кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна робота на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту проводиться за наступними напрямами:

 • проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, науково-практичних та науково-методичних семінарів;
 • участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів, конкурсів, олімпіад, студентських гуртків;
 • наукові зв’язки з підприємствами та організаціями, фінансовими установами Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації;
 • підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Наукові дослідження на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту формуються, виходячи із сучасних проблем національної економіки та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку й удосконалення обліку, аналізу та аудиту в Україні. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання організації, методики та методології обліку, аналізу, аудиту підприємств і організацій, враховуючи специфіку їх діяльності.  У роботі зі студентами вибір напрямів наукових досліджень обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для підприємств і організацій різних форм власності, і базується на опануванні теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що передбачені навчальним планом. Результати наукових досліджень  впроваджуються в навчальний процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності та галузевої приналежності.

За кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту закріплена наукова тема:

 • «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 0115U002543, науковий керівник – д.е.н., доц. Кулик В.А.).

Провідними викладачами кафедри захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, здійснюється підготовка 3 докторських і 1 кандидатської дисертацій, видано більш ніж 20 підручників та навчальних посібників, 20 монографій, опубліковано понад 400 наукових статей, з них близько 200 – у фахових виданнях, та тез.

Протягом останніх років викладачами кафедри виконано науково-дослідні роботи за різними напрямами за наступними темами:

кафедральні теми:

 • «Удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в умовах переходу до міжнародних і національних стандартів» (номер державної реєстрації 0106U006562); Переглянути
 • «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (номер державної реєстрації 0105U008468). Переглянути

за замовленням Укоопспілки:

 • «Методичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку в госпрозрахункових відокремлених підрозділах підприємств і організацій споживчої кооперації»;
 • «Методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності підприємств споживчої кооперації України у фінансову звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку»;
 • «Методичні рекомендації щодо складання річної фінансової звітності підприємств»;
 • «Положення про організацію бухгалтерського обліку в споживчій кооперації України»;
 • «Методичні рекомендації з документального оформлення й обліку в кооперативних організаціях і підприємствах заготівель сільськогосподарської продукції та їх оподаткування».

госпрозрахункові теми за замовленнями підприємств і організацій:

 • «Методичні рекомендації з аналізу фінансового стану та розробка програми фінансового стану оздоровлення Гребінківської райспоживспілки»;
 • «Аналіз показників бухгалтерської звітності та розробка заходів щодо покращення фінансового стану Васильківського районного споживчого товариства»;
 • «Аналіз фінансового стану системи Кіровоградської облспоживспілки та розробка практичних заходів щодо покращення ефективності господарювання»;
 • «Прогнозна оцінка  фінансового стану споживчого товариства»;
 • «Розробка методичних рекомендацій з обліку та планування обсягів заготівельного обороту та закупівель сільгосппродукції, сировини в споживчих товариствах, споживспілках і їх підприємствах (об’єднаннях) системи центральної спілки споживчих товариств України (УКС)».

Результати виконання науково-дослідних тем кафедри оформлюються у вигляді звітів та оприлюднюються в монографіях, наукових статтях і на конференціях.

Кафедра започаткувала традицію систематичного проведення науково-практичних конференцій. Так, за останній період кафедрою проведено Міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи: 

 • Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів» (22 листопада 2018 року, провідні організатори – зав. кафедри, к.е.н., проф. Кулик В.А., к.е.н. Мілька А.І.);
 • ІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики» (11-12 травня 2017 р. провідні організатори – зав. кафедри, к.е.н., проф. Карпенко О. В., к.е.н., доц. Вороніна В. Л.);
 • Круглий стіл «Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні», присвячений 55-річчю заснування ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та 45-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (19 травня  2016р., провідні організатори – к.е.н., проф. Карпенко О.В.,к.е.н., доц. Карпенко Є.А.);
 • Круглий стіл «Розвиток лідерського потенціалу сучасного бухгалтера», присвячений Міжнародному дню бухгалтера та Міжнародному дню студента  (17 листопада 2017р., провідний організатор — к.е.н., доц. Карпенко О.В.);
 • Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики» (жовтень 2014 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Кулик В.  А);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку обліку,  контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін»  (жовтень 2010 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Соболь А.О.);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Обліково – аналітичні системи: глобальний і національний аспекти» (травень 2006 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Деньга С.М.);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством» (квітень 2003 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Карпенко О.В.); 
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України» (травень 2001 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Губачова О.М.).;
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки» (січень 1999 р., провідний організатор — к.е.н., професор Верига Ю.А.). 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту була співорганізатором проведення науково-практичних конференцій:

 • І всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в  умовах світових інтеграційних процесів» (28 березня 2012 року, м. Львів);
 • ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів» (29 березня 2013 року, м. Львів);
 • VІІІ Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій», (18-19 квітня 2013 р. у м. Львів),
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку» (26 квітня 2013 р., м. Сімферополь);
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки” (23-24 квітня 2014 р., м. Полтава);
 • Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції» (17 квітня 2015 р., м. Одеса);
 • Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ” 2015-2017 р.р. (м. Софія, Болгарія).

Науковці кафедри приймають безпосередню участь у наукових конференціях ВНЗ Укоопспілки „ПУЕТ” та поза його межами (Київ, Рівне, Москва, Новосибірськ, Севастополь, Душанбе,  Житомир, Харків, Тернопіль, Львів, Донецьк, Ірпінь, Гомель, Полоцьк, Бєлгород, Баку,Софія, Константа, Ташкент інші).

Викладачі кафедри систематично проходять стажування на підприємствах і організаціях м. Полтави, в провідних вітчизняних ВНЗ та за кордоном (Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина, Росія, Білорусь Румунія, Азербайджан). 3 провідні викладачі кафедри є членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, отримали сертифікати за Міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів СІРА. 

На базі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” для практикуючих бухгалтерів та викладачів ВНЗ на постійній основі проводяться семінари за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, Редакції всеукраїнського видання „БАЛАНС-БЮДЖЕТ”.

З 2012 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту спільно з Всеукраїнською громадською організацією „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, редакцією всеукраїнського видання „БАЛАНС – БЮДЖЕТ” проводяться науково-практичні семінари для підприємств і організацій м. Полтави різних форм власності.

Викладачами кафедри бухгалтерського обліку і аудиту для системи споживчої кооперації України підготовлено і та проведені семінари щодо роз’яснення „Податкового кодексу” для головних бухгалтерів та керівників фінансових служб підприємств і організацій системи споживчої кооперації України, Укоопспілки; головних бухгалтерів та викладачів облікових дисциплін вищих навчальних закладів системи Укоопспілки І-ІІ рівнів акредитації (доц. Прохар Н.В.).

Міжнародне співробітництво кафедри бухгалтерського обліку і аудиту здійснюється за такими напрямами:

 • стажування викладачів та студентів (Азербайджанська Республіка, Болгарія, Республіка Білорусь, Німеччина, Польща, Туреччина, Чеська Республіка, Угорщина);
 • співробітництво з навчальними закладами (Університет Овернь-1, Французька республіка; Азербайджанський державний економічний університет, Бакинський слов’янський університет (Азербайджанська Республіка); Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Установа освіти «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації» (Республіка Білорусь); Університет національного та світового господарства (Болгарія); Університет Chouaib Doukkali (королівство Марокко); Карагандинський економічний університет Казахської республіканської спілки споживчих товариств; Кооперативно-торговий університет Молдови; Таджицький державний університет комерції; Університет «Овідіус» (Румунія), Інститут мов (республіка Німеччина) тощо.
 • співробітництво з громадським науковим об’єднанням Masters Бєлгородський університет кооперації, економіки і права International Research and Development Center (м.Делі, Індія)
 • участь у стипендіальних програмах, міжнародних конкурсах на отримання грантів, програмах Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій (Карпенко О.В., Кулик В.А., Любимов М.О.);
 • участь науково-педагогічних працівників міжнародних конференціях та публікація наукових статей за межами України (Азербайджан, Болгарія, Білорусь; Індія, Канада, Казахстан, Росія, Румунія Таджикистан), проведення на базі ПУЕТ міжнародних науково-практичних конференцій,  круглих столів;
 • співпраця з заступником ректора Альоною Сініціне, проректором Утенівської колегії Університету прикладних наук (м. Утена, Литва); Сива Натаном (керівником аудиторської компанії „Siva Nathan & TROTTER»,  дипломованим фахівцем, сертифікованим бухгалтером, членом Інституту сертифікованих аудиторів Австралії) з метою удосконалення змісту навчальних планів підготовки бухгалтерів та аудиторів (2017 р).

З 2009 по 2015 рр. професор Карпенко О.В. була членом робочої групи за проектом Європейського Союзу TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) «Розвиток і вдосконалення університетського управління в сфері міжнародних зв'язків». У складі представників 19 Вищих навчальних закладів та 4 громадських організацій з Великобританії, Ізраїлю, Вірменії, України та Молдови в рамках співпраці з міжнародною британською організацією «Integrity Action» Карпенко О.В. була активним учасником обговорення проблем методики викладання, пов’язаних з формуванням системи знань, мислення та вчинення  професійних дій щодо забезпечення доброчесності (м. Кишенеу, Молдова, травень, 2015 р.)

У 2015 -2017 рр. Карпенко О.В. була членом організаційного комітету одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої міжнародної наукової конференції молодих вчених «ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС» (Софія, Університет національного та світового господарства, Болгарія). У 2015 р. була видана колективна монография. „Тhe world economy and economy of bulgaria – contemporary challenges and solution approaches».

У  реалізації двох міжнародних грантових програм брали участь:

 • доц. Кулик В.А. у період із 01.12.2016 по 30.04.2017 р. проведено дослідження на тему «Бухгалтерський облік на підприємствах е-бізнесу: теорія, методика, організація» на базі Університету Південної Богемії (Чеська Республіка; фінансування - за рахунок Вишеградського Фонду (іменна стипендія - V4EaP Scholarship 51602000);
 • доц. Любимов М.О. (2016 р.) в складі міжкафедральної групи університету брав учась у реалізації Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, що фінансується Британською радою в Україні.

У 2015 -2017 рр. Карпенко О.В. була членом організаційного комітету одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої міжнародної наукової конференції молодих вчених «ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС» (Софія, Університет національного та світового господарства, Болгарія). 

Доц. Деньга С. М. з 2016 р. і по даний час є членом громадського наукового об’єднання Masters International Research and Development Center (MIRDEC) (http://www.mirdec.com/#!advisory-board/cqn6), рецензентом, членом редколегії у науково-практичному журналі «SALU-Commerce & Economic Review» (Faculty of Management Sciences, Shah Abdul Latif University Khairpur, Sindh, Pakistan) (http://www.salu.edu.pk/). У рамках укладеного договору з Азіатсько-Тихоокеанським інститутом управління (м. Нью-Делі, Індія) видано п’ять спільних наукових праць Деньги С.М. з  Аканша Джейн.

За спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється підготовка іноземних студентів, зокрема, з таких країн: Азербайджан, Ангола, Пакистан, Гамбія, Китай.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці наукових праць іноземними мовами, в тому числі спільно із зарубіжними колегами (див. вкладку Наши работы на иностранных языках/Our works in foreign languages)