кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Науково-дослідна робота

          

Інформація про науково-дослідну роботу кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту в 2020 році

Наукова робота на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту здійснюється за визначеними напрямами наукових досліджень, у перспективних планах діяльності яких є пошук замовників на виконання науково-дослідних тем, публікація наукової літератури (монографій, статей, тез доповідей тощо).

У 2020 р. на кафедрі виконувалась науково-дослідна тема «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 0115U002543) – керівник к.е.н., доц. Карпенко Є. А., яка буде завершена у  грудні 2021 р. До виконання науково-дослідної теми залучені 10 викладачів кафедри та 14 студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Результати проведення наукової роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту у 2020 році знайшли відображення у 7 монографіях гіперпосилання на таблицю з монографіями, 1 статті у фаховому виданні, яке не включено до міжнародних наукометричних баз, 1 статті у зарубіжному виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази Scopus, 24 тезах конференцій гіперпосилання на таблицю з тезами, у т.ч. 1 - зарубіжній.

25 вересня 2020 року на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту було проведено семінар-практикум “Трудові відносини в агро-підприємствах”.

Доцент кафедри, к.е.н. Мілька А.І. отримала вчене звання  доцента  кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (атестат доцента від 26 лютого 2020 р, серія АД № 004313).

У межах науково-дослідної роботи колективом кафедра бухгалтерського обліку і аудиту продовжується робота по  залученню до наукових досліджень активних та талановитих студентів.

Значна увага впродовж року приділялася організації зустрічей з практичними працівниками за фахом, випускниками та студентами заочної форми навчання, які працюють на посадах бухгалтера та аналітика. Такі зустрічі відбувалися як під час читання лекцій, проведення практичних занять викладачами кафедри, засідань наукового студентського гуртка, заходів кафедри «Дні кафедри бухгалтерського обліку», «День відкритих дверей».

Видання монографій

№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Повний бібліографічний опис документа

1

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент
Любимов М.О., кандидат економічних наук, доцент

Децентралізації та створення об’єднаних  територіальних громад у Полтавській області як складові успіху інноваційної діяльності. Маркетингове тестування ринкових перспектив товарних інновацій: монографія/ за ред. Нагорного Є.І. Суми, 2020. С. 117-134

2

Карпенко О.В. кандидат економічних наук,професор

Облік як ціннісний ресурс для задоволення соціально-екологічних проєктів стейкхолдерів / О. В. Карпенко, І.Й.Плікус, Г. О. Соболь  // Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку : монографія / за заг. ред. І. О. Макаренко. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 260 с. – 48-57.- Режим доступу:
https://www.researchgate.net/publication/343690950

3

Карпенко О.В., кандидат економічних наук,професор

Цінність освіти для професійного становлення,економічного зростання та безпеки // Траєкторії формування національної інноваційної стратегії забезпечення економічної безпеки України: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. С. Захаркіної. - Суми : Сумський державний університет, 2020. - 194 с. - С. 70-78.- Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789

4

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Окремі аспекти управління економічною безпекою підприємств, як фактору їх ефективного функціонування / В.Л. Вороніна, А.І. Мілька // Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. - Суми : Триторія, 2020. - 440 с. - С. 194-204.

5

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Інформаційно-облікова модель управління прибутком підприємств / Плаксієнко В.Я., Кулик В.А., Мілька А.І. // Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку, оподаткування, аудиту і звітності в Україні й світі: колективна монографія. Житомир: ПП «Рута», 2020 – 347 с. С 155-161.

6

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Особливості організаційно-методичного забезпечення судової економічної експертизи проектів в Україні / Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко // Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. –  Суми : Триторія, 2020. – 440 с. – С.69-79. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buhoblic.puet.edu.ua/files/mono-svir2020.pdf

7

Деньга С.М., кандидат економічних наук, доцент

Управління ефективністю інвестиційної діяльності: методологія, інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія / С. М. Деньга. – Полтава: ПУЕТ, 2020. – 455 с.

Тези, які не включено до міжнародних наукометричних баз

 1

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Водоп`ян М.М. Місце управлінського обліку в системі управління підприємством. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. Х.: «Стильна типографія», 2020. 266 с. С. 26–28.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Скидан В.В. Прибуток підприємства: облікові аспекти. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. Х.: «Стильна типографія», 2020. 266 с. С. 28–31.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Циганок К. Можливості програмного продукту ORACLE E-BUSINESS SUITE для складання звітності за міжнародними стандартами. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. Х.: «Стильна типографія», 2020. 266 с. С. 31–34.

4

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Костиря Я.В. Особливості визначення предмета закупівлі в контексті змін у законодавстві. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. 785 с. С. 736–739.

5.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Є.А., Анохіна А.Ю. Внутрішній контроль товарних запасів на підприємствах торгівлі: принципи організації та інформаційне забезпечення. Обліково-аналітичні методи і моделі та інформаційні системи і технології в бізнесі та оподаткуванні30 листопада – 4 грудня: зб. матеріалів XVI Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. Ірпінь : Державний податковий університет, 2020. С. 103–108.  http://kafstat.at.ua/konferens2020/karpenko-anokhina_tezi.pdf

6.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук ,професор

Головіна Д.В. Від традиційного бухгалтерського обліку до digital обліку / Д.В. Головіна ,О.В. Карпенко, І.Й.Плікус  // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
 «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»,присвячена пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка , 31 березня 2020 р., м.Полтава – С. 60-62. https://drive.google.com/file/d/0BxDFxCVLIUBGV00tU1g2SzhLVDJfNnh0

7.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук, професор

Карпенко О.В. Фінансові аспекти екологічно стійкого розвитку територій / О.В. Карпенко, Д.В. Головіна, І.Й.Плікус  // збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пріоритети розвитку фінансової системи держави», 09-10 квітня. 2020 р., м. Полтава. – С.13-17. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8372

8.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук ,професор

Карпенко О.В. Інтегрована звітність як чинник формування репутації бізнесу в умовах дії концепції сталого розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту;10 грудня 2020р.Київ,КНЕУ, 2020. 587с. – С, 179-181

9.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук ,професор

Карпенко О.В.     / Д.В. Головіна ,О.В. Карпенко, І.Й.Плікус // Вплив інновацій на реалізацію принципів дидактики при підготовці фахівців з обліку та фінансів : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації», Харків, 12–13 листопада 2020 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, Ін-т конкурент. розвідки (Германія) [та ін.]. – Харків,: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 230 с.– С.108-113

10.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Кулик В.А. Мілька А. І. Інструментарій управління прибутком підприємств / В.А. Кулик, А.І. Мілька // зб. матеріалів ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції  (заочна  форма)  «Формування  та перспективи  розвитку  підприємницьких  структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, 24 березня  2020р.). - Полтава: ПДАА, 2020.

11.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

М.М. Стоян, А.І. Мілька Підходи науковців до визначення сутності грошових коштів/ М.М. Стоян, А.І. Мілька// зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 24 квітня 2020 р.). - Полтава: ПДАА, 2020. - С. 449-452.

12.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Мілька А.І. Сучасний інструментарій управління прибутком підприємств України/ А.І. Мілька // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09–10 квітня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 134-136

13.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Мілька А. Власенко Т. Переваги та недоліки електронної системи державних та публічних закупівель ProZorro / А. Мілька, Т. Власенко // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства:  матеріали  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  (м. Луцьк, 27  жовт.  2020  р.). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 416-418

14.

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Мілька А. Бурлакова І. Укладання договору про закупівлі та його особливості / А. Мілька, І. Бурлакова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства:  матеріали  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  (м. Луцьк, 27  жовт.  2020  р.). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 414-416.

15.

Прохар Н.В., кандидат економічних наук, доцент

Прохар Н.В. Особливості документального оформлення операцій з імпорту товарів / Н.В. Прохар, А.Р. Барабанова // Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика [Електронний ресурс]: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 417 с. – С. 87-89.

16.

Прохар Н.В., кандидат економічних наук, доцент

Прохар Н.В. Основні засоби: проблемні аспекти сутності та відображення в обліку / Н.В. Прохар, Д.М. Шраменко // Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика [Електронний ресурс]: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 417 с. – С. 90-92.

17.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Сутність судово-економічної експертизи в Україні / Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Полтава, 31 березня 2020 року). Полтава : ПДАА, 2020. 474 с. С. 439-441.

18.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Особливості розкриття інформації про ризики підприємства у фінансовій звітності / Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с. С.388-391.

19.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Проблеми інформаційного забезпечення управління торговельним підприємством / Ю.О. Ночовна, Л.М. Бойченко // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с. С. 275-277.

20.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Сучасні проблеми управління ризиками підприємства / Ю.О. Ночовна, Т.С. Пархоменко // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09–10 квітня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2020.  167 с. С. 141-144.

21.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Сучасні підходи до формування концепції управління економічною безпекою сільськогосподарського підприємства / Ю.О. Ночовна, Т. Лисенко // Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, (30 жовтня 2020 р., м. Харків) / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. Х.: «Стильна типографія», 2020. 266 с. С.

22.

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Проблеми оцінки вартості активів у бухгалтерському обліку і звітності / Ю.О. Ночовна, М.Товстолик // Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: збірник тез за матеріалами ХVІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (30 листопада-4 грудня 2020 р., м. Ірпінь) Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 775 с. С. 195-198.

23.

Любимов М.О., кандидат економічних наук, доцент

Любимов М.О. Підходи до оцінки операційної ефективності діяльності підприємства в умовах економічної кризи // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права», Ч. 1. (м. Полтава,1 червня 2020 р.). –  Полтава, 2020. – 74 с. – С. 20-21.
https://drive.google.com/uc?export=download

24.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Viktoriya Kulyk, Yevheniya Karpenko, Michal Hora. Creation of united territorial communities in Poltava region. Sborník z mezinárodní vedecké conference «Úcetnictví a auditing v procesu svetové harmonizace», 8. – 10. zárí 2020. Praha.  Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020.  P. 98-103. 

          

Науково-дослідна робота на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту проводиться за наступними напрямами:

 • проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, науково-практичних та науково-методичних семінарів;
 • участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів, конкурсів, олімпіад, студентських гуртків;
 • наукові зв’язки з підприємствами та організаціями, фінансовими установами Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації;
 • підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Наукові дослідження на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту формуються, виходячи із сучасних проблем національної економіки та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку й удосконалення обліку, аналізу та аудиту в Україні. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання організації, методики та методології обліку, аналізу, аудиту підприємств і організацій, враховуючи специфіку їх діяльності.  У роботі зі студентами вибір напрямів наукових досліджень обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для підприємств і організацій різних форм власності, і базується на опануванні теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що передбачені навчальним планом. Результати наукових досліджень  впроваджуються в навчальний процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності та галузевої приналежності.

За кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту закріплена наукова тема:

 • «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 0115U002543, науковий керівник – д.е.н., доц. Кулик В.А.).

Провідними викладачами кафедри захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, здійснюється підготовка 3 докторських і 1 кандидатської дисертацій, видано більш ніж 20 підручників та навчальних посібників, 20 монографій, опубліковано понад 400 наукових статей, з них близько 200 – у фахових виданнях, та тез.

Протягом останніх років викладачами кафедри виконано науково-дослідні роботи за різними напрямами за наступними темами:

кафедральні теми:

 • «Удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в умовах переходу до міжнародних і національних стандартів» (номер державної реєстрації 0106U006562); Переглянути
 • «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (номер державної реєстрації 0105U008468). Переглянути

за замовленням Укоопспілки:

 • «Методичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку в госпрозрахункових відокремлених підрозділах підприємств і організацій споживчої кооперації»;
 • «Методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності підприємств споживчої кооперації України у фінансову звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку»;
 • «Методичні рекомендації щодо складання річної фінансової звітності підприємств»;
 • «Положення про організацію бухгалтерського обліку в споживчій кооперації України»;
 • «Методичні рекомендації з документального оформлення й обліку в кооперативних організаціях і підприємствах заготівель сільськогосподарської продукції та їх оподаткування».

госпрозрахункові теми за замовленнями підприємств і організацій:

 • «Методичні рекомендації з аналізу фінансового стану та розробка програми фінансового стану оздоровлення Гребінківської райспоживспілки»;
 • «Аналіз показників бухгалтерської звітності та розробка заходів щодо покращення фінансового стану Васильківського районного споживчого товариства»;
 • «Аналіз фінансового стану системи Кіровоградської облспоживспілки та розробка практичних заходів щодо покращення ефективності господарювання»;
 • «Прогнозна оцінка  фінансового стану споживчого товариства»;
 • «Розробка методичних рекомендацій з обліку та планування обсягів заготівельного обороту та закупівель сільгосппродукції, сировини в споживчих товариствах, споживспілках і їх підприємствах (об’єднаннях) системи центральної спілки споживчих товариств України (УКС)».

Результати виконання науково-дослідних тем кафедри оформлюються у вигляді звітів та оприлюднюються в монографіях, наукових статтях і на конференціях.

Кафедра започаткувала традицію систематичного проведення науково-практичних конференцій. Так, за останній період кафедрою проведено Міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи: 

 • Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів» (22 листопада 2018 року, провідні організатори – зав. кафедри, к.е.н., проф. Кулик В.А., к.е.н. Мілька А.І.);
 • ІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики» (11-12 травня 2017 р. провідні організатори – зав. кафедри, к.е.н., проф. Карпенко О. В., к.е.н., доц. Вороніна В. Л.);
 • Круглий стіл «Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні», присвячений 55-річчю заснування ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та 45-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (19 травня  2016р., провідні організатори – к.е.н., проф. Карпенко О.В.,к.е.н., доц. Карпенко Є.А.);
 • Круглий стіл «Розвиток лідерського потенціалу сучасного бухгалтера», присвячений Міжнародному дню бухгалтера та Міжнародному дню студента  (17 листопада 2017р., провідний організатор — к.е.н., доц. Карпенко О.В.);
 • Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики» (жовтень 2014 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Кулик В.  А);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку обліку,  контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін»  (жовтень 2010 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Соболь А.О.);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Обліково – аналітичні системи: глобальний і національний аспекти» (травень 2006 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Деньга С.М.);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством» (квітень 2003 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Карпенко О.В.); 
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України» (травень 2001 р., провідний організатор — к.е.н., доц. Губачова О.М.).;
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки» (січень 1999 р., провідний організатор — к.е.н., професор Верига Ю.А.). 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту була співорганізатором проведення науково-практичних конференцій:

 • І всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в  умовах світових інтеграційних процесів» (28 березня 2012 року, м. Львів);
 • ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів» (29 березня 2013 року, м. Львів);
 • VІІІ Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій», (18-19 квітня 2013 р. у м. Львів),
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку» (26 квітня 2013 р., м. Сімферополь);
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах глобалізації економіки” (23-24 квітня 2014 р., м. Полтава);
 • Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції» (17 квітня 2015 р., м. Одеса);
 • Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ” 2015-2017 р.р. (м. Софія, Болгарія).

Науковці кафедри приймають безпосередню участь у наукових конференціях ВНЗ Укоопспілки „ПУЕТ” та поза його межами (Київ, Рівне, Москва, Новосибірськ, Севастополь, Душанбе,  Житомир, Харків, Тернопіль, Львів, Донецьк, Ірпінь, Гомель, Полоцьк, Бєлгород, Баку,Софія, Константа, Ташкент інші).

Викладачі кафедри систематично проходять стажування на підприємствах і організаціях м. Полтави, в провідних вітчизняних ВНЗ та за кордоном (Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина, Росія, Білорусь Румунія, Азербайджан). 3 провідні викладачі кафедри є членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, отримали сертифікати за Міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів СІРА. 

На базі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” для практикуючих бухгалтерів та викладачів ВНЗ на постійній основі проводяться семінари за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, Редакції всеукраїнського видання „БАЛАНС-БЮДЖЕТ”.

З 2012 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту спільно з Всеукраїнською громадською організацією „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, редакцією всеукраїнського видання „БАЛАНС – БЮДЖЕТ” проводяться науково-практичні семінари для підприємств і організацій м. Полтави різних форм власності.

Викладачами кафедри бухгалтерського обліку і аудиту для системи споживчої кооперації України підготовлено і та проведені семінари щодо роз’яснення „Податкового кодексу” для головних бухгалтерів та керівників фінансових служб підприємств і організацій системи споживчої кооперації України, Укоопспілки; головних бухгалтерів та викладачів облікових дисциплін вищих навчальних закладів системи Укоопспілки І-ІІ рівнів акредитації (доц. Прохар Н.В.).

Міжнародне співробітництво кафедри бухгалтерського обліку і аудиту здійснюється за такими напрямами:

 • стажування викладачів та студентів (Азербайджанська Республіка, Болгарія, Республіка Білорусь, Німеччина, Польща, Туреччина, Чеська Республіка, Угорщина);
 • співробітництво з навчальними закладами (Університет Овернь-1, Французька республіка; Азербайджанський державний економічний університет, Бакинський слов’янський університет (Азербайджанська Республіка); Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Установа освіти «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації» (Республіка Білорусь); Університет національного та світового господарства (Болгарія); Університет Chouaib Doukkali (королівство Марокко); Карагандинський економічний університет Казахської республіканської спілки споживчих товариств; Кооперативно-торговий університет Молдови; Таджицький державний університет комерції; Університет «Овідіус» (Румунія), Інститут мов (республіка Німеччина) тощо.
 • співробітництво з громадським науковим об’єднанням Masters Бєлгородський університет кооперації, економіки і права International Research and Development Center (м.Делі, Індія)
 • участь у стипендіальних програмах, міжнародних конкурсах на отримання грантів, програмах Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій (Карпенко О.В., Кулик В.А., Любимов М.О.);
 • участь науково-педагогічних працівників міжнародних конференціях та публікація наукових статей за межами України (Азербайджан, Болгарія, Білорусь; Індія, Канада, Казахстан, Росія, Румунія Таджикистан), проведення на базі ПУЕТ міжнародних науково-практичних конференцій,  круглих столів;
 • співпраця з заступником ректора Альоною Сініціне, проректором Утенівської колегії Університету прикладних наук (м. Утена, Литва); Сива Натаном (керівником аудиторської компанії „Siva Nathan & TROTTER»,  дипломованим фахівцем, сертифікованим бухгалтером, членом Інституту сертифікованих аудиторів Австралії) з метою удосконалення змісту навчальних планів підготовки бухгалтерів та аудиторів (2017 р).

З 2009 по 2015 рр. професор Карпенко О.В. була членом робочої групи за проектом Європейського Союзу TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) «Розвиток і вдосконалення університетського управління в сфері міжнародних зв'язків». У складі представників 19 Вищих навчальних закладів та 4 громадських організацій з Великобританії, Ізраїлю, Вірменії, України та Молдови в рамках співпраці з міжнародною британською організацією «Integrity Action» Карпенко О.В. була активним учасником обговорення проблем методики викладання, пов’язаних з формуванням системи знань, мислення та вчинення  професійних дій щодо забезпечення доброчесності (м. Кишенеу, Молдова, травень, 2015 р.)

У 2015 -2017 рр. Карпенко О.В. була членом організаційного комітету одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої міжнародної наукової конференції молодих вчених «ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС» (Софія, Університет національного та світового господарства, Болгарія). У 2015 р. була видана колективна монография. „Тhe world economy and economy of bulgaria – contemporary challenges and solution approaches».

У  реалізації двох міжнародних грантових програм брали участь:

 • доц. Кулик В.А. у період із 01.12.2016 по 30.04.2017 р. проведено дослідження на тему «Бухгалтерський облік на підприємствах е-бізнесу: теорія, методика, організація» на базі Університету Південної Богемії (Чеська Республіка; фінансування - за рахунок Вишеградського Фонду (іменна стипендія - V4EaP Scholarship 51602000);
 • доц. Любимов М.О. (2016 р.) в складі міжкафедральної групи університету брав учась у реалізації Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, що фінансується Британською радою в Україні.

У 2015 -2017 рр. Карпенко О.В. була членом організаційного комітету одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої міжнародної наукової конференції молодих вчених «ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС» (Софія, Університет національного та світового господарства, Болгарія). 

Доц. Деньга С. М. з 2016 р. і по даний час є членом громадського наукового об’єднання Masters International Research and Development Center (MIRDEC) (http://www.mirdec.com/#!advisory-board/cqn6), рецензентом, членом редколегії у науково-практичному журналі «SALU-Commerce & Economic Review» (Faculty of Management Sciences, Shah Abdul Latif University Khairpur, Sindh, Pakistan) (http://www.salu.edu.pk/). У рамках укладеного договору з Азіатсько-Тихоокеанським інститутом управління (м. Нью-Делі, Індія) видано п’ять спільних наукових праць Деньги С.М. з  Аканша Джейн.

За спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється підготовка іноземних студентів, зокрема, з таких країн: Азербайджан, Ангола, Пакистан, Гамбія, Китай.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці наукових праць іноземними мовами, в тому числі спільно із зарубіжними колегами (див. вкладку Наши работы на иностранных языках/Our works in foreign languages)