кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Навчально-методичне забезпечення для навчальних дисциплін

          

Спеціальність 071
"Облік і оподаткування"

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Автоматизація складання звітності

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Бухгалтерська документація, оподаткування і звітність ФОП

Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом

Внутрішньо-господарський контроль

Екологічна економіка та соціальна відповідальність

Економічна теорія

Звітність підприємства

Іноземна мова

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Менеджмент

Моделі і технології фінансово-економічних процесів

Облік за видами економічної діяльності

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)

Облік і звітність в державному секторі економіки

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень)

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Основи бухгалтерського обліку

Основи лідерства

Публічні закупівлі

Судово-бухгалтерська експертиза

Тренінг: Нормативно-правове забезпечення та бухгалтерський облік у бізнесі

Тренінг: Галузеві особливості фінансового обліку в торгівлі

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Управлінський облік

Фізичне виховання

Фінанси, гроші та кредит

Фінансовий облік (базовий рівень)

Фінансовий облік (поглиблений рівень)

Фінансово-господарський контроль

Програма атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти

Виробнича практика

Архів 2019-2020 н.р.

Архів 2020-2021 н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Державний аудит

Ділова іноземна мова

Екологічна економіка та соціальна відповідальність

Консолідація фінансової звітності

Контролінг

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу

Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

Міжнародні стандарти аудиту

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами

Облікова політика підприємства

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика аудиту

Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті

Проблеми бухгалтерського обліку

Професійна етика бухгалтера і аудитора

Стратегічний аналіз

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Виробнича практика

Переддипломна практика

Курсова робота зі спеціальності

Кваліфікаційна робота

          

Спеціальність 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Освітня програма "Публічні закупівлі"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Аналіз, контроль та управління ризиками в публічних закупівлях

Аудит

Державний аудит

Екологічна економіка

Електронний документообіг

Європейські практики публічних закупівель

Основи публічних закупівель

Процедури закупівель (ProZorro)

Управління публічними закупівлями

Управління ризиками в публічних закупівлях

Фінансовий аналіз

          

Дисципліни, які читаються кафедрою для інших спеціальностей

Бухгалтерська документація, оподаткування і звітність ФОП

Екологічна економіка

Звітність підприємств

Облік, аудит і оподаткування

Управлінський облік

Управлінський облік (англійською мовою викладання)

          

Архів