кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

Методичне забезпечення

          

 1. Автоматизація складання звітності
 2. Аналіз господарської діяльності
 3. Аудит
 4. Бухгалтерський облік
 5. Бухгалтерський облік в галузях економіки
 6. Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях
 7. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 8. Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза
 9. Звітність підприємства
 10. Екологічна економіка
 11. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 12. Консолідація фінансової звітності
 13. Облік у банках
 14. Облік за видами економічної діяльності (виробництво. будівництво. сільське господарство. транспорт. торгівля та ресторанний бізнес)
 15. Облік за міжнародними стандартами
 16. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 17. Облік і аудит
 18. Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень)
 19. Облік і звітність в оподаткуванні (базовий рівень)
 20. Облік і звітність суб'єктів малого підтриємництва за національними та міжнародними стандартами
 21. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 22. Облік та оподаткування
 23. Облік товарів в прикладних програмних рішеннях
 24. Облік у бюджетних установах
 25. Облік у зарубіжних країнах
 26. Облік у сфері торговельного бізнесу
 27. Облік, аудит і оподаткування
 28. Облікова політика підприємства
 29. Організація бухгалтерського обліку
 30. Організація і методика аудиту
 31. Основи бухгалтерського обліку
 32. Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті
 33. Стратегічний аналіз
 34. Судово-бухгалтерська експертиза
 35. Тренінг 1 Бухгалтерський облік у бізнесі
 36. Тренінг 2 Галузеві особливості фінансового обліку
 37. Університетська освіта
 38. Управлінський облік
 39. Управлінський облік (базовий рівень)
 40. Управлінський облік (поглиблений рівень)
 41. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 42. Фінансовий аналіз
 43. Фінансовий облік (базовий рівень)
 44. Фінансовий облік (поглиблений рівень)
 45. Фінансово-господарський контроль

Автоматизація складання звітності

 1. Верига Ю. А. Автоматизація складання звітності: навч.-метод. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Клименко, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 98 с.
 2. Звітність підприємства [текст]: підручник. / [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с.
 3. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник / О.В. Клименко . – К. : Центр учб. л-ри, 2008 . – 320 с.
 4. Макарова М. В.  Інформаційні технології в діловодстві [Текст] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М. В. Макарова, С. В. Гаркуша. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 109 с.

Аналіз господарської діяльності

 1. Подольська В.О. Аналіз господарської діяльності [Текст] : метод. рекомендації щодо написання курсової роботи / В.О.Подольська. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 54 с.
 2. Подольська В.О. Аналіз господарської діяльності: навч. - метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / В.О. Подольська, М.М. Орищенко, Ю.О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 450 с.
 3. Подольська В.О. Фінансовий аналіз :Навч. посiбник / В.О. Подольська ; О.В. Ярiш . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 488 с.
 4. Руденко, Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства : Навч. посібник / Л.В. Руденко, В. О. Подольська, О. В. Яріш. – Київ : НМЦ Укоопосвіта, 2000. – 422 с.

Аудит

 1. Артюх О.В. Використання діагностичного аналізу в аудиторській діяльності / О.В. Артюх // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : Монографія / За заг. ред. професора О.М. Губачової. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 267-275. – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1433 Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці [Текст] : навч. посібник / О. А. Петрик, А. Ж. Пшенична, О. В. Артюх-Пасюта, А. I. Мілька. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 301 с.
 2. Виноградова, М. О. Аудит [Текст] : навч. посібник / М. О. Виноградова, Л. I. Жидєєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 654 с.
 3. Верига Ю.А. Аудит персоналу підприємства в компютерному середовищі / Ю.А. Верига // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 4 (54). - 396с. - С.37-40. – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/384Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч. посіб./ Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких та ін. – К.: „Центр учбової літератури”, 2012. – 292с.
 4. Верига Ю.А. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект / Ю.А. Верига, Є.А. Карпенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – Кіровоград: КірНТУ, 2011. – № 20. – С. 186-193. Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/365
 5. Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Верига, М. Орищенко . – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/388
 6. Карпенко Є.А. Внутрішній аудит у системі процесно-орієнтованого управління підприємствами / Є.А. Карпенко, І.Ю.Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського, 2016. – № 13. – С. 271-276. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-13-2016
 7. Карпенко Є. А. Аудит [Електронний ресурс] : ділова гра / Є. А. Карпенко, Н. В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2015 . – Режим доступу: http://www.lib.uccu.org.ua /
 8. Карпенко Є.А. Еволюція підходів до порядку проведення аудиту касових операцій / Є.А.Карпенко, О.В.Філатов// Регіональна економіка та управління» – Запоріжжя: ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління»,  2016.  – № 2. – С. 71-75. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3679
 9. Пшенична А.Ж. Аудит. Навч.посіб.2 –ге вид. перероб. та доп. – К: Центр учбової літератури, 2011.- 315с.
 10. Шимановська-Діанич Л.М. Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі: монографія / Л.М. Шимановська-Діанич, Є.А.Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 269 с.

Бухгалтерський облік 

 1. Бухгалтерський облік: Програма навчальної облікової практики та методичні рекомендації щодо виконання завдань в системі «Віртуальне підприємство» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна, М.О. Любимов, М.М. Орищенко - Полтава: ПУЕТ, 2013. – 63  с.
 2. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар / Ю.А. Верига, Г.І. Зима– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 656 с.
 3. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна, Н.В. Прохар - Полтава: ПУЕТ, 2013. – 35 с.
 4. Ночовна Ю.О. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Бухгалтерський облік” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальності „Облік і аудит”. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2009. – 123 с.
 5. Програма виробничого стажування (виробничої практики) для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. - Полтава: ПУЕТ, 2014. - 38 с.
 6. Бухгалтерський облік (загальна теорія): дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / Ю.О. Ночовна - Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:  http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id.
 7. Бухгалтерський облік: дистанційний курс для студентів напряму підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит» (програма професійного спрямування 6.030508 «Фінанси» та 6.030508 «Банківська справа»), 6.030508і «Фінанси і кредит» (програма професійного спрямування «Фінанси»), 6.030507 «Маркетинг» / Т.В. Гладких, В.Л. Вороніна, Н.О. Кулявець. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http: http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=179
 8. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій/ Верига Ю.А., Вороніна В.Л., Фірсова Н.В. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2014.
 9. Зима Г. І. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» [Електронний ресурс] / Г. І. Зима, Н. І. Самбурська. – Спосіб доступу / Електронна бібліотека   Полтава : ПУЕТ, 2013
 10. Зима Г. І. Навчальний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» [Електронний ресурс] / Г. І. Зима, Н. І. Самбурська. – Спосіб доступу / Електронна бібліотека   Полтава : ПУЕТ, 2015 – 485 с.
 11. Зима Г. І. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів освітньо-професійного спрямування «Технологія харчування» та «Організація ресторанного господарства» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ] / Г. І. Зима, Н. І. Самбурська. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. – 9 с.
 12. Зима Г. І Робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів освітньо-професійного спрямування «Технологія харчування» та «Організація ресторанного господарства» спеціальності 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ] / Г. І. Зима, В. Л. Вороніна, Н. І. Самбурська. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015. – 75 с.
 13. Кулик В.А. Зміна методології бухгалтерського обліку в електронному середовищі / В.А. Кулик // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас.] – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408 с. (С. 79-85).
 14. Кулик В. А. Трансформація мети бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації економіки / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2013. - № 5(61). – С. 161–168.
 15. Кулик В. А. Вплив е–бізнесу на розвиток системи бухгалтерського обліку / В. А. Кулик, М. О. Любимов. //  Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 4. – С. 33–38.
 16. Кулик В. А. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні / В. А. Кулик. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 6. – С. 343–350.
 17. Кулик В. А. Перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку для побудови системи обліку підприємств електронного бізнесу / В. А. Кулик. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 11. – С. 390-400.

Бухгалтерський облік в галузях економіки

 1. Бухгалтерський облік у галузях економіки: дистанційний курс для студентів спеціальності „Облік і оподаткування”.
 2. Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах / Вербило О.Ф., Камінська Т.Г., Коробова Н.М./ За ред. О.Ф.Вербило : [підручник]. – Київ: Каравела, 2014. – 367 с.
 3. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посібник / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. ? К.: ЦУЛ, 2012. ? 438 с.
 4. Карпенко Є.А. Класифікація прибутку сільськогосподарського підприємства для цілей бухгалтерського обліку та аналізу / Є.А. Карпенко. Т.В. Чижик // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф. , 17 листоп. 2017 р. [Електронний ресурс]. – Київ : КНЕУ, 2017. — 241 с. - С. 58-59. Режим доступу. - http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23345
 5. Карпенко Є.А. Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств / Є.А. Карпенко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. - Випуск 2 (08).Ч.2 . – С. 112-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%282%29__24
 6. Карпенко Є.А. Особливості обліку оплати праці членів фермерських господарствах / Є.А. Карпенко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-прак-тичної інтернет-конференції (м. Полтава, 11–12 травня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 219 с.- C. 80-83
 7. Карпенко Є.А. Первинний облік зерна у ТОВ «Агрофірма Миколаївка» / Є.А. Карпенко, Т.В. Чижик // Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: матеріали наук.-практ. конф. (16 квітня 2016 р). / відп. укладач. І.Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С.75-77
 8. Карпенко Є.А. Удосконалення первинного обліку зерна у ТОВ «Агрофірма Миколаївка» / Є.А. Карпенко, Т.В. Чижик // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 111-116 Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3680
 9. Карпенко Є.А. Фінансовий облік: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» програми професійного спрямування «Фінанси» за КМСОНП ПУЕТ / Є.А. Карпенко. ? Полтава: ПУЕТ, 2013. ? 358 с.
 10. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О. В. Карпенко, Г. О. Соболь. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241 с.
 11. Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: монографія / В. А. Кулик. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 380 с.
 12. Прохар Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: [монографія] / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 257 с.

Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях

 1. Клименко О.В., Кравченко I.Ю. Iнформацiйнi системи i технологiї в облiку: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами програми професійного спрямування 6.050106 «Облік і аудит»  за кредитно модульною системою організації навчального процесу. 2007. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.
 2. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник / О.В. Клименко . – К. : Центр учб. л-ри, 2008 . – 320 с.
 3. Макарова М. В.  Інформаційні технології в діловодстві [Текст] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М. В. Макарова, С. В. Гаркуша. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 109 с.

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

 1. Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання. Монографія / О.В. Карпенко // – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005 р., - 341 с.  Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/
 2. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О.В.Карпенко, Г.О.Соболь. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241с. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/
 3. Хоменко Н.В., Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності: Монографія / Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига // – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/
 4. Карпенко О.В. Контроль потери экономической выгоды : задачи бухгалтеров –аналитиков / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко // ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ. Колективна монография. Болгария, София, „Тhe world economy and economy of bulgaria – contemporary challenges and solution approaches”. – c.379-386
 5. Карпенко О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами / О.В. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. –333 с. – С. 203 – 210. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/
 6. Карпенко О.В. Экономический механизм управления коммерческой деятельностью организаций : монографія / О.В. Карпенко, О.М. Лебедев. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. –  181 с., 12 д.а.
 7. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський, русско-украинско-англо-азербайджанский, English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian, аzǝrbaycanca-ukraynaca-rusca-ingiliscǝ [текст]: навч. посіб. / [Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, О.В. Карпенко та ін.] К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 368с.
 8. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч. посіб./ О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко – К.: „ Центр учбової літератури”, 2012. – 296с.
 9. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 244 с. 
 10. Карпенко О.В Управлінський облік. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  студентами спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» за КМСОНП ПУЕТ/ О.В.Карпенко, Н.В. Хоменко, Д.В. Карпенко. –  Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – 245 с. – Режим доступу: ЕЧЗ ПУЕТ
 11. Карпенко О.В. «Управлінський облік» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Дистанційний курс [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/zo/course/view.php?id=255
 12. Карпенко О.В. Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством [Електрон. ресурс]: опорний конспект лекцiй / О.В. Карпенко, 2009.
 13. Карпенко О.В. Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей: 7.050104 «Фінанси», 8.050104 «Фінанси». – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009 - 90 c.
 14. Карпенко О.В. Вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Текст лекції з курсу “Управлінський облік” для студентів спеціальності 7.50106 “Облік і аудит”. – Полтава: ПКІ, 2000. – 30 с.
 15. Карпенко О.В. Управлінський облік в прийнятті рішень. Текст лекції для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.050106 та 7.050104. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 25 с. 
 16. Карпенко О.В. Управлiнський облiк [Електронний ресурс]: установча консультацiя / О.В. Карпенко, 2009. – Заголовок з екрана. – Спосiб доступу: медіатека ПУЕТ.
 17. Карпенко О.В. Управленческий учет: рабочая тетрадь для студентов специальности 8.18010016 «Бизнес-администрирование» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.А. Кулявец // – Полтава: ПУЭТ, 2014. – 52с.
 18. Карпенко О.В. Управлінський облік: робочий зошит для студентів напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит» / О.В. Карпенко, М.О. Любимов,  Д.В. Карпенко // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 95 с.
 19. Карпенко О.В. Управлінський облік: робочий зошит для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.І. Самбурська // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. – 95 с.
 20. Карпенко О.В. Управлінський облік. Ділова гра на тему «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень» для студентів напряму підготовки 6.030509, 6.030509і «Облік і аудит» та спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси і кредит» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.І Самбурська // – Полтава : ПУЕТ, 2014. –10 с.
 21. Карпенко О.В. Управлінський облік. Ділова гра на тему «Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (ВОП-аналіз)» для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / О.В. Карпенко // – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 13 с.

Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза

Звітність підприємства 

 1. Звітність підприємства [текст]: підручник. / [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с.
 2. Звітність підприємств: навчальний посібник / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 500с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=691869
 3. Звітність підприємств: дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”. / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар, Н.О. Кулявець. – Полтава : ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=953.
 4. Верига Ю. А. Автоматизація складання звітності: навч.-метод. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Клименко, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 98 с.
 5. Звітність підприємства : робочий зошит для практичних та індивідуальних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар, А.І. Мілька. – Полтава: : ПУЕТ, 2017. – 128с.
 6. Облікова політика підприємства: навчальний посібник / Ю.А. Верига, В.А. Кулик, Ю.О. Ночовна, С.Ю. Іванюк. – К.: “Центр учбової літератури”, 2015. – 312 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-18541 від 25.11.2014р.). Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cul.com.ua/preview/obl_pol_pidpr.pdf.
 7. Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: монографія / В. А. Кулик. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 380 с.
 8. Кулик В. А. Критична оцінка нових форм фінансової звітності / Ю. О. Ночовна, В. А. Кулик. //   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К. : ПП «Рута», 2013. –  463 с.

Екологічна економіка 

 1. Васюкова Г. Т., Ярошева О. І. Екологія [Текст]: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – К.: Кондор, 2012. – 524 с.
 2. Гринів Л. С. Екологічна економіка [Текст]: навч. посіб. / Л. С. Гринів. – Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 358 с.
 3. Данилишин Б. М. Економіка природокористування : підручник для аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів. - К.: Кондор, 2010. - 464 с. 
 4. Екологічне право України: підручник / за ред.        Каракаша І. І. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 298-326.
 5. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: підручник /  Л. Г. Мельник . – Суми: Університетська книга, 2015. -  346 с.
 6. Савченко О. Ф. Екологічна економіка: теорії, практика, юридична відповідальність : навчальний посібник / О. Ф. Савченко, А. О. Байда, А. І. Мілька. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 340 с.
 7. Савченко О. Ф. Екологічна економіка : навчальний посібник / О. Ф. Савченко, О. І. Дацій, – Полтава : ПУЕТ, 2016. –     340 с.
 8. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій: навчальний посібник / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми : Університетська книга, 2011. – 326 с.
 9.  Бобровський А. Л. Екологічний менеджмент : навчальний посібник  / А. Л. Бобровський – Суми : Університетська книга, 2009. - 585 с.
 10. Савченко О. Ф. Екологічні витрати : проблеми права, обліку та оподаткування / О. Ф. Савченко, О. І. Дацій, А. О. Байда,     Г. І. Зима // Економіка і держава. – 2015. - № 5. – С. 11-20.
 11. Третяк А. М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування: монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 440 с.

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

 1. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку [Текст] : монографія / М.М. Бенько  – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010 . – 336 с.
 2. Верига Ю. А. Автоматизація складання звітності: навч.-метод. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Клименко, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 98 с.
 3. Звітність підприємства [текст]: підручник. / [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с.

Консолідація фінансової звітності

 1. Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах :  Навчальний посібник / П.Й. Атамас, О.П. Атамас: 5-е вид. перероб. та доп. – К: Центр учбової літератури, 2018.-392 с.
 2. Буряк О. О. Методичні аспекти складання консолідованої фінансової звітності / О. О. Буряк // Управляння розвитком. - 2013. - № 5. - С. 81 - 83.
 3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнарод­ними стандартами / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. - Х.: Фактор, 2013. - 1072 с.
 4. Єрмак  О.М. Проблеми  складання  консолідованої  фінансової  звітності  підприємств  / О.М.Єрмак.,  М.О.  Белгородцева.  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/74476.doc.htm.
 5. Звітність підприємства: підруч. / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко та ін. - К.: «Центр учбової літератури», 2015. - 570 с.
 6. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 528 с.
 7. Костюченко В.М. Консолідація фінансових звітів як основа аналізу діяльності групи підприємств / В. М. Костюченко // Економіка: про­блеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Вип. 191. -Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. - С. 1169 - 1175.
 8. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність при поетап­ному об'єднанні бізнесу / В.М. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 6. - С. 12 - 16.
 9. Левицька С.О. Звітність підприємств: підручник / С.О. Левицька, Я.В. Лебедзевич, О.О. Осадча. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 240 с.
 10. Откаленко О.М. Консолідована фінансова звітність: особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів. / О.М. Откаленко, О.В. Станіслав.  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу:// http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72460.
 11. Пантелеєв В. П. Консолідація фінансової звітності : навч. посіб. / В. П. Пантелеєв, К. В. Безвер­хий. - К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. - 442 с.
 12. Пирець  Н.М. Складання  консолідованої  фінансової  звітності  за  міжнародними  та національними стандартами / Н.М. Пирець, Н.А. Мінченко // Економічний простір. -2013.  -№ 70. -С. 243-251.
 13. Циган Р.М. Адаптація методів консолідації фінансової звітності до міжнародних стандартів /  Р.  М.  Циган,  І.  О.  Компанієць.  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу:// http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1034/35
 14. Яцко М.В. Консолідована фінансова звітність в умовах зростання конкурентної боротьби/ М. В. Яцко, Г. В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. - 2014. - Вип. 43. - Ч. 2. - С. 190 - 193.

Облік у банках

 1. Зюкова М.М. Облік в банках: Навч. посіб. за КМСОНП. - Полтава.: РВВ ПУЕТ, 2011.- 182 с.
 2. Зюкова М.М. Облік в банках: Завдання для практичних занять та самостійної роботи студ. спец. Облік і аудит. - Полтава: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://194.44.39.212/action.php?kt.
 3. Облік в банках: Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”. – Дистанційний курс, М.М. Зюкова, 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=310
 4. Зюкова М.М. Фінансовий облік у банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за КМСОНП ПУЕТ для студентів напряму підготовки 6.030508. «Фінанси і кредит»програми професійного спрямування «Банківська справа». - Полтава.: РВВ ПУЕТ, 2013.- 215 с.

Облік за видами економічної діяльності (виробництво. будівництво. сільське господарство. транспорт. торгівля та ресторанний бізнес)

 1. Бухгалтерський облік у галузях економіки: дистанційний курс для студентів спеціальності „Облік і оподаткування”.
 2. Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах / Вербило О.Ф., Камінська Т.Г., Коробова Н.М./ За ред. О.Ф.Вербило : [підручник]. – Київ: Каравела, 2014. – 367 с.
 3. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посібник / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. ? К.: ЦУЛ, 2012. ? 438 с.
 4. Карпенко Є.А. Класифікація прибутку сільськогосподарського підприємства для цілей бухгалтерського обліку та аналізу / Є.А. Карпенко. Т.В. Чижик // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф. , 17 листоп. 2017 р. [Електронний ресурс]. – Київ : КНЕУ, 2017. — 241 с. - С. 58-59. Режим доступу. - http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23345
 5. Карпенко Є.А. Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств / Є.А. Карпенко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. - Випуск 2 (08).Ч.2 . – С. 112-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%282%29__24
 6. Карпенко Є.А. Особливості обліку оплати праці членів фермерських господарствах / Є.А. Карпенко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-прак-тичної інтернет-конференції (м. Полтава, 11–12 травня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 219 с.- C. 80-83
 7. Карпенко Є.А. Первинний облік зерна у ТОВ «Агрофірма Миколаївка» / Є.А. Карпенко, Т.В. Чижик // Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: матеріали наук.-практ. конф. (16 квітня 2016 р). / відп. укладач. І.Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С.75-77
 8. Карпенко Є.А. Удосконалення первинного обліку зерна у ТОВ «Агрофірма Миколаївка» / Є.А. Карпенко, Т.В. Чижик // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (10) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 111-116 Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3680
 9. Карпенко Є.А. Фінансовий облік: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» програми професійного спрямування «Фінанси» за КМСОНП ПУЕТ / Є.А. Карпенко. ? Полтава: ПУЕТ, 2013. ? 358 с.
 10. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О. В. Карпенко, Г. О. Соболь. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241 с.
 11. Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: монографія / В. А. Кулик. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 380 с.
 12. Прохар Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: [монографія] / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 257 с.

Облік за міжнародними стандартами

 1. Облік за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / С.I Мельник, М.О. Любимов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Облік зовнішньоекономічної діяльності 

 1. Орищенко М. М. Навчально-методичний посібник  для самостійного вивчення дисципліни  студентів за напрямом 6.030509 та 6.030509і «Облік і аудит» / М. М. Орищенко, Н. І. Самбурська. – Полтава : ПУЕТ, 2015 р. [Електронний ресурс] – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 2. Облік зовнішньоекономічної діяльності: дистанційний курс для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / М. М. Орищенко. – Полтава : ПУЕТ [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/zo/course/view.php?id=378.

Облік і аудит

 1. Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці [Текст] : навч. посібник / О. А. Петрик, А. Ж. Пшенична, О. В. Артюх-Пасюта, А. I. Мілька. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 301 с.
 2. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины „Аудит” студентами ППН „Менеджмент организаций” по КМСОУП. – Полтава: РИО ПУЭТ, 2011. –   139 с.
 3. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч. посіб./ Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких та ін. – К.: „Центр учбової літератури”, 2012. – 292с.
 4. Пшенична А.Ж. Аудит. Навч.посіб.2 –ге вид. перероб. та доп. – К: Центр учбової літератури, 2011.- 315с.
 5. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / С.І. Мельник. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2011.
 6. Бухгалтерський облік [Текст] + [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / Верига Ю.А., Фірсова Н.В., Вороніна В.Л. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2011.
 7. Облік і аудит [Електронний ресурс] : програма комплексного державного екзамену та тести / Ю.А. Верига, О.М. Губачова, О.В. Карпенко, С.I. Мельник, М.О. Виноградова, Г.О. Соболь, Ю.О. Ночовна, М.М. Зюкова, В.О. Подольська, Т.В. Гладких, О.В. Клименко, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар . – Полтава : ПУСКУ, 2010.
 8. Облік та аудит : робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавчо-комерційна діяльність» і 6.030510 «Товарознавство і експертиза в митній справі» за КМСОНП / М.М. Зюкова, В.Л. Вороніна. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2014
 9. Облік і аудит: навч.-метод. посіб. для самос­тійного вивчення дисципліни студен­тами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / В.А. Кулик, М.М. Зюкова. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2013
 10. Облік і аудит: Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – Дистанційний курс, В.А. Кулик, М.М. Зюкова, 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=268
 11. Облік і аудит: Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030510. «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування  «Товарознавство та експертиза в митнійсправі» та 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавствоі комерційна діяльність». – Дистанційний курс, В.А. Кулик, М.М. Зюкова, 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=268
 12. Облік і аудит: Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Дистанційний курс, В.А. Кулик, М.М. Зюкова, 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=268

Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень)

 1. Прохар Н. В. Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник / Н. В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 2. Прохар Н.В. Облік і звітність в оподаткуванні: дистанційний курс / Н.В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=773.
 3. Верига Ю.А. Оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади: особливості та напрями вдосконалення / Ю.А. Верига, Н.В. Прохар // Облік, аналіз, аудит  і оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 22 травня 2017 р.). - Ужгород: Видавництво УжНУ, 2017. – 468 с. -  С. 339-342. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5856.
 4. Верига Ю.А. Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади / Ю.А. Верига, Н.В. Прохар // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - № 4(82), серпень 2017. – С. 94-100. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6732.
 5. Карпенко Є.А. Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств / Є.А. Карпенко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. - Випуск 2 (08).Ч.2 . – С. 112-116. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6212.
 6. Карпенко Є.А. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в контексті податкового законодавства України та Російської федерації / Є.А. Карпенко [Електронний ресурс. Режим доступу: ]http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1901.
 7. Кулик В. А. Створення онлайн–магазину: особливості обліку та оподаткування / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2016. - № 5. – С. 325–331.
 8. Прохар Н.В. Безнадійна дебіторська заборгованість: проблемні аспекти фінансового та податкового обліку / Н.В. Прохар // Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 23-24 квітня 2014 р.). – Полтава: Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії), 2014. – 387 с. (С. 192-194). – Режим доступу:  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2816.
 9. Прохар Н.В. Взаємозв’язок та відмінності обліку доходів, витрат і фінансових результатів відповідно до П(С)БО та Податкового кодексу України / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: монографія / [колектив авторів]; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 333 с. – С. 122–137. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/411.
 10. Прохар Н.В. Напрями оптимізації оподаткування підприємств податком на прибуток / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Полтава,  20-23 жовтня 2014 р.), 2014. - 318 с. – С. 233-236. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2817.
 11. Прохар Н.В. Оподаткування імпортних операцій юридичних осіб: проблеми та напрями вирішення / Н. В. Прохар // Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 57-й річниці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, 21-22 травня 2018 р., ПУЕТ). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – 186 с. - С. 122-125. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6731.
 12. Прохар Н.В. Оподаткування податкових різниць: проблеми накопичення в обліку та відображення у звітності / Н.В. Прохар // Фінансова стратегія економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції  (м. Ялта, 1–6 жовтня 2013 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 273 с. – С. 85-88. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3763.
 13. Прохар Н.В. Податкові різниці: економічний зміст та порядок відображення в обліку / Н.В. Прохар // Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Львів, 29 березня 2013 р.). – Львів: Видавництво ЛКА, 2013. – 176 с. – С. 54-56. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1813.
 14. Прохар Н.В. Система оподаткування суб’єктів господарювання: проблеми вибору та практичні аспекти застосування / Н.В. Прохар, М.М. Орищенко  // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 22 лютого 2017 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – 224 с. – С. 61-63. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5857.

Облік і звітність в оподаткуванні (базовий рівень)

 1. Прохар Н. В. Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник / Н. В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 2. Прохар Н.В. Облік і звітність в оподаткуванні: дистанційний курс / Н.В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=773.
 3. Верига Ю.А. Оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади: особливості та напрями вдосконалення / Ю.А. Верига, Н.В. Прохар // Облік, аналіз, аудит  і оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 22 травня 2017 р.). - Ужгород: Видавництво УжНУ, 2017. – 468 с. -  С. 339-342. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5856.
 4. Верига Ю.А. Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади / Ю.А. Верига, Н.В. Прохар // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - № 4(82), серпень 2017. – С. 94-100. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6732.
 5. Карпенко Є.А. Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств / Є.А. Карпенко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. - Випуск 2 (08).Ч.2 . – С. 112-116. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6212.
 6. Карпенко Є.А. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в контексті податкового законодавства України та Російської федерації / Є.А. Карпенко [Електронний ресурс. Режим доступу: ]http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1901.
 7. Кулик В. А. Створення онлайн–магазину: особливості обліку та оподаткування / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2016. - № 5. – С. 325–331.
 8. Прохар Н.В. Безнадійна дебіторська заборгованість: проблемні аспекти фінансового та податкового обліку / Н.В. Прохар // Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 23-24 квітня 2014 р.). – Полтава: Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії), 2014. – 387 с. (С. 192-194). – Режим доступу:  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2816.
 9. Прохар Н.В. Взаємозв’язок та відмінності обліку доходів, витрат і фінансових результатів відповідно до П(С)БО та Податкового кодексу України / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: монографія / [колектив авторів]; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 333 с. – С. 122–137. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/411.
 10. Прохар Н.В. Напрями оптимізації оподаткування підприємств податком на прибуток / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Полтава,  20-23 жовтня 2014 р.), 2014. - 318 с. – С. 233-236. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2817.
 11. Прохар Н.В. Оподаткування імпортних операцій юридичних осіб: проблеми та напрями вирішення / Н. В. Прохар // Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 57-й річниці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, 21-22 травня 2018 р., ПУЕТ). – Полтава, ПУЕТ, 2018. – 186 с. - С. 122-125. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6731.
 12. Прохар Н.В. Оподаткування податкових різниць: проблеми накопичення в обліку та відображення у звітності / Н.В. Прохар // Фінансова стратегія економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції  (м. Ялта, 1–6 жовтня 2013 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 273 с. – С. 85-88. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3763.
 13. Прохар Н.В. Податкові різниці: економічний зміст та порядок відображення в обліку / Н.В. Прохар // Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Львів, 29 березня 2013 р.). – Львів: Видавництво ЛКА, 2013. – 176 с. – С. 54-56. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1813.
 14. Прохар Н.В. Система оподаткування суб’єктів господарювання: проблеми вибору та практичні аспекти застосування / Н.В. Прохар, М.М. Орищенко  // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 22 лютого 2017 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – 224 с. – С. 61-63. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5857.

Облік і звітність суб'єктів малого підтриємництва за національними та міжнародними стандартами

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

 1. Облік за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / С.I Мельник, М.О. Любимов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Облік та оподаткування

Облік товарів в прикладних програмних рішеннях

 1. Верига Ю. А. Автоматизація складання звітності: навч.-метод. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Клименко, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 98 с.
 2. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посібник / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. ? К.: ЦУЛ, 2012. ? 438 с.
 3. Звітність підприємства [текст]: підручник. / [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с.
 4. Карпенко Є. А. Бухгалтерський облік: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Є. А. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 371 с.
 5. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник / О.В. Клименко . – К. : Центр учб. л-ри, 2008 . – 320 с.
 6. Кулик В. А. Трансформація мети бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації економіки / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2013. - № 5(61). – С. 161–168.
 7. Кулик В. А. Вплив е–бізнесу на розвиток системи бухгалтерського обліку / В. А. Кулик, М. О. Любимов. //  Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 4. – С. 33–38.
 8. Кулик В. А. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні / В. А. Кулик. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 6. – С. 343–350.
 9. Кулик В. А. Перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку для побудови системи обліку підприємств електронного бізнесу / В. А. Кулик. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 11. – С. 390-400.
 10. Кулик В. А. Документування господарських операцій в електронному середовищі / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2013. - № 3(59). – С. 325–331.
 11. Кулик В. А. Розрахунки готівкою в Інтернет–магазині: документальне оформлення та облік / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2016. - № 4. – С. 325–331.
 12. Макарова М. В.  Інформаційні технології в діловодстві [Текст] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М. В. Макарова, С. В. Гаркуша. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 109 с.

Облік у бюджетних установах

 1. Артюх О.В., Максімова В.Ф., Черкашина Т.В. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013 р. – 264 с.
 2. Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах :  Навчальний посібник / П.Й. Атамас, О.П. Атамас: 5-е вид. перероб. та доп. – К: Центр учбової літератури, 2018.-392 с.
 3. Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах [текст] : навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Артюх, Н.О. Кулявець, А.І. Мілька, – Київ: «Центр учбової літератури», 2012. – 592 с. Навчальний посібник з Грифом МОН України (лист 1/11-12572 від 29.12.2011р.).
 4. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник. [текст] : навч. посіб. / [Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких, А.Ж. Пшенична, Н.О. Кулявець]. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 292с.Навчальний посібник з Грифом МОН України (лист 1/11-2261 від 20.02.2012р.)
 5. Облік у бюджетних установах: робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ( повного та скороченого терміну навчання) за КМСОНП ПУЕТ / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Артюх [та ін.], 3-тє вид. зі змін. та допов. – Полтава : ПУЕ, 2015. – 85с.
 6. Облік у бюджетних установах. Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”. – Дистанційний курс, Т.В. Гладких, 2012. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=151

Облік у зарубіжних країнах

 1. Бондар М.І. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб./ М.І. Бондар, Ю.А.Верига, С.І.Мельник, Н.В.Хоменко; за заг. ред. Ю.А.Вериги. – К.” Центр учбової літератури”, 2013.- 216с.
 2. Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік у зарубіжних країнах: Навчально-методичний посібник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – 228с.
 3. Верига Ю.А., Мельник С.И., Хоменко Н.В. Учет  в зарубежных странах: учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения курса студентами направления полготовки «Учет и аудит», «Международная экономика». – Полтава: ПУЭТ, 2015. – 265с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: локальная сеть ПУЭТ.

Облік у сфері торговельного бізнесу

 1. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар / Ю.А. Верига, Г.І Зима. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 656 с.
 2. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Облік у сфері торговельного бізнесу” студентами спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ю.О. Ночовна, В.А. Кулик - Полтава: ПУЕТ, 2012. – 171 с.
 3. Облік у сфері торговельного бізнесу: дистанційний курс для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Ю.О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/zo/course/view.php?id=816.

Облік, аудит і оподаткування

Облікова політика підприємства

 1. Облікова політика підприємства: навчальний посібник / Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна, С. Ю. Іванюк. – Київ, 2015. – 332 с. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2343
 2. Облікова політика підприємства : навч.-метод. посіб. для самос­тійного вивчення дисципліни студен­тами спеціальності 7.03050901 і 8.0305901 «Облік і аудит» за КМСОНП / В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна. – Пол­та­ва : ПУЕТ, 2013. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2589
 3. Облікова політика підприємства – Дистанційний курс.
 4. Кулик В.А. Організаційні аспекти розробки та застосування наказу про облікову політику / Ю.О. Ночовна, В.А. Кулик // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 333 с. (С. 104-114).
 5. Кулик В. А. Формування облікової політики підприємства щодо запасів / В. А. Кулик. // Науковий Вісник ПУЕТ. – 2012. – № 3(54). – С. 191–195.
 6. Кулик В. А. Проблеми формування облікової політики підприємств електронного бізнесу в Україні / Л. В. Чижевська, В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2015. - № 3. – С. 171-178.
 7. Кулик В. А. Вплив облікової політики на показники фінансової звітності підприємства  / В. А. Кулик. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – № 20. – С. 127–132.
 8. Кулик В. А. Зміст та порядок складання Наказу про облікову політику та організацію обліку  / В. А. Кулик. // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. Економічні науки. – 2012. – № 20. – С. 345–348.
 9. Кулик В. А. Нормативно–правове забезпечення облікової політики та суб’єкти її формування  / В. А. Кулик. //  Збірник наукових праць ЧДТУ. Економічні науки. –2013. – № 34. – С. 15–20.
 10. Кулик В. А. Сучасний стан та проблеми формування облікової політики підприємства / Ю. О. Ночовна, В. А. Кулик. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 776. – С. 141–146.

Організація бухгалтерського обліку 

 1. Деньга С. М. Організація обліку: навч.- метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальностей 7.03050901 і 8.03050901 “Облік і аудит” за КМСОНП ПУЕТ / С. М. Деньга. – Полтава ПУЕТ, 2014.-266 с. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=662092
 2. Деньга С.М., Кулик В.А. Організація обліку: Дистанційний курс для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 „Облік і аудит”, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=666

Організація і методика аудиту

 1. Артюх О.В. Використання діагностичного аналізу в аудиторській діяльності / О.В. Артюх // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : Монографія / За заг. ред. професора О.М. Губачової. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 267-275. – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1433
 2. Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці [Текст] : навч. посібник / О. А. Петрик, А. Ж. Пшенична, О. В. Артюх-Пасюта, А. I. Мілька. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 301 с.
 3. Виноградова, М. О. Аудит [Текст] : навч. посібник / М. О. Виноградова, Л. I. Жидєєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 654 с.
 4. Верига Ю.А. Аудит персоналу підприємства в компютерному середовищі / Ю.А. Верига // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 4 (54). - 396с. - С.37-40. – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/384Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч. посіб./ Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких та ін. – К.: „Центр учбової літератури”, 2012. – 292с.
 5. Верига Ю.А. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект / Ю.А. Верига, Є.А. Карпенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – Кіровоград: КірНТУ, 2011. – № 20. – С. 186-193. Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/365
 6. Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Верига, М. Орищенко . – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . – Спосіб доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/388
 7. Карпенко Є.А. Внутрішній аудит у системі процесно-орієнтованого управління підприємствами / Є.А. Карпенко, І.Ю.Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського, 2016. – № 13. – С. 271-276. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-13-2016
 8. Карпенко Є. А. Аудит [Електронний ресурс] : ділова гра / Є. А. Карпенко, Н. В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2015 . – Режим доступу: http://www.lib.uccu.org.ua /
 9. Карпенко Є.А. Еволюція підходів до порядку проведення аудиту касових операцій / Є.А.Карпенко, О.В.Філатов// Регіональна економіка та управління» – Запоріжжя: ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління»,  2016.  – № 2. – С. 71-75. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3679
 10. Пшенична А.Ж. Аудит. Навч.посіб.2 –ге вид. Перероб. Та доп. – К: Центр учбової літератури, 2011.- 315с.
 11. Шимановська-Діанич Л.М. Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі: монографія / Л.М. Шимановська-Діанич, Є.А.Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 269 с.

Основи бухгалтерського обліку

 1. Бухгалтерський облік: Програма навчальної облікової практики та методичні рекомендації щодо виконання завдань в системі «Віртуальне підприємство» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна, М.О. Любимов, М.М. Орищенко - Полтава: ПУЕТ, 2013. – 63  с.
 2. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар / Ю.А. Верига, Г.І. Зима– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 656 с.
 3. Вороніна В.Л. Первинна бухгалтерська документація [Електронний ресурс]: навч. – метод. посібник / В.Л. Вороніна, Ю.О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 4. Вороніна В.Л. Первинна бухгалтерська документація: дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / В.Л. Вороніна. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1087.
 5. Ночовна Ю.О. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Бухгалтерський облік” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальності „Облік і аудит”. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2009. – 123 с.
 6. Програма виробничої практики для студентів І курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня бакалавра / Ю.О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ, 2017. –  38 с.
 7. Основи бухгалтерського обліку: дистанційний курс для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Ю.О. Ночовна - Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/zo/course/view.php?id=1040.
 8. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій/ Верига Ю.А., Вороніна В.Л., Фірсова Н.В. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2014.
 9. Кулик В.А. Зміна методології бухгалтерського обліку в електронному середовищі / В.А. Кулик // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас.] – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408 с. (С. 79-85).
 10. Кулик В. А. Трансформація мети бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації економіки / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2013. - № 5(61). – С. 161–168.
 11. Кулик В. А. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні / В. А. Кулик. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 6. – С. 343–350.
 12. Кулик В. А. Перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку для побудови системи обліку підприємств електронного бізнесу / В. А. Кулик. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 11. – С. 390-400.

Основи наукових досліджень в обліку,. аналізі та аудиті

 1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – 280 с.
 2. Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2011. – 224 с.
 3. Колесников О.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – К.: “Центр учбової літератури”, 2011. – 144 с.
 4. Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи  студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня “магістр” / О.В. Карпенко, Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна, Г.О. Соболь. – Пол­та­ва: ПУЕТ, 2016. – 86 с.
 5. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації / Ю.А. Берко та інші. – Львів: “Новий світ-2000”, 2012. – 282 с.
 6. Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті:  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня “магістр” / Ю.О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 84 с. [Електронний ресурс] – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 7. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В.А. Дерій, Г.А. Римар. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 127 с.
 8. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 9. Технологія наукових досліджень в економіці: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, В.В.Кривошей. – К.: Знання, 2013. – 255 с.
 10. Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / Є.К. Шишкіна, О.О. Носирєв. – Харків: “Діса плюс”, 2014. – 200 с.

Стратегічний аналіз

 1. Подольська В.О. Стратегічний аналіз: навч. метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / В.О.Подольська . – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 208 с.
 2. Подольська В.О. Стратегічний аналіз: методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів спеціальності 8.03050901»Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / В.О.Подольська . – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 22 с.
 3. Подольська В.О. Стратегічний аналіз: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 8.03050901»Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / В.О.Подольська . – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 56 с.
 4. Подольська В.О. Фiнансовий аналiз : Навч. посiбник / В.О. Подольська ; О.В. Ярiш . - К.: Центр навчальної лiтератури , 2007.- 488 с.
 5. Редченко К.І. Стратегічний аналіз. Навч. пос../ К.І Редченко – Львів: Альтаїр, 2010. – 272 с.
 6. Стратегічний аналіз: дистанційний курс для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / В.А. Кулик, В.О.Подольська. – Полтава : ПУЕТ [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1345.

Судово-бухгалтерська експертиза

Тренінг 1 Бухгалтерський облік у бізнесі

 1. Бухгалтерський облік і аудит: термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський; русско-украинско-англо-азебайджанский; English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian: навч. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Карпенко, В. Л. Іщенко, Я.К. Алхасов, Т. В. Гладких, А. Ж. Пшенична, Н. О. Кулявець. – Київ: Центр учб. л-ри, 2015. – 368 с. 
 2. Збірник завдань та методичні рекомендації до тренінгу «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БІЗНЕСІ» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» ступеня бакалавра / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с. [Електронний ресурс] – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 3. Вороніна В.Л. Первинна бухгалтерська документація [Електронний ресурс]: навч. – метод. посібник / В.Л. Вороніна, Ю.О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 4. Вороніна В.Л. Первинна бухгалтерська документація: дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / В.Л. Вороніна. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1087.
 5. Карпенко Є. А. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 371 с.
 6. Карпенко Є. А. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 371 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 7. Основи бухгалтерського обліку: дистанційний курс для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» / Ю.О. Ночовна - Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id.

Тренінг 2 Галузеві особливості фінансового обліку

Університетська освіта

 1. Університетська освіта. навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП) ПУЕТ/ Ю.А. Верига. – Полтава: ПУЕТ, 2012. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=584195
 2. Університетська освіта : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / Ю.А. Верига. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 100 с.
 3. Університетська освіта. Дистанційний курс для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=332
 4. Кулик В. А. Реформування системи бухгалтерської освіти в Україні в умовах інформатизації суспільства / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2017. - № 1. – С. 325–331.
 5. Кулик В. А. Образовательно–инновационные кластеры как эффективный способ трансформации высшего образования / Д. Шкодова-Пармова, В. А. Кулик. // Научный вестник ПУЭТ. – 2017. - № 2. – С. 325–331.
 6. Кулик В. А. Професія бухгалтер у постіндустріальній економіці / В. А. Кулик. //  Науково–теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – № 2(34). – С. 45-50.
 7. Кулик В. А. Трансформація професійних компетенцій відповідно до вимог інформаційного суспільства / В.А. Кулик. // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 16. -  С. 100–104.

Управлінський облік

 1. Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання. Монографія / О.В. Карпенко // – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005 р., - 341 с.  Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
 2. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О.В.Карпенко, Г.О.Соболь. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241с. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
 3. Хоменко Н.В., Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності: Монографія / Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига // – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
 4. Карпенко О.В. Контроль потери экономической выгоды : задачи бухгалтеров –аналитиков / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко // ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ. Колективна монография. Болгария, София, „Тhe world economy and economy of bulgaria – contemporary challenges and solution approaches”. – c.379-386
 5. Карпенко О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами / О.В. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. –333 с. – С. 203 – 210. Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
 6. Карпенко О.В. Экономический механизм управления коммерческой деятельностью организаций : монографія / О.В. Карпенко, О.М. Лебедев. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. –  181 с., 12 д.а.
 7. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський, русско-украинско-англо-азербайджанский, English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian, аzǝrbaycanca-ukraynaca-rusca-ingiliscǝ [текст]: навч. посіб. / [Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, О.В. Карпенко та ін.] К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 368с.
 8. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч. посіб./ О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко – К.: „ Центр учбової літератури”, 2012. – 296с.
 9. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 244 с. 
 10. Карпенко О.В Управлінський облік. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  студентами спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» за КМСОНП ПУЕТ/ О.В.Карпенко, Н.В. Хоменко, Д.В. Карпенко. –  Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – 245 с. – Режим доступу: ЕЧЗ ПУЕТ
 11. Управлінський облік [Електронний ресурс]:дистанційний курс для студентів напряму підготовки 071 „Облік і оподаткування” / О.В. Карпенко – Полтава : ПУЕТ, 2017– Режим доступу : http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=444
 12. Карпенко О.В. Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей: 7.050104 «Фінанси», 8.050104 «Фінанси». – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009 - 90 c.
 13. Карпенко О.В. Управлiнський облiк [Електронний ресурс]: установча консультацiя / О.В. Карпенко, 2009. – Полтава : ПУЕТ, 2017– Режим доступу : http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=444
 14. Карпенко О.В. Управленческий учет: рабочая тетрадь для студентов специальности 8.18010016 «Бизнес-администрирование» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.А. Кулявец // – Полтава: ПУЭТ, 2014. – 52с.
 15. Карпенко О.В. Управлінський облік: робочий зошит для студентів напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит» / О.В. Карпенко, М.О. Любимов,  Д.В. Карпенко // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 95 с.
 16. Карпенко О.В. Управлінський облік: робочий зошит для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.І. Самбурська // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. – 95 с.
 17. Карпенко О.В. Управлінський облік. Ділова гра на тему «Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень» для студентів напряму підготовки 6.030509, 6.030509і «Облік і аудит» та спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси і кредит» / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко, Н.І Самбурська // – Полтава : ПУЕТ, 2014. –10 с.
 18. Карпенко О.В. Управлінський облік. Ділова гра на тему «Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (ВОП-аналіз)» для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / О.В. Карпенко // – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 13 с.
 19. Карпенко О. В. Програма навчальної дисципліни  для студентів спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси і кредит» / О. В. Карпенко, Н. І. Самбурська  // РВВ ПУЕТ, 2013 – 10 с.
 20. Карпенко О. В. Робочий зошит для практ. та індивід. занять і самост. роботи студентів спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси і кредит» / О. В. Карпенко, Н. І. Самбурська – Полтава : ПУЕТ, 2014. –73 с
 21. Карпенко О. В. Управлінський облік [Текст] : ділова гра на тему "Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (CVP-аналіз)" / О. В. Карпенко, Д. В. Карпенко, Н.I. Самбурська. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 14 с.
 22. Карпенко О. В. Управлінський облік : дистанційний курс для студентів спеціальності 7.030500801, 8.030500801 «Фінанси»/ О. В. Карпенко, Н. І. Самбурська, 2015 р. http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1081
 23.  Карпенко О. В. Потенціал сучасного управлінського обліку для цілей сталого розвитку / О. В. Карпенко, Г. О. Соболь // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018  року, м. Львів, ЛТЕУ.
 24. Карпенко О.В. Підходи до вимірювання результатів навчання в управлінському обліку в контексті компетентісного підходу // «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики»: матеріали  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21-22 травня 2018 р. –Полтава. –ПУЕТ.- –2018 –С.43-46.
 25. Карпенко О.В.Використання даних бухгалтерського обліку в управлінні екологічною діяльністю підприємства / О.В. Карпенко, П.Г. Андрущенко.// «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики»: матеріали  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21-22 травня 2018 р. –Полтава : ПУЕТ– 2018.- С.47-50.

Управлінський облік (базовий рівень)

Управлінський облік (поглиблений рівень)

Управлінські інформаційнй системи в обліку, аналізі та аудиті

 1. Деньга С.М. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ/ С.М. Деньга. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 204 с. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=644551
 2. С.М. Деньга Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Дистанційний курс для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 „Облік і аудит”, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=664
 3. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті: навч. посібник / В.С. Рудницький, Т.В. Давидюк, С.М. Деньга, І.І. Стеців, З.Б. Живко.- К.: УБС НБУ, 2015.- 243 с.

Фінансовий аналіз

 1. Подольська В.О.  Фінансовий аналіз : робочий зошит для практичних та індивідуальних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» ПУЕТ / В.О. Подольська. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 109 с.
 2. Подольська В.О.  Фінансовий аналіз : завдання для  практичних занять студентів  спеціальності7.03050901, 8.03050901 “Облік і аудит” та МІПК за кредитно – модульною системою організації навчального процесу ПЕУТ/ В.О. Подольська..- Полтава: ПУЕТ, 2012. – 120 с.
 3. Подольська В.О. Фiнансовий аналiз : навч. посiбник / доц. В.О. Подольська ; О.В. Ярiш . - К.: Центр навчальної лiтератури , 2007.- 488 с.
 4. Фінансовий аналіз : дистанційний курс для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / В.О.Подольська. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/zo/course/view.php?id=916.

Фінансовий облік (базовий рівень)

 1. Бухгалтерський облік і аудит: термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський; русско-украинско-англо-азебайджанский; English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian: навч. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Карпенко, В. Л. Іщенко, Я.К. Алхасов, Т. В. Гладких, А. Ж. Пшенична, Н. О. Кулявець. – Київ: Центр учб. л-ри, 2015. – 368 с. 
 2. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: опорний конспект лекцій / Ю. А. Верига, В. Л. Вороніна, Н. В. Фірсова. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 3. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік: метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи / Ю. А. Верига, Ю. О. Ночовна, Н. В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 37 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. 
 4. Верига Ю. А. Звітність підприємства [Електронний ресурс]: навч. посібник / Ю.А. Верига, М. М. Орищенко, Н. В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 5. Верига Ю. А. Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки [Електронний ресурс]: монографія / за заг. ред. Ю. А. Верига, Ю. О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 6. Вороніна В.Л. Економічна сутність прибутку підприємства / В.Л. Вороніна, І.А. Маркіна // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (Донецьк, 26–27 квітня 2013 р.). -Східноукр. ін-т економіки та упр. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. – С. 130–133. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2646.
 7. Губачова О. М. Фінансовий облік І: завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання /О. М. Губачова, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 34 с.
 8. Губачова О.М. Фінансовий облік І: дистанційний курс / О.М. Губачова, Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=728.
 9. Деньга С.М. Облік орендних операцій суб’єкта господарювання / С.М. Деньга // Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практичний журнал, 2014.- № 11.- С.3-8. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2352.
 10. Звітність підприємства: підручник / М. I. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко, Н.В. Прохар, Л. І. Лежненко. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.
 11. Карпенко Є. А. Фінансовий облік: навч.- метод. посібник / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 359 с. 
 12. Карпенко Є. А. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 371 с.
 13. Карпенко Є. А. Фінансовий облік: навч.-метод. посібник / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 359 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 14. Карпенко Є. А. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 371 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 15. Карпенко Є.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства / Є.А. Карпенко, М. Різник // Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки», (м. Полтава, 23-24 квітня 2014 р.). – Полтава: Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії, 2014. – С. 85-88. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3032.
 16. Прохар Н.В. Безнадійна дебіторська заборгованість: проблемні аспекти фінансового та податкового обліку / Н.В. Прохар // Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 23-24 квітня 2014 р.). – Полтава: Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії), 2014. – 387 с. (С. 192-194). – Режим доступу:  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2816.
 17. Прохар Н.В. Взаємозв’язок та відмінності обліку доходів, витрат і фінансових результатів відповідно до П(С)БО та Податкового кодексу України / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: монографія / [колектив авторів]; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 333 с. – С. 126–137. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3118.
 18. Прохар Н.В. Фінансовий облік ІІ: дистанційний курс / Н.В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=755.
 19. Прохар Н. В. Фінансовий облік: навч.-метод. посібник / Н. В. Прохар, Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 119 с. 
 20. Прохар Н. В. Фінансовий облік [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ПУЕТ / Н. В. Прохар, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 21. Прохар Н. В. Фінансовий облік І та фінансовий облік ІІ [Елекронний ресурс]: ділова гра / Н. В. Прохар, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 22. Кулик В. А. Облік та оподаткування операцій з електронними грошима в Україні / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2015. - № 2. – С. 143-149.
 23. Фінансовий облік І. Фінансовий облік ІІ [Електронний ресурс]: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ПУЕТ / Ю. А. Верига, Г. I. Зима, Н. В. Прохар, [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2016 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Фінансовий облік (поглиблений рівень)

 1. Бухгалтерський облік і аудит: термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський; русско-украинско-англо-азебайджанский; English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian: навч. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Карпенко, В. Л. Іщенко, Я.К. Алхасов, Т. В. Гладких, А. Ж. Пшенична, Н. О. Кулявець. – Київ: Центр учб. л-ри, 2015. – 368 с. 
 2. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: опорний конспект лекцій / Ю. А. Верига, В. Л. Вороніна, Н. В. Фірсова. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 3. Верига Ю. А. Фінансовий облік І. Фінансовий облік ІІ [Електронний ресурс]: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ПУЕТ / Ю.А. Верига, Г. I. Зима, Н. В. Прохар, [та ін.]. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 4. Верига Ю. А. Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки [Електронний ресурс]: монографія / за заг. ред. Ю. А. Верига, Ю. О. Ночовна. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 5. Губачова О.М. Фінансовий облік І: дистанційний курс / О.М. Губачова, Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=728.
 6. Деньга С.М. Облік орендних операцій суб’єкта господарювання / С.М. Деньга // Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практичний журнал, 2014.- № 11.- С.3-8. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2352.
 7. Звітність підприємства: підручник / М. I. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко, Н.В. Прохар, Л. І. Лежненко. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.
 8. Зюкова М.М. Сутність власного капіталу: економічний та обліковий аспекти / М.М. Зюкова, В.О. Федоряка // Збірник наук праць Луцького національного технічного університету: Економічні науки. Серія: «Облік і фінанси»;Луцьк: ЛНТУ. – 2016. – Вип. 13(49). – Ч.1. – С. 75-82. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4569.
 9. Карпенко Є.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства / Є.А. Карпенко, М. Різник // Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки», (м. Полтава, 23-24 квітня 2014 р.). – Полтава: Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії, 2014. – С. 85-88. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3032.
 10. Програма виробничої практики та виробничого стажування з фінансового обліку для студентів і напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит» / Н.В. Прохар, Є.А. Карпенко, М.М. Зюкова, О.В. Артюх-Пасюта, Н.О. Кулявець. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 82 с.
 11. Прохар Н.В. Безнадійна дебіторська заборгованість: проблемні аспекти фінансового та податкового обліку / Н.В. Прохар // Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 23-24 квітня 2014 р.). – Полтава: Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії), 2014. – 387 с. (С. 192-194). – Режим доступу:  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2816.
 12. Прохар Н.В. Взаємозв’язок та відмінності обліку доходів, витрат і фінансових результатів відповідно до П(С)БО та Податкового кодексу України / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: монографія / [колектив авторів]; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 333 с. – С. 126–137. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3118.
 13. Прохар Н. В. Дебіторська та кредиторська заборгованість в іноземній валюті: особливості обліку та відображення у фінансовій звітності / Н. В. Прохар, М. М. Орищенко // Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: звіт з науково-дослідної теми [номер державної реєстрації 0110U002214] / Ю. А. Верига, Г. О. Соболь, Ю. О. Ночовна [та ін.]. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2017. – 219 с. – С. 30-36.
 14. Прохар Н.В. Фінансовий облік ІІ: дистанційний курс / Н.В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=755.
 15. Прохар Н. В. Фінансовий облік: навч.-метод. посібник / Н. В. Прохар, Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 119 с. 
 16. Прохар Н. В. Фінансовий облік [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ПУЕТ / Н. В. Прохар, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 17. Прохар Н. В. Фінансовий облік І та фінансовий облік ІІ [Елекронний ресурс]: ділова гра / Н. В. Прохар, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 18. Кулик В. А. Облік та оподаткування операцій з електронними грошима в Україні / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2015. - № 2. – С. 143-149.

Фінансово-господарський контроль

 1. Верига Ю.А. Словник нормативних термінів з фінансового контролю : навч. посіб. // Ю.А. Верига, Г.О. Соболь - Полтава : ПУЕТ, 2014. – 169 с.
 2. Верига Ю.А. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. [2-ге видання, перероб. і доп.]/ Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь. – Полтава : РВВПУЕТ, 2016 .
 3. Верига Ю.А. Програма виробничої обліково-аналітичної бакалаврської практики для студ. ІV курсу  напряму підготовки 6.030509 та 6.030509і «Облік і аудит» / Ю.А.Верига, Н.В.Прохар, Г.О.Соболь. – Полтава: ПУЕТ. – 32 с.
 4. Верига Ю.А. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Полтава : РВВПУЕТ, 2010 . – 157 с. 
 5. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О.В.Карпенко, Г.О.Соболь. – Полтава: РВВПУЕТ, 2011. – 241с. + [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua.
 6. Соболь А.О. Финансово-хозяйственный контроль: дистанционный курс учебной дисциплины // А.О. Соболь. – [Электронный ресурс]. – Полтава :ПУЭТ, 2016.– Режим доступа: http://www2.el.puet.edu.ua.
 7. Соболь Г.О. Фінансово-господарський контроль: дистанційний курс навчальної дисципліни // Г.О. Соболь. – [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2016.– Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua.
 8. Фінансово-господарський контроль: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь. – [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2010.– Режим доступу: http://194.44.39.212/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=351635.
 9. Соболь Г.О. Необхідність модифікації фінансового контролю у контексті екологізації суспільства / Г.О.Соболь //  Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 3 (59). – 2013. – С. 344–352.
 10. Соболь Г.О. Системність процедур фінансового контролю екологічних проектів / Г.О. Соболь // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 216 с. – С. 124–127.
 11. Соболь Г.О. Прояв асиметрії інформації у сфері фінансового контролю / Г.О.Соболь // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 333 с. – С. 250 – 258.
 12. Sobol A. Theeffectivenessofthefinancialcontrolandfactorsaffectingit / N.Sukhachova, I.Krachenko// “Ovidius” UniversityAnnals, EconomicSciencesseries – 2013. – Volume XIII, Issue 1. – P. 1490–1495.
 13. Соболь Г.О. Трансформація завдань фінансового контролю / Г.О. Соболь // Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку : матеріали ІI Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 30 листопада 2013 р., м. Полтава. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2013. – 227 с. – С. 41–42.
 14. Соболь Г.О. Принципи фінансового контролю як практичної діяльності / Г.О.Соболь // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали І Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2013 р., м. Мукачеве. – Мукачеве : Мукачівський державний університет. – 246 с. – С. 34 – 36.
 15. Соболь Г.О. Перспективи розвитку фінансового контролю в Україні / Г.О. Соболь, Л. О. Курусь // Фінансова стратегія економічного розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1–6 жовтня 2013 р., м. Ялта. –  Полтава : ПУЕТ, 2013. – 273 с. – С. 196 – 199.
 16. Соболь Г.О. Ресурсне забезпечення ефективності фінансового контролю / Г.О. Соболь // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 травня 2013 р., м. Одеса / ред. кол.: С.О.Якубовський [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 180 с. – С. 33 – 35.
 17. Соболь Г.О.  Багатоаспектність ідентифікації ефективності фінансового контролю / Г.О.Соболь // Економіка в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку : матеріали міжн. наук.-практ. конф.,  10–11 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2013. – Ч. 2. – 148 с. – С. 118 – 120.
 18. Соболь Г.О. Фактори, що визначають ефективність фінансового контролю / Г.О.Соболь // Інтеграційні процеси розвитку економіки : матеріали XXV Міжн. наук.-практ. конф., 10-11 травня 2013 р., м. Львів. – Львів : Громадська організація «Львівська економічна фундація», 2013. – Ч. 2. – 140 с. – С. 118 – 120.