кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Склад кафедри

          

Мілька Алла Іванівна 
кандидат економічних наук, доцент

Завідувачка  кафедри

Працює на кафедрі з 2000 р.

Має понад 120 наукових і методичних видань

Профіль у Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iau0aGAAAAAJ

ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-1394-6746

Reaseacher Gates:
https://www.researchgate.net/profile/Alla_Milka2

ResearcherID:
https://publons.com/researcher/4256739/alla-milka/

SCOPUS:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221670963&origin=resultslist 

Кандидатська дисертація:
Ефективність соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
2016 р.

Пройшла науково-педагогічне стажування, м. Рига (Латвія).

Підвищення кваліфікації в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, м. Київ

Коло наукових інтересів:

 • ефективність соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації
 • проблеми організації та методики обліку і аудиту в державному секторі
 • проблеми екологізації в Україні
 • консолідація фінансової звітності
 • проблеми обліку, аудиту, оподаткування на підприємствах України
 • фінансово-господарський контроль

Педченко Наталія Сергіївна

доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, професор.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному ринку» за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Захистила докторську дисертацію в 2013 р. на тему  «Потенціал розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації при стратегічному управлінні» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Пройшла міжнародні стажування у Katowice School of Economics (Poland), Budapest Metropolitan University (Hungary), West University of Timisoara (Romania), Hellenic Mediterranean University (Greece), у компанії «interobmen LTD», Varna, (Republic of Bulgaria).

Брала участь у робочій групі з управління та реалізації проєкту European Union Erasmus + MHEI-ME (2017-1-MT01-KA203-026960) «Multiple Higher Educational Institutions – Masters in Entrepreneurship – MHEI-ME» (Coordinator – Advenio eAcademy (Malta), що фінансувалося в рамках KA2 Strategic Partnerships.

Тренер грантовому проєкту «Консорціум територіальних громад як запорука сталого розвитку малого та середнього бізнесу», навчання представників МСБ за програмою «Розширення підприємницької діяльності та розвиток експортного потенціалу МСП» та консультант грантового проєкту «Підвищення впливу жінок у розбудові місцевого економічного розвитку, як запорука успішної реалізації гендерної політики м. Полтави».

Брала участь в реалізації проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти.

Входить до складу Методологічно-консультативної ради Укркоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю й до складу колегії Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.

Має 250 опублікованих наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей «Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів», 20 монографій (із них дві – одноосібні), 102 статті у фахових виданнях, 11 наукових праць у збірниках, включених до міжнародних науково-метричних баз Web of Science та Scopus.

Під її керівництвом захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій, ще один аспірант університету готує до захисту свої дослідження.

e-mail: pedchenko_ns@ukr.net

Науковий профіль:

Google Академія:

Наталія Сергіївна Педченко,
Наталия Сергеевна Педченко,
Pedchenko Nataliya,
Pedchenko Nataliia

ORCID ID:

0000-0001-5093-2453

SCOPUS:

Pedchenko, Nataliya S.

Research Gate:

Nataliya Pedchenko

Researcher ID:

AAE-2868-2021

Манжура Олександр Васильович 
доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент

Має понад  100  наукових і методичних праць

Профіль у Google Scholar:
scholar.google.com.ua/citations?user=S2CESVwAAAAJ

ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-4840-9238

Scopus Author:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56157515100

ResearcherID: 
https://publons.com/researcher/2022644/manzhura-alexsandr/

Коло наукових інтересів:

 • управління ризиками в публічних закупівлях
 • розвиток системи споживчої кооперації України

Плаксієнко Валерій Якович
доктор економічних наук, профессор, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

У 1983 р. Валерій Якович захистив кандидатську, 1997 р. - докторську дисертацію на тему «Вплив співвідношення оплати праці і матеріальних витрат на рівень та структуру доходів сільського господарства» за спеціальністю 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК. В 1998 р. присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і фінансів.
Під науковим керівництвом Валерія Яковича Плаксієнка захищено 4 докторські та 33 кандидатські дисертації.

Автор понад 220 публікацій, зокрема 14 підручників (12 з яких мають гриф МОН України) та 16 навчальних посібників. Серед останніх публікацій більше 10 вийшли в зарубіжних фахових виданнях Польщі, Австрії, Угорщини, Болгарії та Великобританії.

Співавтор та редактор 10 колективних монографій.

З 1996 р. в Україні функціонує його наукова школа «Проблеми організації та обліку використання виробничих ресурсів в агропромислових формуваннях різних форм власності при визначенні стратегії національної продовольчої безпеки України». У складі цієї школи працюють 12 докторів та більше 80 кандидатів економічних наук.

За наказами МОН України більше 60 разів був у складі експертних груп з ліцензування та акредитаційної експертизи економічних спеціальностей ЗВО України.

За вагомий внесок у розвиток аграрної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів Валерій Якович Плаксієнко нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2001 р.), знаками «Відмінник освіти України» (2002 р.) та «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня (2003 р.).

Дійсний член Української академії економічної кібернетики, Петровської академії наук і мистецтв та Академії економічних наук України.

Незмінне кредо: «Головне в житті – бути корисним, а не корисливим».

Працює на кафедрі з 2023 р.

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/

ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-0371-1054

Reaseacher Gate:
Valerii_Plaksienko

ResearcherID:
R-1628-2016

SCOPUS:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210840634

Коло наукових інтересів:

 • історія розвитку бухгалтерського обліку та аналізу;
 • проблеми бухгалтерського обліку у виробничих та агросервісних кооперативах;
 • проблеми організації та методики аудиту фінансової звітності підприємства за МСА;
 • бухгалтерський облік в управління підприємством;
 • фінансово-господарський контроль.

Любимов Микола Олександрович
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент

Працює на кафедрі з 2004 р.

Заступник завідувача  кафедри, відповідальний за профорієнтаційну і виховну роботу по кафедрі

Має понад 60 наукових і методичних видань

Профіль у Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6XWuEqQAAAAJ&hl=uk

ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-7551-5939

Профіль науковця на порталі НБУВ:
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0049823

Reaseacher Gates:
https://www.researchgate.net/profile/Mykola-Liubymov

Кандидатська дисертація:
Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі
харчової промисловості),
Одеський національний економічний університет, 26.04.2012 р.

Сертифікований бухгалтер-практик за міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів САР/СІРА:
http://www.capcipa.biz/trainers_rus.htm

Коло наукових інтересів:

 • розвиток інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті
 • основи бухгалтерського обліку
 • облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами

Прохар Наталія Вікторівна 
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент

Працює на кафедрі з 2001 р.

Координатор бухгалтерських курсів.

Має понад 120 наукових і методичних видань.

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TzvbzcwAAAAJ

ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-3087-1793
  

Профіль науковця на порталі НБУВ:
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0087259

ResearcherID:
https://publons.com/researcher/4422161/nataliia-prokhar/

Reaseacher Gates:
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Prokhar

Кандидатська дисертація:
Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 27.04.2009р.

Сертифікований бухгалтер-практик за міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів САР/СІРА:
http://www.capcipa.biz/trainers_rus.htm

Бухгалтер ТОВ «ВІЗАР ПЛ».

Коло наукових інтересів:

 • проблеми теорії та практики фінансового обліку
 • оптимізація оподаткування суб’єктів господарювання

Артюх-Пасюта Олена Василівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент

Має понад 100 наукових і методичних праць

ORCID:
0000-0003-4990-8565

Профиль Google Scholar:
https://scholar.google.ru/citations?user=yla80FgAAAAJ

Кандидатська дисертація:
Організаційно-економічний механізм управління діагностикою промислового підприємства
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», 2012 р.

Коло наукових інтересів:

 • історія розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу;
 • діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • проблеми обліку і оподаткування в міжнародному бізнесі;
 • правові аспекти організації та методики судово-економічної експертизи в Україні;
 • проблеми організації та методики державного аудиту в Україні

Павленко Олександра Сергіївна
асистент

Фахівець з публічних закупівель з 2016 року. Юрист.

2008 р. - Київський Національний Авіаційний Університет, кваліфікація бакалавр за напрямком «Переклад»
2015 р. - Полтавський юридичний інститут Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого, кваліфікація – юрист, ступеня бакалавр;
 2020 р. – ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», магістр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Публічні
закупівлі».

          

Заслужені науковці та педагоги кафедри

Лебедєва Марія Дмитрівна
кандидат економічних наук, доцент

До 1970 р. працювала в Новосибірському інституті радянської кооперативної торгівлі на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

В Полтавську філію ЛТЕІ переведена за Наказом Центросоюзу СРСР.

В той час у філії уже здійснювалось не тільки заочне, але і денне навчання за спеціальностями «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», «Економіка торгівлі», «Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів». У філіалі обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри «Конкретної економіки». Обовязки завідувача кафедри виконував професор Майборода Ф.М.

Марія Дмитрівна згадує: «... мені було доручено виконувати обов’язки завідувачки секції бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. До складу секції входили такі викладачі: Левченко В.А., Сухарев В.К., Козьмич М.С. До початку 1971-1972 н.р. до нас прибули: Мельник С.І., Верига Ю.А., Заєць О.В., Нетикша Є.Й., Козак І.Д. Секція була реорганізована в кафедру, завідувачем кафедри був призначений Козак І.Д.»

Головним завдання колективу секції, а в подальшому кафедри було створення матеріального і методичного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності.

Багато викладачів кафедри, які працювали разом з Марією Дмитрівною, завдячують їй своїми першими кроками в науці, глибоким знанням, успіхам у викладацькій і науковій роботі. Вони безмежно вдячні дорогій Марії Дмитрівні за те, що вона постійно турбується про нас, радіє нашим успіхам і допомагає у скрутну хвилину.

Вагомим є внесок М.Д. Лебедєвої у перепідготовку керівних кадрів з обліку, контролю і ревізії системи споживчої кооперації. Як науковець Марія Дмитрівна видала більше 100 праць, серед яких: монографію, підручники, які мають Гриф Міністерства освіти та використовувалися у вищих навчальних закладах. На її навчально-методичних посібниках підготовлено чимало професіоналів високого рівня, які з вдячністю згадують її, телефонують, запрошують на зустрічі випускників.

Ветеран кооперативної освіти, талановитий педагог за значний внесок в підготовку і перепідготовку кадрів для споживчої кооперації і економіку держави в цілому нагороджена медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», та значком «Отличник советской потребительской кооперации», як учасник Великої Вітчизняної Війни М.Д. Лебедєва нагороджена медаллю «Захиснику вітчизни», «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», пам’ятною медаллю «60 років Перемоги». Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами і Подяками із занесенням до «Книги Пошани університету» та на Дошку Пошани Київського району м. Полтави. Але найбільшою вдячністю для себе вона вважає добру пам’ять своїх випускників.

Верига Юстина Андріївна - учений-економіст, педагог, кандидат економічних наук (1982), доцент (1983), професор (1992), доктор філософії (2006), Член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Облік та аудит» (2011), сертифікований аудитор (серія А, 1994-1998), Заслужений працівник освіти України (2010).

Освіта: вища, закінчила Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».

Народилася 27.02.1941р. в с. Бордуляки, Бродівського р-ну, Львівської обл. У 1952р. закінчила початкову школу в с. Бордуляки. У 1955 р. закінчила семирічну школу у м. Якутськ (ЯАРСР).

Досвід практичної та наукової роботи:

У 1958р. закінчила з відзнакою Якутський фінансово-кредитний технікум за спеціальністю «Фінанси», після закінчення якого рік працювала бухгалтером-ревізором Міністерства охорони здоров’я Якутської автономної радянської соціалістичної Республіки (ЯАРСР).

З 1959 по 1964р.р. навчалася у Львівському торгівельно-економічному інституті (ЛТЕІ) за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», на четвертому курсі проходила стажування у Сарненській райспоживспілці Рівненської області. Після здобуття вищої фахової освіти плідно працювала економістом воєнторгу м. Рівне (1964р.), старшим бухгалтером Полтавського підприємства електричних мереж (1964-1971р.р.).

У 1978 р. закінчила аспірантуру при кафедрі бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності ЛТЕІ та у 1982р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Удосконалення міжзаводського економічного аналізу основних показників ефективності виробництва консервних підприємств споживчої кооперації", виконану під науковим керівництвом к.е.н., доцента Кміцікевич Ольги Романівни.

Вся наукова та педагогічна діяльність пов’язана з Полтавським кооперативним інститутом (нині Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі») в якому працювала з 1971р. по 2018 р.

Займала посади: старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку (1971 – 1973р.р.), асистента (1973-1982), старший викладач (1982-1983р.р.), доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності (1987-2001р.р.), декан факультету підвищення кваліфікації Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (2001-2002 р.р.), професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2001-2006р.р.р.), завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2006-2015р.р), 2015р.- 2018 р.р. - професор кафедри цієї кафедри.

Ю.А. Верига була членом підкомісії «Облік і аудит» науково-методичної комісії з «Економіки та підприємництва» Міністерства освіти і науки України (2006-2015); експерт Державної акредитаційної комісії України з державної експертизи вищих навчальних закладів за фахом «Облік і аудит» (2000-2009), член Вченої ради та науково-методичної ради ПКІ, ПУСКУ, ПУЕТ та голова навчально-методичної групи зі спеціальності «Облік і аудит» (1987-2001, 2006-2015); член редакційної колегії Наукового вісника «Полтавський університет споживчої кооперації України» (1998-2001); членом спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування і торгівлі. (2013-2016).

Наукові інтереси: проблеми організації і методології бухгалтерського обліку, звітності, аналізу і аудиту в умовах глобальних економічних змін.

Публікації: Ю.А. Верига брала участь в підготовці підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, монографій, словників та іншої навчально-методичної літератури, наукових фахових статей, загалом нею особисто та у співавторстві опубліковано понад 420 праць.

Дисципліни, які викладала: «Звітність підприємства», «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Університетська освіта».

Нагороди: Пам’ятний знак «Высшая школа СССР» (1986); Медаль «Ветеран праці» (1986); Знак «Відмінник освіти України» (1993); Памятний знак учасника Другого Всесоюзного фестивалю народної творчості «Полтава 1917-1987» (1987); Почесний диплом Всеукраїнського бухгалтерського тижневика «Баланс» переможцю конкурсу «Міс-баланс 2001»; Грамоти правління Укоопспілки та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України (2001, 2003); грамоти ПКІ, ПУСКУ, ПУЕТ (1991, 1995, 2001, 2006); Почесна Грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради (2006, 2008); Грамота Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (2007); Відзнака «Подяка Правління Укоопспілки» (2006); Почесна грамота «1100 річчя Полтави» з пам’ятним знаком (2008); Почесна трудова відзнака «Знак пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (2009); Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2010); Почесна грамота Державної податкової адміністрації України (2011); Відзнака Президента України – медаль «70 років визволення України від фашистських загарбників» (2014); Відзнака Президента України – ювілейна медаль «70 років перемоги над нацизмом» (2015); Почесна відзнака «За вагомий внесок у розвиток університету» (2016); Подяка Фонду «Знання» при Президенті Республіки Азербайджан (2016).

verigaua@gmail.com

Губачова Ольга Марківна
кандидат економічних наук, доцент

Освіта: вища,закінчилаПолтавський кооперативний інститут у 1975 році за фахом «Бухгалтерський облік», кваліфікація «економіст».

Досвід роботи: З 2006 року – професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України
2001 - 2006 рр. - завідуюча кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України
1991 – 2001 рр. - доцент Полтавського кооперативного інституту
1981 - 1991 рр. - старший викладач Полтавського кооперативного інституту
1977 - 1981 рр. - аспірантка Московського кооперативного інституту
1975 - 1977 рр. - асистент Полтавського кооперативного інституту
Досвід практичної роботи - на Полтавському заводі штучних алмазів і алмазного інструменту, у книгарні, а також у бухгалтерії споживчого товариства.

Тема дисертації: Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості робіт у будівельних організаціях споживчої кооперації.

Наукові інтереси: Формуванню наукових інтересів сприяли Львівська та Московська наукові школи (розпочала навчання в аспірантурі при Львівському торговельно-економічному інституті, закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію при Московському кооперативному інституті).

У 1992 - 1995 рр. проходила навчання під егідою фонду Know Haw при Вищій школі підприємництва КНЕУ, Двічі проходила стажування у провідних компаніях та університетах Великої Британії, організовувала і проводила міжнародні науково-практичні конференції і семінари у м. Полтаві.

Брала участь у здійсненні проекту Світового банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств-учасників фондового ринку».

Нині - керівник кафедральної наукової теми «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (державний реєстраційний номер 0105U008468).

Публікації: має близько 150 науково-методичних праць, серед яких 1 підручник та 3 навчальні посібники з грифом МОН України (у співавторстві), колективна монографія, методичні розробки, тексти лекцій, навчальні комплекси дисциплін,  статті у всеукраїнських фахових наукових та практичних виданнях, таких як журнал «Бухгалтерський облік та аудит», газета «Все про бухгалтерський облік», «Вісті. Діловий випуск».

Дисципліни, які викладала: Теорія бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік у галузях народного господарства, Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах, Аудит, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту, Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Університетська освіта.

gubachova.olga@yandex.ru

Карпенко Ольга Василівна – к.е.н., професор кафедри, заступник декана економічного факультету (1988 р.), проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (2009-2013 р.р.), зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2015-2018 р.р.), фахівець з впровадження управлінського обліку на підприємствах.

Освіта: вища, закінчила Полтавський кооперативний інститут, отримала спеціальність економіста.

Досвід практичної та наукової роботи:

У 1978 р. закінчила з відзнакою Полтавський кооперативний інститут.

Працювала на кафедрі асистентом з 1979 р. після навчання на педагогічному факультеті Московського кооперативного інституту, де здобула кваліфікацію «Викладач бухгалтерського обліку».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Бухгалтерський облік та аналіз накладних витрат будівельних організацій споживчої кооперації» у Київському національному економічному університеті ім. Д.С. Коротченка,1988р.
З жовтня 1990 р. обіймала посаду старшого викладача, з вересня 1991 р. – доцента кафедри, з листопада 2006 р. – професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.
Була керівником напряму наукових досліджень „Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні”.
Здійснила наукове керівництво роботою аспірантів та здобувачів, з яких чотири здобули науковий ступінь кандидата економічних наук (Хоменко Н.В., Соболь Г.О., Прохар Н.В., Любимов М.О.).

У 2015-2018 рр. після завершення каденції проректора з наукової роботи та міжнародних зав’язків очолила кафедру бухгалтерського обліку і аудиту, продовжувала, розвивала і впроваджувала інноваційні підходи до організації навчального процесу, виховної та профорієнтаційної роботи, в тому числі з використанням тепер соціальних мереж.

Започаткувала відзначення Міжнародного дня бухгалтера на рівні засідань круглого столу у залі засідань університету.
На виконання Програми розвитку лідерських якостей науково-педагогічних працівників та студентів ПУЕТ відповідно до Стратегії розвитку університету виступила ініціатором і модератором Круглого столу «Розвиток лідерського потенціалу сучасного бухгалтера».

Викладала дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Теорія бухгалтерського обліку», «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку», «Контроль і ревізія», «Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Основи наукових досліджень», «Університетська освіта»,  „Управлінський облік”, в т.ч. при організації післядипломного навчання за проектом САР, є автором дистанційних курсів з дисциплін кафедри.

Першою на кафедрі підготувала відеоаудіо-лекції з управлінського обліку.

Є першим автором дистанційного курсу «Сost accounting» (англійською мовою).

Декілька років була членом журі Всеукраїнської олімпіади з управлінського обліку.

Стажувалась  у Данії, Франції, Німеччині, Румунії, Росії, Азербайджані, Білорусії, на підприємствах міста Полтава, Вищій школі підприємництва при КНЕУ, м. Київ

Учасник проекту  TEMPUS (PROGRAMME TEMPUS 144920 - TEMPUS - 2008 - FR.JPCR) «Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах»; м. Ель-Джадіда, Марокко, (2010 р.), м. Констанца, Румунія (2010 р.), м. Гомель, Білорусія (2011 р).

Наукові інтереси: проблеми удосконалення управлінського обліку, удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах сталого розвитку, методика викладання у вищій школі, проблеми забезпечення якості освітньої діяльності, інтернаціоналізація освітньої діяльності.

Публікації:  є автором   понад 200 наукових і методичних видань, у т.ч. навчального посібника «Облік зовнішньоекономічної діяльності» з грифом МОН, навчального посібника «Управлінський облік» з грифом МОН.  Є  одноосібним автором та співавтором 6 монографій, автором монографічних статей.

Мельник Світлана Іванівна
кандидат економічних наук, доцент
Професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України

Освіта: вища, у 1969 р. закінчила Львівський торгово - економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік», у 1977 р. закінчила аспірантуру Львівського торгово - економічного інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»; у 1998 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Досвід роботи: загальний трудовий стаж – 45 років, педагогічний стаж – 38 років. З 7 січня 1971 р. працювала в Полтавському університеті споживчої кооперації України на посадах: старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент, заступник декана економічного факультету, завідувач кафедри фінансів і кредиту, проректор з економіки, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
1964 р. – рахівник Устимівського споживчого товариства
1965 – 1969 рр. – навчання в ЛТЕІ за спеціальністю «Бухгалтерський облік»
1969 – 1971 рр. – економіст по цінах Кам’янка – Бузької РСС Львівської ОСС
січень – вересень 1971 р. – старший лаборант кафедри статистики і бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту
1971 - 1982 рр. – старший викладач Полтавського кооперативного інституту
1982 р. – стажування в Німеччині
1983 – 1985 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності Полтавського кооперативного інституту
1985 – 1988 рр. – зам. декана економічного факультету
1988 – 1993 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності
1993 р. – зав. кафедри фінансів і кредиту Полтавського кооперативного інституту
1998 - 2001 рр. – проректор з економічних питань Полтавського кооперативного інституту
2001 – 2002 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
з 1 вересня 2007 р – професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Тема дисертації: Роль бухгалтерського обліку у підвищенні ефективності роздрібної кооперативної торгівлі.

Наукові інтереси: проблеми організації і методології обліку в умовах його реформування за міжнародними стандартами, підвищення ролі облікової інформації в системі управління.

Кількість публікацій: опубліковано близько 130 наукових та науково-методичних праць серед яких 4 підручники з грифом МОН України (у співавторстві), 14 наукових статей у фахових виданнях, 4 тексти лекцій, 126 тез наукових доповідей на наукових конференціях.

Дисципліни, які викладала: Облік у зарубіжних країнах, Облік за міжнародними стандартами, Університетська освіта.

Фірсова Надія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Вища, закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік» у 1981 році.

Досвід практичної та наукової роботи:

Після інституту була розподілена на посаду заступника головного бухгалтера Октябрського робкоопу Карлівської райспоживспілки Полтавської області і, в серпні 1981 року, переведена на посаду головного бухгалтера Новосанжарської райспоживспілки Полтавської облспоживспілки. В червні 1997 року була призначена на посаду головного бухгалтера Полтавської облспоживспілки, а з січня 2004 року на з’їзді споживчої кооперації Полтавської області була обрана заступником голови правління Полтавської облспоживспілки з фінансів.

Із 2013 р. – консультант із податків та зборів Полтавської облспоживспілки, а також співпрацює з брокерською страховою компанією «Star life».

З вересня 2004 року працювала на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту на посаді доцента та одночасно завідувала філією кафедри бухгалтерського обліку і аудиту на виробництві, яка функціонувала при Полтавській облспоживспілці.

Багато випускників досі керуються словами Надії Василівни: «Наука без практики сліпа, а практика без науки – німа».

За вагомі досягнення в професійній діяльності, особистий внесок у розбудову й зміцнення споживчої кооперації області та України нагороджена: Почесною грамотою Полтавської обласної ради, Подякою та Почесною грамотою, почесною трудовою відзнакою «Знак пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), грамотами правління обласної спілки споживчих товариств та обласного комітету профспілки працівників споживчої кооперації.

Тема дисертації: Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств).

Наукові інтереси: проблеми удосконалення обліку та оподаткування в споживчій кооперації.

Кількість публікацій: понад 60 науково-методичних праць, серед яких: навчальні посібники з грифом МОН України, колективна монографія, методичні розробки, опорні конспекти лекцій, програми практик, статті у всеукраїнських фахових та зарубіжних наукових та практичних виданнях та інші наукові та методичні видання.

Дисципліни, які викладала: Бухгалтерський облік, здійснювала керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами

Зима Галина Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Вища, закінчила Львівський торгово - економічний інститут у 1965 р. за спеціальністю „Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності" кваліфікація „бухгалтер - економіст".

Досвід практичної та наукової роботи:

1959-1960 рр. – учень і рахівник чайної Тетіївського споживчого товариства;

1963-1974 рр. – економіст і бухгалтер Львівської ОТБ „Укропттехстильторг”.

З 1975 до 2016 року працювала в Полтавському університеті споживчої кооперації України на посадах: старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент і професор  кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

1992-2009 – головний бухгалтер ПП „Конінфком”. Приймала участь в консультаціях і обробці інформації при реформуванні власності в Україні.

Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Самбурської Н. І. на тему „Облік і аналіз основних засобів на підприємствах водопостачання і водовідведення” (рік захисту – 2013).

Тема дисертації: Облік і аналіз витрат на виробництво і ремонт плодоовочевої тари в заготівельних організаціях споживчої кооперації (рік захисту – 1988).

Наукові інтереси: проблеми теорії бухгалтерського обліку та особливості обліку і аналізу в галузях народного господарства.

Кількість публікацій: загалом більше 150 публікацій, з них 4 навчальні посібники, 60 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.

Дисципліни, які викладала: Теорія бухгалтерського обліку, Організація бухгалтерського обліку, Фінансовий облік, Аналіз фінансово-господарської діяльності, Автоматизація бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік у  торгівлі, Бухгалтерський облік і фінансування харчових підприємств, Бухгалтерський облік і фінансування підприємств ресторанного господарства, Університетська освіта.

g_zima@mail.ru

Гладких Тетяна Веніамінівна
доцент
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України

Освіта: вища, закінчила Львівський торгово - економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Досвід практичної та наукової роботи:
Свій шлях у споживчу кооперацію розпочала у 1970 році, коли вступила на навчання в Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та закінчила його в 1974 році, отримавши кваліфікацію економіста.
1974 – 1985 рр. – старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту
1985 – 1995 рр. – асистент кафедри бухгалтерського обліку
1995 – 1999 рр. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
з 1999 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності
2007 р . – присвоєне вчене звання доцента.

Наукові інтереси: Проблеми бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів.

Кількість публікацій: понад 150 науково-методичних праць, серед яких один підручник (у співавторстві) і шість навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України Молоді і спорту України, з яких один – одноосібний, є співавтором  колективної монографії «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», має близько 70 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, і тез доповідей на наукових та науково-методичних конференціях, більше 80 навчально-методичних праць. За роки науково-педагогічної діяльності вона є розробником нових навчальних дисциплін, серед яких фінансовий облік для напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Проблеми бухгалтерського обліку», «Облік в бюджетних установах» для напряму підготовки «Облік і аудит» та розробила їх повне методичне забезпечення.

Дисципліни, які викладала: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Проблеми бухгалтерського обліку, Облік у бюджетних установах, Університетська освіта.

Подольська Валентина Олексіївна

доцент 

Освіта: вища, закінчила Львівський торгово - економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Досвід практичної та наукової роботи: Загальний трудовий стаж – 43 роки, педагогічний стаж – 39 років. З 29 вересня 1977 р. працювала в ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» на посадах: старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.1969 – 1973 рр. – навчання в Львівському торгово – економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік»

1973 – 1976 рр. – замісник головного бухгалтера Кормянського райпо Гомельської області, Білорусія.

Вересень 1977 р.– квітень1978 р. – старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту.

1978 – 1989 рр. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту.

1989 - 1994 рр. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту.

1994 – 2017 рр. – доцент кафедри  бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі».

2007 р . – присвоєно вчене звання доцента.

Наукові інтереси: Проблеми теорії і практики фінансового аналізу в Україні в умовах євроінтеграції, проблеми теорії і практики стратегічного аналізу в умовах глобальних економічних змін, аналіз та оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання

Кількість публікацій: понад 200 наукових і методичних видань, серед яких один підручник (у співавторстві) і один навчальний посібник (у співавторстві) з грифом Міністерства освіти і науки України Молоді і спорту України, співавтор  колективних монографій, автор близько 90 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, і тез доповідей на наукових та науково-методичних конференціях, більше 80 навчально-методичних праць. Є розробником нових навчальних дисциплін, серед яких «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз» для спеціальності «Облік і аудит» та їх повного методичного забезпечення, дистанційних курсів з навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз».

Дисципліни, які викладала: «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз», «Університетська освіта».

Публікації: має понад 200 науково-методичних праць, серед яких 1 підручник та 1 навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві), колективні монографії, методичні розробки, тексти лекцій, навчальні комплекси дисциплін,  статті у всеукраїнських фахових наукових та практичних виданнях, таких як журнал «Бухгалтерський облік та аудит», газета «Все про бухгалтерський облік», «Вісті. Діловий випуск». Дипломні роботи, наукові роботи студентів спеціальності «Облік і аудит», виконані під керівництвом викладача, є неодноразовими переможцями на Всеукраїнських конкурсах на кращу дипломну, наукову роботу. Студенти спеціальності «Облік і аудит» під керівництвом викладача неодноразово здобували стипендії у стипендіальній програмі «Завтра. ua».

vaya1925@ukr.net

Пшенична Антоніна Жанівна

Освіта: Вища, закінчила Полтавський кооперативний інститут у 1976 р. за спеціальністю „Бухгалтерський облік" кваліфікація „економіст".

Досвід практичної та наукової роботи:

1976-1978 рр. – старший бухгалтер Дальнєрєченського районного споживчого товариства, Приморський Край;

1980-1982 рр. – старший контролер Торговельно - побутового підприємства №2 ЦГВ, Польська Народна Республіка

З 1984 – 1992 рр. - працювала в системі Луганської облспоживспілки на посадах: заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера Біловодської РСС, головного бухгалтера Сватівського Райкоопзаготпрому.

З 1992 до 2017 року працювала в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на посадах: старший викладач, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Наукові інтереси: проблеми застосування міжнародних стандартів аудиту в Україні, удосконалення бухгалтерського обліку і звітності в сучасних умовах, розвиток фінансово-господарського контролю

Кількість публікацій: загалом більше 110 публікацій, з них 1 підручник (у співавторстві), 6 навчальних посібників з грифом МОН України (з них 2 одноосібних), 50 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.

Дисципліни, які викладала:  Організація бухгалтерського обліку, Фінансовий облік, Бухгалтерський облік, Облік ліквідації та реорганізації підприємства, Аудит, Аудит у зарубіжних країнах, Облік і аудит.

pshenischnaag@gmail.com