кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Концепція кафедри

          

Дерево професійного зростання фахівців з обліку і оподаткування

Мета і завдання

Розвиток кафедри відбувається у відповідності до Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки, яка відповідає не лише сучасним, а й майбутнім сподіванням тих, хто буде прагнути здобути вищу освіту.

Політика розвитку кафедри бухгалтерського обліку і аудиту спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального розвитку. Метою концепції є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, адаптацію її до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у складі університету у європейський і світовий освітній і науковий простір, забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри та студентів, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.
Основними завданнями концепції є: створення умов для ефективної освітньої діяльності

 • формування необхідного ресурсного потенціалу
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, щодо набору та залучення випускників шкіл, технікумів та коледжів до навчання на спеціальності "Облік і оподаткування"
 • забезпечення інноваційного розвитку
 • формування висококваліфікованих кадрів науково-педагогічних працівників
 • розвиток наукових шкіл, створених на кафедрі
 • залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри
 • соціальний захист працівників кафедри.

Організаційні заходи

 • Забезпечити підвищення якості професійно-практичної підготовки учасників навчально-виховного процесу кафедри. 
 • Зміцнити партнерські зв’язки з роботодавцями з метою підвищення рівня працевлаштування студентів-випускників спеціальності "Облік і оподаткування" шляхом удосконалення механізму проведення виробничої практики та стажування викладачів. 
 • Посилити інтеграційні зв’язки з наукою та виробництвом. 
 • Впроваджувати активні інформаційні та телекомунікаційні технології, інтерактивні форми і методи навчання. 
 • Нарощувати та модернізувати комп’ютерну техніку і програмне забезпечення. 
 • Запроваджувати нові види послуг.
 • Підвищити участь кафедри у розв’язанні соціально-економічних проблем регіону. 
 • Створити електронний каталог кафедри з наукових та методичних розробок викладачів, забезпечити до нього доступ студентів.
 • Забезпечити підвищення ефективності наукових досліджень кафедри. 
 • Залучати студентів до виконання кафедральних тем.
 • Впроваджувати наукові та науково-дослідні розробки у навчальний процес кафедри. 
 • Активізувати участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри. 
 • Сприяти розширенню участі кафедри у виконанні науково-технічних проектів спільно з іншими навчальними закладами України, Росії, Білорусії та інших країн шляхом підписання угод про співробітництво. 
 • Брати участь у формуванні та реалізації поточних та перспективних планів підготовки на заочних факультетах та підвищення кваліфікації кадрів через МІПК університету.
 • Забезпечити підготовку фахівців з числа випускників технікумів і коледжів за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном навчання.

Формування контингенту студентів та зв’язки з виробництвом

 • Продовжувати активну пропаганду науково-технічного та інтелектуального потенціалу як університету у цілому, так і кафедри бухгалтерського обліку зокрема. 
 • Проводити профорієнтаційну та рекламну роботу кафедри. 
 • Постійно проводити роботу з набору на навчання в ПУЕТ, організовувати ліцейні класи та вечірні підготовчі курси в базових ЗОШ №7 і №10 м. Полтава та загально – освітніх закладах Кобеляцького району. 
 • Забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень ринку таких послуг. 
 • Посилити зв’язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами та коледжами, що входять до Полтавського навчального комплексу Укоопспілки "Освіта". 
 • Розширювати географію профорієнтаційної та рекламно-пропагандиської роботи з облспоживспілками, райспоживспілками та споживчими товариствами з метою забезпечення конкурсного відбору на навчання за напрямом підготовки "Облік і оподаткування". 
 • Брати участь у роботі університетських курсів підвищення кваліфікації вчителів шкіл та викладачів технікумів і коледжів з проблем обліку, аудиту, аналізу. 
 • Організувати і проводити Дні відкритих дверей у межах загальноуніверситетських заходів. 
 • Організувати і проводити Тиждень кафедри та Тиждень бухгалтера. 

Зміст підготовки фахівців з обліку і аудиту та організація навчального процесу на кафедрі в умовах створення загальноєвропейського освітнього простору

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці та випуску конкурентоспроможних фахівців з обліку і оподаткування, що набули знань та навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти.

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу. Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів. 

 • Поліпшення якості навчання студентів шляхом індивідуалізації навчання, збільшення обсягів самостійної роботи, запровадження новітніх активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, розширення застосування модернізованих електронних інформаційних ресурсів та іншого програмного забезпечення. 
 • Поглиблення загальноінформаційної підготовки студентів, формування у них вміння ефективно використовувати комп’ютерно-комунікаційні засоби та програми, що сприятиме розвитку їх інформаційної культури, розширенню застосування у майбутній діяльності електронних технологій і ресурсів. 
 • Поетапне запровадження кредитно-модульної системи, оптимізації навчального процесу та опанування системи оцінювання знань студентів за шкалою Європейської системи залікових кредитів (ECTS). 
 • Забезпечення підготовки науково-методичного та навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри на електронних та паперових носіях. 
 • Запровадження самостійної позааудиторної роботи студентів відповідно до кредитно-модульної системи організацій навчального процесу кафедри на основі критеріїв ECTS. 
 • Активізація віртуально-тренінгової системи самостійної роботи студентів спеціальності "Облік і оподаткування" в електронній бібліотеці університету та комп’ютерному класі кафедри. 
 • Забезпечення необхідної якості рукописів підручників, посібників та інших навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри до видання.

Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців

Основною метою інформатизації діяльності та управління кафедрою у межах загальноуніверситетської програми є підвищення якості освітніх послуг, зростання конкурентоспроможності випускників з «Облік і оподаткування».

Для досягнення мети передбачається реалізація наступних завдань: 

 • Підвищення інформаційної культури усіх учасників навчально-виховного процесу кафедри, що сприятиме використанню більш повної інформації при прийнятті рішень. 
 • Активізація використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників спеціальності "Облік і оподаткування". 
 • Поліпшення іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, що бажають навчатися за напрямом підготовки "Облік і оподаткування", а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг, органів місцевої влади та самоврядування, громадськості. 
 • Удосконалення професійної підготовки майбутніх бухгалтерів, що сприятиме їхньому працевлаштуванню. 
 • Активізація творчої діяльності викладачів кафедри на базі сучасних засобів створення, редагування і тиражування наукової та навчально-методичної літератури. 
 • Інтеграція кафедри до створюваної електронної мережі університету, що дозволить отримати вихід як до університетських інформаційних ресурсів, так і до інформаційного простору Україну і світової спільноти. 
 • Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки університету з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів. 

Виховання студентської молоді

Виховна робота із студентами спеціальності "Облік і оподаткування" має бути спрямованою на виконання Наказу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" і Стратегії розвитку ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” на 2017 - 2022 роки. Зазначене буде реалізовуватися через виконання наступних завдань.

 • Плани кураторів академічних груп мають містити комплекс заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.
 • Активізація виховної роботи в академічних групах щодо національного громадянського виховання студентів, в основу чого слід покласти принципи гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї. 
 • Використання кураторами академічних груп при роботі зі студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки. 
 • Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов’язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією. 
 • Здійснення виховної роботи у позанавчальний час, що забезпечить актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямує їх у практичну площину та зосередить увагу молоді на найгостріших соціальних проблемах, сприятиме формуванню їх соціальної зрілості.

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі, здійснення досліджень розвитку економічних процесів і явищ, формування стратегії поведінки підприємства на ринку, актуальних проблем соціально-економічного розвитку галузей і регіонів України, у т.ч. і системи споживчої кооперації.

Зазначене вимагає вирішення наступних завдань:

 • Розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків. 
 • Здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів і докторантів провідними викладачами кафедри. 
 • Забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень кафедри. 
 • Активізація участі студентів у науково-дослідній роботі. 
 • Сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес. 
 • Щорічно випускати збірник наукових статей студентів магістерської підготовки 
 • Підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами і докторантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах.
 • Активізація діяльності вчених кафедри щодо організації і проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Соціальний розвиток

Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.

Брати участь у загальноуніверситетських заходах щодо виконання працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя. 

Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази

Постійно дбати про технічне переоснащення комп’ютерного навчального класу, оновлення та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.

Створити умови для проведення індивідуальних занять зі студентами з дисциплін кафедри у позааудиторний час.

Впровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для персональних комп’ютерів з дисциплін кафедри.