кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Концепція кафедри

          

Дерево професійного зростання фахівців з обліку і оподаткування

Мета і завдання

Розвиток кафедри відбувається у відповідності до Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки, яка відповідає не лише сучасним, а й майбутнім сподіванням тих, хто буде прагнути здобути вищу освіту.

Політика розвитку кафедри бухгалтерського обліку і аудиту спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального розвитку. Метою концепції є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, адаптацію її до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у складі університету у європейський і світовий освітній і науковий простір, забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри та студентів, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.
Основними завданнями концепції є: створення умов для ефективної освітньої діяльності

 • формування необхідного ресурсного потенціалу
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, щодо набору та залучення випускників шкіл, технікумів та коледжів до навчання на спеціальності "Облік і оподаткування"
 • забезпечення інноваційного розвитку
 • формування висококваліфікованих кадрів науково-педагогічних працівників
 • розвиток наукових шкіл, створених на кафедрі
 • залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри
 • соціальний захист працівників кафедри.

Організаційні заходи

 • Забезпечити підвищення якості професійно-практичної підготовки учасників навчально-виховного процесу кафедри. 
 • Зміцнити партнерські зв’язки з роботодавцями з метою підвищення рівня працевлаштування студентів-випускників спеціальності "Облік і оподаткування" шляхом удосконалення механізму проведення виробничої практики та стажування викладачів. 
 • Посилити інтеграційні зв’язки з наукою та виробництвом. 
 • Впроваджувати активні інформаційні та телекомунікаційні технології, інтерактивні форми і методи навчання. 
 • Нарощувати та модернізувати комп’ютерну техніку і програмне забезпечення. 
 • Запроваджувати нові види послуг.
 • Підвищити участь кафедри у розв’язанні соціально-економічних проблем регіону. 
 • Створити електронний каталог кафедри з наукових та методичних розробок викладачів, забезпечити до нього доступ студентів.
 • Забезпечити підвищення ефективності наукових досліджень кафедри. 
 • Залучати студентів до виконання кафедральних тем.
 • Впроваджувати наукові та науково-дослідні розробки у навчальний процес кафедри. 
 • Активізувати участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри. 
 • Сприяти розширенню участі кафедри у виконанні науково-технічних проектів спільно з іншими навчальними закладами України, Росії, Білорусії та інших країн шляхом підписання угод про співробітництво. 
 • Брати участь у формуванні та реалізації поточних та перспективних планів підготовки на заочних факультетах та підвищення кваліфікації кадрів через МІПК університету.
 • Забезпечити підготовку фахівців з числа випускників технікумів і коледжів за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном навчання.

Формування контингенту студентів та зв’язки з виробництвом

 • Продовжувати активну пропаганду науково-технічного та інтелектуального потенціалу як університету у цілому, так і кафедри бухгалтерського обліку зокрема. 
 • Проводити профорієнтаційну та рекламну роботу кафедри. 
 • Постійно проводити роботу з набору на навчання в ПУЕТ, організовувати ліцейні класи та вечірні підготовчі курси в базових ЗОШ №7 і №10 м. Полтава та загально – освітніх закладах Кобеляцького району. 
 • Забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень ринку таких послуг. 
 • Посилити зв’язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами та коледжами, що входять до Полтавського навчального комплексу Укоопспілки "Освіта". 
 • Розширювати географію профорієнтаційної та рекламно-пропагандиської роботи з облспоживспілками, райспоживспілками та споживчими товариствами з метою забезпечення конкурсного відбору на навчання за напрямом підготовки "Облік і оподаткування". 
 • Брати участь у роботі університетських курсів підвищення кваліфікації вчителів шкіл та викладачів технікумів і коледжів з проблем обліку, аудиту, аналізу. 
 • Організувати і проводити Дні відкритих дверей у межах загальноуніверситетських заходів. 
 • Організувати і проводити Тиждень кафедри та Тиждень бухгалтера. 

Зміст підготовки фахівців з обліку і аудиту та організація навчального процесу на кафедрі в умовах створення загальноєвропейського освітнього простору

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці та випуску конкурентоспроможних фахівців з обліку і оподаткування, що набули знань та навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти.

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу. Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів. 

 • Поліпшення якості навчання студентів шляхом індивідуалізації навчання, збільшення обсягів самостійної роботи, запровадження новітніх активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, розширення застосування модернізованих електронних інформаційних ресурсів та іншого програмного забезпечення. 
 • Поглиблення загальноінформаційної підготовки студентів, формування у них вміння ефективно використовувати комп’ютерно-комунікаційні засоби та програми, що сприятиме розвитку їх інформаційної культури, розширенню застосування у майбутній діяльності електронних технологій і ресурсів. 
 • Поетапне запровадження кредитно-модульної системи, оптимізації навчального процесу та опанування системи оцінювання знань студентів за шкалою Європейської системи залікових кредитів (ECTS). 
 • Забезпечення підготовки науково-методичного та навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри на електронних та паперових носіях. 
 • Запровадження самостійної позааудиторної роботи студентів відповідно до кредитно-модульної системи організацій навчального процесу кафедри на основі критеріїв ECTS. 
 • Активізація віртуально-тренінгової системи самостійної роботи студентів спеціальності "Облік і оподаткування" в електронній бібліотеці університету та комп’ютерному класі кафедри. 
 • Забезпечення необхідної якості рукописів підручників, посібників та інших навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри до видання.

Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців

Основною метою інформатизації діяльності та управління кафедрою у межах загальноуніверситетської програми є підвищення якості освітніх послуг, зростання конкурентоспроможності випускників з «Облік і оподаткування».

Для досягнення мети передбачається реалізація наступних завдань: 

 • Підвищення інформаційної культури усіх учасників навчально-виховного процесу кафедри, що сприятиме використанню більш повної інформації при прийнятті рішень. 
 • Активізація використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників спеціальності "Облік і оподаткування". 
 • Поліпшення іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, що бажають навчатися за напрямом підготовки "Облік і оподаткування", а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг, органів місцевої влади та самоврядування, громадськості. 
 • Удосконалення професійної підготовки майбутніх бухгалтерів, що сприятиме їхньому працевлаштуванню. 
 • Активізація творчої діяльності викладачів кафедри на базі сучасних засобів створення, редагування і тиражування наукової та навчально-методичної літератури. 
 • Інтеграція кафедри до створюваної електронної мережі університету, що дозволить отримати вихід як до університетських інформаційних ресурсів, так і до інформаційного простору Україну і світової спільноти. 
 • Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки університету з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів. 

Виховання студентської молоді

Виховна робота із студентами спеціальності "Облік і оподаткування" має бути спрямованою на виконання Наказу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" і Стратегії розвитку ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” на 2017 - 2022 роки. Зазначене буде реалізовуватися через виконання наступних завдань.

 • Плани кураторів академічних груп мають містити комплекс заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.
 • Активізація виховної роботи в академічних групах щодо національного громадянського виховання студентів, в основу чого слід покласти принципи гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї. 
 • Використання кураторами академічних груп при роботі зі студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки. 
 • Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов’язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією. 
 • Здійснення виховної роботи у позанавчальний час, що забезпечить актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямує їх у практичну площину та зосередить увагу молоді на найгостріших соціальних проблемах, сприятиме формуванню їх соціальної зрілості.

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі, здійснення досліджень розвитку економічних процесів і явищ, формування стратегії поведінки підприємства на ринку, актуальних проблем соціально-економічного розвитку галузей і регіонів України, у т.ч. і системи споживчої кооперації.

Зазначене вимагає вирішення наступних завдань:

 • Розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків. 
 • Здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів і докторантів провідними викладачами кафедри. 
 • Забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень кафедри. 
 • Активізація участі студентів у науково-дослідній роботі. 
 • Сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес. 
 • Щорічно випускати збірник наукових статей студентів магістерської підготовки 
 • Підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами і докторантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах.
 • Активізація діяльності вчених кафедри щодо організації і проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Соціальний розвиток

Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.

Брати участь у загальноуніверситетських заходах щодо виконання працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя. 

Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази

Постійно дбати про технічне переоснащення комп’ютерного навчального класу, оновлення та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.

Створити умови для проведення індивідуальних занять зі студентами з дисциплін кафедри у позааудиторний час.

Впровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для персональних комп’ютерів з дисциплін кафедри.