економіки 
 6. Науково-технічний прогрес у системі національної екологічної економіки 

Консолідація фінансової звітності

Мета вивчення навчальної дисципліни - опанування студентами теоре­тичних засад, методичних підходів, змісту нормативно-правових актів, що регламентують процедуру консолідації фінансової звітності, а також вивчення ними методики запо­внення кожної окремої форми консолідованої фінансової звітності групи підприємств та строків подання й використання показників форм консолідованої фінансової звітності для аналізу та управління суб’єктом господарювання.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Нормативно-правове регулювання консолідації фінансової звітності та методика складання консолідованого  Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошо­вих коштів

 1. Теоретичні та економіко-правові засади консолідації фінансової звітності
 2. Методика складання Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан)
 3. Методика складання Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
 4. Методика складання Консолідованого звіту про рух грошо­вих коштів

Модуль 2. Методика складання консолідованого звіту про влас­ний капітал, приміток до консолідованої річної фінансової звітності та виправлення помилок. Аналіз показників консолідованої фінансової звітності.

 1. Методика складання Консолідованого звіту про власний капітал
 2. Методика складання Приміток до консолідованої річної фінансової звітності та виправлення помилок і зміни у них
 3. Консолідована  фінансова звітність в державному секторі
 4. Аналіз показників консолідованої фінансової звітності

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облікова політика підприємства

Мета: оволодіння методикою формування облікової політики підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Облікова політика підприємства: методичний аспект

 1. Суть і значення облікової політики
 2. Порядок формування облікової політики щодо необоротних активів
 3. Порядок формування облікової політики щодо оборотних активів
 4. Порядок формування облікової політики щодо доходів, витрат і фінансових результатів

Модуль 2. Облікова політика підприємства: організаційний аспект

 1. Зміст, структура і порядок складання наказу про облікову політику
 2. Вплив облікової політики на показники фінансової звітності та оцінку фінансового стану підприємства

Організація бухгалтерського обліку

Мета: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні засади організації бухгалтерського обліку

 1. Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
 2. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика підприємства
 3. Формування і функціонування облікових підрозділів
 4. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві
 5. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку

Модуль 2. Практичні засади організації бухгалтерського обліку

 1. Формування системи документування господарських операцій та документообігу
 2. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань
 3. Організаційні засади обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
 4. Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління
 5. Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства
 6. Система захисту облікової інформації

Організація і методика аудиту

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики проведення аудиту та організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Організація аудиту. Аудит активів

 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту
 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів
 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційне забезпечення
 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства
 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій
 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості
 7. Аудит запасів

Модуль 2. Організація і методика аудиту окремих об’єктів. Внутрішній аудит

 1. Аудиторський контроль праці та її оплати
 2. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань
 3. Аудит витрат і собівартості продукції
 4. Аудит формування доходів і фінансових результатів
 5. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів
 6. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності
 7. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг
 8. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності

Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті

Мета: формування теоретичних знань й набуття практичних вмінь і навичок щодо організації та методології наукових досліджень в обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні засади наукових досліджень в обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті

 1. Наука та наукова діяльність
 2. Методологія і методи наукових досліджень в обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті

Модуль 2. Організація і методика наукових досліджень в обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті

 1. Організація наукових досліджень в обліку, оподаткуванні,  аналізі та аудиті
 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті
 3. Методика наукових досліджень в обліку, оподаткуванні,  аналізі та аудиті

Стратегічний аналіз

Мета: формування системи теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок з проведення стратегічного аналізу на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Місце стратегічного аналізу  в управлінні підприємством

 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні підприємством
 2. Прийоми і методи стратегічного аналізу
 3. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
 4. Розробка та економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства

Модуль 2. Стратегічний аналіз  показників діяльності підприємства

 1. Стратегічний аналіз структури капіталу
 2. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб
 3. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень

Управлінські інформаційні системи в обліку. аналізі та аудиті

Мета: сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування управлінських інформаційних систем в аналізі і аудиті та їх використання в обліку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні основи управлінських інформаційних систем

 1. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем
 2. Принципи побудови управлінських інформаційних систем
 3. Новітні інформаційні технології та їх класифікація
 4. Інструментальні засоби для роботи користувача

Модуль 2. Інформаційні технології розв’язування задач з обліку, контролю та аналізу

 1. Інформаційна технологія розв’язування задач з фінансового обліку
 2. Інформаційна технологія розв’язування задач з управлінського обліку
 3. Інформаційна технологія розв’язування задач з податкового обліку
 4. Інформаційна технологія розв’язування задач з внутрішнього контролю
 5. Інформаційна технологія розв’язування аналітичних задач
 6. Інформаційна технологія розв’язування задач з аудиту

Фінансовий аналіз

Мета: формування системи теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок з проведення фінансового аналізу на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1.  Аналіз майнового стану підприємства

 1. Суть і значення фінансового аналізу
 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
 3. Прийоми та методи фінансового аналізу
 4. Аналіз майна підприємства та джерел його формування
 5. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів
 6. Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів
 7. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків, ефективності використання грошових коштів

Модуль 2.  Аналіз фінансового стану та ділової активності підприємства

 1. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 3. Аналіз капіталу підприємства
 4. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
 5. Аналіз показників ділової активності підприємства
 6. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
 7. Аналіз і прогнозування можливого банкрутства підприємства

Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях

Мета дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей прикладних програмних рішень, набуття  цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладних рішень; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1.  Розв'язання облікових задач з використанням прикладних програмних рішень

 1. Організаційно-методичні основи обліку в прикладних програмних рішеннях
 2. Основні напрями комп’ютеризації бухгалтерського обліку
 3. Характеристика основних класів бухгалтерського програмного забезпечення
 4. Основні елементи бухгалтерського прикладного програмного рішення
 5. Облік процесу створення підприємства
 6. Облік процесу придбання
 7. Облік процесу виробництва
 8. Облік процесу реалізації
 9. Облік кадрів та заробітної плати
 10. Облік грошових коштів та розрахунків
 11. Облік  необоротних активів
 12. Фінансова та податкова звітність

Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза

Мета: опанування студентами теоретико-організаційних основ бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи, механізмів реалізації інструментів судово-бухгалтерської експертизи для розкриття економічних правопорушень.

Зміст навчальної дисципліни розкривається у темах:

Модуль 1. Теоретико-організаційні засади бухгалтерського обліку і судово-бухгалтерської експертизи

 1. Організація бухгалтерського обліку в Україні, його значення у роботі правоохоронних органів
 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
 4. Балансове узагальнення та звітність підприємств  
 5. Організація, призначення та етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи 
 6. Прийоми та методи дослідження бухгалтерських документів у практиці роботи правоохоронних органів
 7. Висновки та реалізація матеріалів судово-бухгалтерської експертизи

Модуль 2. Судово-бухгалтерська експертиза як інструмент запобігання економічним правопорушенням

 1. Судово-бухгалтерська експертиза операцій у касі
 2. Судово-бухгалтерська експертиза операцій на рахунках банку
 3. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з дебіторами та кредиторами
 4. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з бюджетом
 5. Судово-бухгалтерська експертиза операцій із запасами
 6. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з основними засобами
 7. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з нематеріальними активами
 8. Особливості судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів

Облік, аудит та оподаткування

Мета дисципліни: оволодіння методиками обліку та аудиту, що використовуються на вітчизняних підприємствах із врахуванням вимог податкового законодавства; засвоєння основ бухгалтерського обліку та їх впливу на побудову системи бухгалтерського обліку; отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок з ведення бухгалтерського обліку із врахуванням особливостей оподаткування та аудиту на вітчизняних підприємствах.

Зміст навчальної дисципліни розкривається у темах:

Модуль 1. Бухгалтерський облік та оподаткування

 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку
 2. Метод бухгалтерського обліку
 3. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання
 4. Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів господарювання та їх оподаткування

Модуль 2. Аудит

 1. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності
 2. Організація аудиту фінансової звітності
 3. Методика аудиту фінансової звітності
 4. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні торговельним підприємством

Облік за міжнародними стандартами

Мета дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з вимогами міжнародних стандартів.

Зміст навчальної дисципліни розкривається у темах:

 Модуль 1. Склад, структура та основні аспекти міжнародних стандартів обліку

 1. Концептуальні основи Міжнародних стандартів фінансової звітності
 2. Склад і структура фінансових звітів та основні вимоги до їх подання
 3. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансових звітах

Модуль 2. Особливості застосування міжнародних стандартів обліку у розрізі окремих об’єктів

 1. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про виплати працівникам
 2. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації про власний капітал
 3. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства
 4. Трансформація фінансових звітів складених за П(С)БО у фінансові звіти за МСФЗ
 5. Об’єднання підприємств та консолідовані фінансові звіти

Облік товарів в прикладних програмних рішеннях

Мета: набуття спеціальних теоретичних знань і практичних навичок ведення обліку товарів з використанням прикладних програмних рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Теоретичні основи обліку товарів в прикладних програмних рішеннях

 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку
 2. Метод бухгалтерського обліку товарів
 3. Поняття інформаційних систем обліку товарів
 4. Характеристика прикладних програмних рішень для обліку товарів

Модуль 2. Розв'язання облікових задач з обліку товарів з використанням прикладних програмних рішень

 1. Облік процесу надходження товарів в прикладних програмних рішеннях
 2. Облік придбання товарів підзвітними особами в прикладних програмних рішеннях
 3. Облік операцій з виробництва запасів у прикладних програмних рішеннях
 4. Облік процесу реалізації товарів та складських операцій у прикладних програмних рішеннях
 5. Програмний комплекс “M.E.DOC” в обліку товарів