кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Історія кафедри

          

Сторінка пам'яті

          

Розвиток економіки України в середині 60-х років ХХ століття набирав стрімких темпів: швидко розвивається промисловість і сільське господарство, збільшується виробництво товарів народного споживання, зростає купівельна спроможність населення і обсяг товарообороту. Все це обумовило зростаючу потребу у висококваліфікованих спеціалістах з товарознавства та економіки і, зокрема, з бухгалтерського обліку.  Саме це сприяло тому, що навчально-консультативний пункт Львівського торгово-економічного інституту (ЛТЕІ) Центроспілки, який діяв у Полтаві з 1961 р. було реформовано у 1968 році в Полтавський заочний факультет ЛТЕІ. Саме ЛТЕІ і колективу материнської кафедри бухгалтерського обліку цього навчального закладу ми завдячуємо самим започаткуванням та становленням нашої кафедри, оскільки основу колективу склали випускники ЛТЕІ та запрошені науковці з інших навчальних закладів Центроспілки.


Приміщення Полтавського кооперативного технікуму по вул. Котляревського, 15а, в якому  в 1961р. розміщувався Полтавський заочний факультет ЛТЕІ

1969 р. - створено кафедри математики та загальноекономічних дисциплін, на якій працювали викладачі обліково-аналітичних дисциплін. Очолив роботу кафедри загальноекономічних дисциплін к.е.н., професор Майборода Федір Максимович. Першими викладачами обліково-аналітичних дисциплін були: старший викладач - Левченко В.А., к.е.н., доцент - Лебедєва М.Д., асистенти: Козьмич М.С., Мельник С.І., Бодня Л.М.  

 

 


К.е.н., доцент Левченко Валентина Андрєєва
перший  викладач  бухгалтерського обліку

 

1970 р. - за рішенням Управління навчальних закладів Центроспілки, ректорат ЛТЕІ ухвалює рішення про виділення з кафедри загальноекономічних дисциплін окремої кафедри статистики і бухгалтерського обліку, завідувачем якої було обрано к.е.н., професора Майбороду Федора Максимовича. За його завідування було сформовано перший викладацький склад, створювалася навчальна база, розроблялися навчально-методичні посібники, розпочиналася підготовка молодих викладачів до вступу в аспірантуру. На той час кафедра входила до складу економічного факультету, який був створений в 1970 році.

1971р. – згідно з наказом Управління навчальних закладів Центроспілки від 19.07.1971р. кафедра бухгалтерського обліку набула статус самостійної і випускової у складі Полтавської філії ЛТЕІ. Кафедру очолив к.е.н., доцент Козак Іван Давидович.

Було здійснено прийом на роботу викладачів для викладання дисциплін: ”Теорія бухгалтерського обліку”, „Бухгалтерський облік”, „Контроль і ревізія”, „Аналіз фінансово-господарської діяльності”, „Механізація бухгалтерського обліку”, зокрема, у цей період кафедра поповнюється викладачами: к.е.н., доц. Бардіновим В.Н. ( працював зав. секцією механізації бухгалтерського обліку, був одним із перших проректором з наукової роботи ПКІ), ст. викладачем Ребрик І.П., ст. викладачем Котляренко М.І.

У 70-х роках минулого століття основними засобами навчання техніки обчислень були конторські рахівниці та арифмометр «Фелікс». Науково-технічний прогрес приніс досягнення науки й до бухгалтерії, де почали використовуватися великі й малі обчислювальні машини. Почала надходити електронно-механічна обчислювальна техніка: ВК-1, ВК-2, Бистриця, ВМП-2, фактурна машина ВА-345 м, бухгалтерська машина Аскота -170/35. Машина мала 35 лічильників, на той час це була фантастика. Ми, викладачі, і студенти були дуже раді. Вчили рахувати студентів, а вони з задоволенням вчилися.

В 1972 році відбувся перший випуск студентів стаціонарного відділення спеціальності „Бухгалтерський облік” – 61 спеціаліст.

У 1972 р. після закінчення аспірантури ЛТЕІ на кафедру було направлено на посаду асистентів її випускників Заєць О.В. і Нетикшу Є.Й., які першими захистили кандидатські дисертації. Вони активно включилися в підготовку навчально-методичного забезпечення кафедри. У ці роки прийшли працювати на кафедру к.е.н., доц. Сухарев В.К., який викладав дисципліну „Аналіз господарської діяльності”, асистент Верига Ю.А. – яка викладала облікові дисципліни, доцент Дериглазова К.А. та асистент Зима Г.І., які викладали дисципліни „Автоматизовані системи в торгівлі”, „Комплексна  механізація обліку”, „Машинна обробка економічної інформації”, „Програмування”.

1974 р. - кафедра бухгалтерського обліку продовжує діяти у складі новоствореного самостійного Полтавського кооперативного інституту Центроспілки СРСР.

У середині 70-х років молода когорта викладачів вступає до аспірантури ЛТЕІ – Мельник С.І., Левченко В.А., Верига Ю.А., Козьмич М.С. Працює як здобувач Зима Г.І. У 70-ті роки члени кафедри створили власне навчально-методичне забезпечення, яке відповідало вимогам вищої школи, була виконана кафедральна тема. Особлива увага була приділена підвищенню кваліфікації молодих викладачів шляхом проходження стажування на підприємствах та організаціях системи споживчої кооперації та провідних навчальних закладах. Значна увага приділялася опануванню різних видів електронно-обчислювальних машин та запровадженню їх у навчальний процес. Студенти і викладачі кафедри брали активну участь в розбудові університету, гуртожитків, студентської їдальні, облаштовували територію біля університету, надавали допомогу працівникам сільського господарства Полтавської області, входили до складу будівельних загонів та будували промислові і сільськогосподарські об’єкти держави. Велику допомогу студенти і викладачі навчального закладу надавали підприємствам і організаціям споживчої кооперації, які займалися переробкою і консервуванням плодів і овочів. На наступному фото показано студентське життя першого випуску денного відділення економічного факультету.


Склад кафедри бухгалтерського обліку (1975р.)

Зліва направо. Перший ряд: к.е.н., доц. Бардінов В.Н.; ас. Подольська В.О.; к.е.н., доц. Дериглазова К.О.; ас. Наливайко Н.Я.; ас. Зима Г.І.; ас. Верига Ю.А.; другий ряд: к.е.н., доц., зав. кафедри Заєць О.В.; ст. лаборант Панкратова Н.П.; ас. Карпенко О.В.; к.е.н., доц. Лебедєва М.Д.; к.е.н., доц. Козак І.Д.; ст. викл. Томчук Л.В.; ст. викл. Ребрик І.П.; лаборант Коваленко В.А.; третій ряд: к.е.н., доц. Сухарєв В.К.; ст. лаборант Чернишова І.Л.; Галущенко М.І.

Підводячи підсумок, можна зазначити, що в період завідування кафедрою бухгалтерського обліку к.е.н., доцентом Козаком І.Д. головними завданням кафедри були: зміцнення кадрового потенціалу, в тому числі за рахунок запрошення педагогів з інших навчальних закладів, створення безпосередньо колективу кафедри, розробка навчально-методичного забезпечення навчального процесу, створення наукових гуртків для роботи зі студентами, вибір та закріплення науково-дослідної кафедральної теми і її виконання, підготовка кабінетів і лабораторій з механізації бухгалтерського обліку, з чим колектив кафедри успішно справився. На кафедру вперше було прийнято на роботу асистентами випускників нашої спеціальності ПКІ: Гладких Т.В., Гусакову О.С. та Губачову (Тимофееву) О.М.

У 1979 році кафедру очолив к.е.н, доц. Заєць Олексій Вікторович. Головними завданнями кафедри в цей період було визначено: підготовка власних наукових кадрів. За ці роки захищено три кандидатські дисертації викладачами кафедри: Губачовою О.М., Мельник С.І., Веригою Ю.А. На кафедрі розширилася наукова робота, виконувалися госпрозрахункові та кафедральні науково-дослідні теми. Видано 2 навчальних посібники „Бухгалтерский учёт в заготовительных организациях потребительской кооперации”, „Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции на плодоовощных консервных предприятиях потребительской кооперации”, а також „Сборник задач по бухгалтерскому учёту в потребительской кооперации”.

На кафедру були прийняті на посади: доцент Гуров О.Б., старший викладач Ополонський І.В. Вперше залучено до роботи асистентами на кафедрі випускників ПКІ спеціальності „Бухгалтерський облік” Карпенко (Штейнікова) О.В. (1979р.) і Наливайко Н.Я. (1980р.)

У 1984 році кафедра бухгалтерського обліку поділена на дві самостійні кафедри: кафедру бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності і кафедру інформаційно-обчислювальних систем.


Колектив кафедри бухгалтерського обліку (1984 р.)

Зліва направо перший ряд: ст. викл. Карпенко О.В., к.е.н., доц. Козак І.Д., к.е.н., доц. Нетикша Є.Й., к.е.н., доц. Лебедєва М.Д., к.е.н., доц. Верига Ю.А.; другий ряд: ас. Гладких Т.В., ст. лаб. Рибак-Кадинська Т.А., к.е.н., доц. Мельник С.І., ст. викл. Зима Г.І., к.е.н., доц. Заєць О.В., к.е.н., доц. Левченко В.А., ст. викл. Котляренко М.І., ас. Подольська В.О., зав. лаб. Панкратова Н.П.

За роки завідування кафедрою Заєць О.В. була проведена значна і плідна навчально-методична, науково-дослідна та виховна робота, зміцнений науковий потенціал кафедри. Висока професійна майстерність і наполегливість дали можливість викладачам кафедри стати переможцями соціалістичного змагання, неодноразово отримувати грамоти. Кафедра зміцнила творчі зв’язки та успішно виконала науково-дослідні теми за замовленнями Полтавської, Запорізької, Луганської, Кіровоградської, Донецької, Чернігівської облспоживспілок. Кафедра неодноразово виходила переможцем соціалістичного змагання і заносилась на дошку пошани інституту.


Колектив кафедри бухгалтерського обліку – переможець соціалістичного змагання травень 1985р.

Зліва направо перший ряд: к.е.н., доц. Левченко В.А., зав. лаб. Панкратова Н.П., к.е.н., доц., зав. кафедри Заєць О.В., к.е.н., доц. Лебедєва М.Д., к.е.н., доц.  Губачова О.М.; другий ряд: ст. викладач Подольська В.О., ст. викл. Карпенко О.В., к.е.н., доц. Мельник С.І., к.е.н., доц. Верига Ю.А., ст.. викл. Котляренко М.І., к.е.н., доц. Нетикша Є.Й., ст. лаб. Рибак-Кадинська Т.А.

О.В. Заєць одночасно із завідуванням кафедри, був заступником керівника науково-дослідної лабораторії з питань організації і економіки заготівель, секретарем партійної організації економічного факультету. У 1990р. Рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти О.В. Зайцю присвоєно звання професора і переведено на посаду проректора з економіки ПКІ.

1986 р. - відкрито філію кафедри при Управлінні бухгалтерського обліку, звітності і корпоративних прав Полтавської облспоживспілки, яку очолив начальник Управління бухгалтерського обліку і звітності Дрига Микола Іванович.


1987 р. - роботу колективу кафедри очолила ветеран праці, досвідчений педагог, член методологічної ради Укоопспілки, член науково-методичної комісії Міністерства освіти України, автор і співавтор навчальних підручників та посібників, к.е.н., доцент Верига Юстина Андріївна.

1987 р. - кафедра одержала назву кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

1989 р. - кафедра одержала назву кафедри бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності.

У 1989 р.  створено філію кафедри при кущовому інформаційно-обчислювальному центрі Полтавської облспоживспілки, на якій студенти вивчали дисципліну „Автоматизація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації” в реальному режимі часу. КІВЦ Полтавської облспоживспілки була обладнана великими електронно-обчислювальними машинами – Мінськ-22.


Доцент Мельник С.І. проводить практичне заняття з дисципліни „Бухгалтерський облік” 1989р.
Зліва направо перший ряд: Галун О., Холодіонова О., другий ряд: Вороніна В., третій ряд: Штепа Л.


Кафедра бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності
(весна 1990р.)
Зліва направо перший ряд:  к.е.н., доц. Цвєткова Л.О., к.е.н., доц. Левченко В.А., к.е.н., проф. Заєць О.В., зав. кафедри, к.е.н., проф. Верига Ю.А., доц. Подольська В.О.; другий ряд: к.е.н., доц. Лебедєва М.Д., ас. Швинд Л.Г., ас. Шпигун Я., ст. викл. Гладких Т.В.; третій ряд: ас. Тереховський В.В., ас. Румянцева О. ,доц. Котляренко М.М., к.е.н., доц. Козак І.Д., к.е.н., доц. Мельник С.І., к.е.н., доц. Губачова О.М.

1994 р. – на базі Донецького економіко-правового кооперативного технікуму створено Донецький заочний факультет ПКІ, де розпочата підготовка фахівців за спеціальністю „Облік і аудит”. Філія працювала до 2001 року. За роки її роботи підготовлено 176 фахівців з обліку і аудиту.

1995 р. – відкрита денна і заочна аспірантура, де на теперішній час навчається 12 аспірантів та здобувачів.

1996р. - відкрита разова денна докторантура для к.е.н., доцента Губачової О.М.

1996 р.- кафедра бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності була перейменована у кафедру бухгалтерського обліку і аудиту.

1998р. - запроваджено роботу наукових шкіл під керівництвом провідних викладачів кафедри.

Кафедра започаткувала традицію систематичного проведення науково-практичних конференцій. Відповідальними за проведення наукових конференцій у різні роки були: к.е.н., проф. Заєць О.В.; к.е.н., проф. Верига Ю.А.; к.е.н., доц., професор кафедри Губачова О.М.; к.е.н., доц., професор кафедри Карпенко О.В.; к.е.н., доц. Деньга С.М.

За період з 1987 по 2001р.р. викладачами кафедри було захищено 7 кандидатських дисертацій, науковий ступінь кандидата економічних наук отримали: Зима Г.І., Карпенко О.В., Левченко В.А., Руденко Л.В., Токар  О.В., Деньга С.М., Жидєєва Л.І. Вчене звання доцента за сукупністю наукових праць отримали Ополонський І.В. та Котляренко М.І. Виконано десять кафедральних науково-дослідних тем, з них три госпдоговірних, результати наукових досліджень впроваджено в практичну діяльність і навчальний процес, студенти залучалися до виконання кафедральних і госпдоговірних тем, активізувалася науково-дослідна робота зі студентами у наукових гуртках.

Кафедра поповнилася випускниками нашої спеціальності, які закінчили цей навчальний заклад, а саме: Пшенична (Єгорова) А.Ж. (1992р.), Ночовна Ю.О. (1995р.), Гордєєва А.Г. (1995р.), Вороніна В.Л. (1996р.), Деньга С.М. (1997р.), Зюкова М.М. (1998р.), Хоменко Н.В. (2000р.), Мілька (Рудяк) А.І. (2000р.), Прохар (Крутикова) Н.В. (2001р.)

За ці роки кафедра досягла значних успіхів у науковій та навчально-виховній роботі. Кафедрою забезпечені суттєві зміни у змісті викладання дисциплін бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, викладачами розроблене ґрунтовне методичне забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри. Кафедра неодноразово виходила переможцем інститутських змагань, кафедру та окремих викладачів було занесено на дошку та книгу пошани інституту. Здійснено автоматизацію навчального процесу, розроблено ситуаційні завдання, ділові ігри, тести з окремих тем і дисциплін.

В 2001 році кафедра святкувала 30- річчя своєї діяльності. За 30 років існування підготовлено 5200 спеціалістів з бухгалтерського обліку, з них, 2324 – випускники денної форми навчання і 2876 – заочної.


Привітання кафедрі від ректора ПКІ професора Дорохіна В.О., голови профспілкового комітету Суржі Л.М., директора навчального відділу Герман Н.В.

У 2001 р. - роботу кафедри бухгалтерського обліку і аудиту очолила одна із засновників ФПБАУ, член Комітету зі стандартів і практики ФПБАУ, розробник національних П(С)БО, автор 1 та співавтор 4 навчальних посібників та 1 підручника з грифом МОН України, докторант кафедри, к.е.н., доцент Губачова Ольга Марківна. За роки завідування кафедрою Губачовою О.М. захищено три кандидатські дисертації: Зюковою М.М., Хоменко Н.В., Гриліцькою А.В.; створено навчально-методичні комплекси дисциплін

Викладачами Веригою Ю.А. і Волошиним А.М. видано посібник „Бухгалтерська фінансова звітність підприємства”, Гусаковою О.С. підготовлено та видано навчальний посібник „Податковий облік”, обидва з Грифами МОН України, видані монографії доц. Деньгою С.М. „Еккаутинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу”, та Карпенко О.В. „Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання” виконувалися науково-дослідні теми за замовленнями університету та Укоопспілки.

З 1 вересня 2006 р. філію кафедри було дислоковано при Управлінні бухгалтерського обліку, звітності і корпоративних прав Укоопспілки, яку очолив начальник Управління бухгалтерського обліку, звітності та корпоративних прав, член Правління Укоопспілки Волошин Андрій Михайлович.

Філія кафедри була створена з метою залучення провідних фахівців споживчої кооперації до участі в проведенні навчальних занять, узгодження тематики дипломних і магістерських робіт, для посилення практичної підготовки студентів, для підготовки і написання підручників та навчальних посібників, виконання науково-дослідних тем на замовлення підприємств організацій системи споживчої кооперації України.

За ці роки кафедра поповнилася випускниками – магістрами нашої спеціальності, які закінчили цей навчальний заклад: Сенченко (Лукашенко) О.В. (2002р.), Кравченко (Тарасюк) І.Ю. (2002р.), Орищенко (Астахова) М.М. (2003 р.), Соболь Г.О. (2003р.).


Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 1 вересня 2003 року
Зліва направо перший ряд: ас. Орищенко (Астахова) М.М., ас. Кравченко (Тарасюк) І.Ю., к.е.н., доц., зав. кафедри Губачова О.М., доц. Гусакова О.С., к.е.н., проф. Верига Ю.А.; другий ряд: к.е.н., доц. Карпенко О.В., доц. Гладких Т.В., доц. Подольська В.О., ас. Костяник Н.В., ас. Прохар Н.В., к.е.н., доц. Зима Г.І., ас. Соболь Г.О.; третій ряд: ст. лаб. Ходос О.І., ас. Ващенко Н., ас. Сенченко (Лукашенко) О.В., к.е.н., доц. Зюкова М.М., ас. Мілька (Рудяк А.І.), четвертий ряд: Балжи О.О.

2006 р. - роботу кафедри очолила к.е.н., професор, доктор філософії, сертифікований аудитор, Відмінник освіти України, член науково-консультаційної ради Укоопспілки, член ФПБАУ Верига Юстина Андріївна.

Одинадцять викладачів склали іспити за Міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів САР/СІРА та шість викладачів отримали сертифікати, а саме: Любимов М.О., Прохар Н.В., Соболь Г.О.,  Куценко В.А., Орищенко М.М., Карпенко О.В. і з 2006 р. кафедрою самостійно розпочата підготовка фахівців за програмою САР/СІРА. Керівником програми призначена к.е.н., професор Губачова О.М., а виконавчим директором  - к.е.н., доцент Виноградова М.О. Загальна кількість перепідготовлених фахівців за період існування програми – 145 осіб. Серед них – бухгалтери та аудитори підприємств і організацій м. Полтави – ВАТ «ПТМЗ», ВАТ «Елемент шість», Кернел-Груп, Аудиторська фірма „Корн”, ПВГП „Автотранс”, ДП „КАПРО-Полтава”, ВАТ «ПТУ» Укрнафта, ДПА; студенти та викладачі ПУСКУ й Аграрної академії. У даний час Центр навчання за програмою СІРА може проводити заняття для трьох груп слухачів одночасно з таких дисциплін рівня САР –  Фінансовий облік-1, Управлінський облік-1 та Податки і право в Україні  як за денною, так і за дистанційною формою навчання. Важливо й те, що студенти ПУСКУ мають унікальну можливість навчатися за програмою СІРА і одночасно отримати диплом бакалавра, спеціаліста, магістра і сертифікат міжнародного зразка СІРА.

За 2006-2009р.р. захищено кандидатські дисертації Фірсовою Н.В., Соболь Г.О., Ночовною Ю.О., Орищенко М.М., Прохар Н.В. та Кулик В.А. Підтверджено ВАК України науковий ступінь кандидата економічних наук Виноградовій М.О., який було присуджено ВАК Російської Федерації. Отримали вчене звання доцента за сукупністю наукових праць Подольська В.О. і Гладких Т.В.

Кафедра поповнилася випускниками нашої спеціальності, які закінчили цей навчальний заклад, а саме: Титаренко І.В. (2006р.), Котова С.С. (2006р.), Виноградова М.О. (2006р.).

Станом на 1 вересня 2009 року штатна чисельність працівників кафедри складає 26,25 штатних одиниць, з них завідувач кафедри -  професор, 4,75 - професорів, 15 - доцентів, 2,25 – старших викладачів, 3,25 – асистентів. При кафедрі діє аспірантура, в якій навчається 9 аспірантів і здобувачів.

Важливу роль в організації і забезпеченні навчального процесу відіграють завідувачі лабораторією, старші лаборанти та лаборанти кафедри:


Зав. лабораторією
Панкратова Н.П.


ст. лаборант
Юхименко Л.С.


ст. лаборант
Шеремет С.І.


ст. лаборант
Бевзюк М.О.


ст. лаборант
Верига О.І.


лаборант
Ходос Я.А.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту приділяє велику увагу наскрізній практичній підготовці студентів та їх орієнтації на виконання досягнень країн із розвинутою ринковою економікою. Для цього кафедрою розроблено програму наскрізної практичної підготовки, яка включає навчальні та виробничі практики від першого до п’ятого курсу, адже головною умовою кар’єрного росту є відповідність рівня знань займаній посаді та уміння їх застосовувати в практичній діяльності.


Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (вересень 2009р.)

Переглянути нарис з історії кафедри "Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту: минуле, теперішнє, майбутнє (1969 – 2009 роки)"

Розвиток кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є одним із яскравим свідчень того, як впродовж 55 років відбувалося становлення університету як освітньо-наукового і просвітницького центру України, який спроможний забезпечити прогрес розвитку українства в тих галузях діяльності, з яких у ньому здійснюються наукові дослідження, а на їх базі проводиться підготовка фахівців.

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом підготовки / спеціальністю „Облік і аудит”.  За 2011-2015 роки підготовлено та випущено 1154 бакалавра, 999 спеціаліста та 146 магістрів з обліку і аудиту.

За роки роботи кафедри її очолювали такі висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зробивши значний внесок у розвиток персоналу, престижу професії та іміджу університету:

у 1974-1979 рр. – кандидат економічних наук, доцент Козак Іван Дмитрович;
у 1979-1987 рр. – кандидат економічних наук, професор Заєць Олексій Вікторович;
у 1987-2001 рр. – кандидат економічних наук, професор Верига Юстина Андріївна;
у 2001-2006 рр. – кандидат економічних наук, доцент Губачова Ольга Марківна;
у 2006-2015 рр. – кандидат економічних наук, професор Верига Юстина Андріївна.

З першого вересня 2015 року випускову кафедру бухгалтерського обліку і аудиту очолила випускниця Полтавського кооперативного інституту, кандидат економічних наук, професор Карпенко Ольга Василівна.

к.е.н., доцент
Козак Іван Дмитрович

к.е.н., професор
Заєць Олексій Вікторович

к.е.н., професор
Верига Юстина Андріївна

к.е.н., доцент
Губачова Ольга Марківна

к.е.н., професор Карпенко Ольга Василівна

Станом на 1 вересня 2015 року до колективу кафедри входять: к.е.н., проф. Карпенко О.В., д.е.н., проф. Савченко О.Ф., к.е.н., проф. Верига Ю.А., к.е.н., доц. Зима Г.І., к.е.н., доц. Виноградова М.О., к.е.н, доц. Вороніна В.Л., к.е.н, доц. Ночовна Ю.О., к.е.н., доц. Кулик В.А., к.е.н., доц. Карпенко Є.А., к.е.н., доц. Соболь Г.О., к.е.н., доц. Зюкова М.М., к.е.н., доц. Прохар Н.В., к.е.н., доц. Орищенко М.М., к.е.н., доц. Кравченко І.Ю., к.е.н, доц. Фірсова Н.В., к.е.н., доц. Деньга С.М., к.е.н., доц. Любимов М.О., к.е.н., доц. Артюх - Пасюта О.В., к.е.н., доц. Самбурська Н.І., доцент Подольська В.О, ст. викл. Пшенична А.Ж., асистент Мілька А.І., асистент Титаренко І.В., асистент Радевич Т.В., ст. лаборант Ходос О.І, ст. лаборант Кулявець Н.О.

Діяльність кафедри бухгалтерського обліку і аудиту протягом 2011-2015 років була спрямована на виконання місії університету «Разом до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного» та на виконання місії кафедри «Підготовка та випуск конкурентоспроможних фахівці з обліку і аудиту, які набули ґрунтовних теоретичних знань та практичні навички, відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої школи».

У 2013 році кафедра пройшла акредитацію за ІУ рівнем за напрямом підготовки / спеціальністю «Облік і аудит» і підтвердила право готувати бакалаврів, спеціалістів і магістрів з обліку і аудиту.

За період 2011-2015 роки  аспіранти кафедри під керівництвом її провідних професорів і доцентів, а також зовнішніх керівників підготовили та захистили дев’ять кандидатських дисертацій: Кравченко Ірина Юріївна, Котова Світлана Сергіївна, Тягнирядно Леся Леонідівна, Артюх Олена Василівна, Любимов Микола Олександрович, Самбурська Наталія Іванівна, Костяник Наталія Василівна, Карпенко Дар’я Вікторівна, Вороніна Вікторія Леонідівна. За цей період отримали вчене звання професора – Карпенко О.В., та вчені звання доцента – одинадцять викладачів.

Ми пишаємося молодим поколінням викладачів кафедри, які натхненно  і самовіддано працюють над власним самовдосконаленням, впровадженням інноваційних інформаційних технологій освіти в навчальний процес, проводять значну виховну роботу серед молоді.


Зліва направо випусники різних років, нині к.е.н., доценти кафедри:
Ночовна Ю.О., Орищенко М.М., Кулик В.А. Любимов М.О.

На кафедрі функціонують два напрями наукових досліджень: «Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в галузях діяльності споживчої кооперації», керівник – к.е.н., професор Верига Юстина Андріївна, «Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні», керівник – к.е.н, професор Карпенко Ольга Василівна.

На теперішній час на кафедрі продовжується наукова робота з виконання наукових тем:

  • «Організаційно-методичні аспекти удосконалення управлінського обліку суб’єктів господарювання», номер державної реєстрації 0109U006955. Науковий керівник  к.е.н., доц. Карпенко О.В.;
  • «Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», номер державної реєстрації 0110U002214. Наук. керівник теми к.е.н., проф. Верига Ю.А., співкерівники за розділами: „Бухгалтерський облік” – к.е.н., доцент – Ночовна Ю.О., „Аналіз” – доцент Подольська В.О., „Контроль” – к.е.н., доцент Соболь Г.О.;
  • «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій», номер державної реєстрації 0115U002543. Науковий керівник – к.е.н., доцент Кулик В.А.

До роботи над науково-дослідними темами кожного року залучаються студенти ІУ-У курсів, які за цими темами виконують наукові, курсові та дипломні роботи, а студентами випускових курсів виконуються дипломні роботи, що підвищує їх практичну значимість і підтверджується актами впровадження суб’єктів господарювання. Результатом участі студентів  в науковій роботі є той факт, що вони вступають на навчання аспірантуру в провідні вузи України.

За результатами наукових досліджень, викладачами кафедри протягом останніх п'яти років опубліковано 13 монографій, 22 монографічні статті, більше 100 статей у наукових фахових виданнях, близько 70 публікацій у зарубіжних виданнях, 16 статей у видання включених до науково-метричних баз, 3 словники, з них 2 – з грифом МОН України.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях України та зарубіжних країн.

Так, за ці роки кафедрою були зініційовані та проведені конференції:Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін», (7-8 жовтня 2010 р.), м. Полтава, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». Відповідальна за проведення проф. Верига Ю.А. та доц. Орищенко М.М.; Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики», (20-23 жовтня 2014 р.), м. Полтава, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» Відповідальні за проведення: Карпенко О.В., проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, к.е.н., професор; Верига Ю.А., зав. кафедри, к.е.н., проф.; Кулик В.А., к.е.н., доцент.  Кафедра також виступала співорганізатором семи всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Підготовка фахівців з обліку і аудиту, які б відповідали сучасним вимогам роботодавців потребує постійного оновлення, як форм і методів підготовки, так і створення якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. За період з 2011р. по 2015 р. викладачами кафедри підготовлено і видано   навчально-методичних праць, у тому числі 4 підручники та  11 навчальних посібників з грифом МОН України, 23 навчальних посібники рекомендованих вченою радою університету, 4 опорних конспекти лекцій, робочі зошити з кожної навчальної дисципліни. Запровадження в університеті заочно-дистанційної форми навчання обумовило потребу підготовки дистанційних курсів з усіх навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою та введені в систему Moodle, з чим колектив кафедри успішно справився. Враховуючи те, що в університеті навчаються студенти із 17 зарубіжних країн викладачами кафедри підготовлено навчально-методичне забезпечення англійською, азербайджанською та російською мовами. Викладання для студентів із зарубіжних країн здійснюється англійською мовою доцентами Виноградовою М.О. та Любимовим М.О.

Кафедрою укладено договори про творчу співпрацю з провідними кафедрами вузів України, Молдови, Білорусії, Молдавії та підприємствами і організаціями Полтави і Полтавської області та з Всеукраїнською бухгалтерською професійною газетою «Все про бухгалтерський облік» і Всеукраїнською громадською організацією „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”. Враховуючи необхідність інтеграції навчального процесу з виробництва викладачі кафедри беруть участь в проведенні тематичних семінарів з проблем бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту, та надають консультативну допомогу суб’єктам господарювання за їх запитом, забезпечуючи інформаційно-консультативний супровід практичної діяльності своїх випускників.

На кафедрі функціонує методична секція, завданнями якої є обговорення постійних змін у податковому законодавстві та методиці ведення бухгалтерському обліку та аудиту, обговорення навчально-методичних розробок викладачів кафедри, нових надходжень в бібліотеку, та відкритих практичних занять з метою удосконалення методики викладання. Методичну секцію очолює к.е.н., доцент Прохар Н.В.

На кафедрі запроваджено наскрізну практичну підготовку студентів, яка включає виробничу практику і виробниче стажування, за результатами якого проводяться щорічні конференції, це дає можливість удосконалювати підходи до організації практичної підготовки та забезпечує більшу конкурентоздатність випускників на ринку праці.


Дискусія щодо вимог ринку праці до сучасних бухгалтерів
Зліва направо: проф. Карпенко О.В.,  проф. Зима Г.І., доц. Любимов М.О. та представник банківського сектору Колодій І.М. (випускник 2004р)

Понад п’ятдесят років на кафедрі працюють наукові студентські гуртки, ініціатором створення яких була кандидат економічних наук, доцент Лебєдєвою М.Д. На теперішній час функціонує студентський науковий гурток «Проблеми бухгалтерського обліку, контролю і аналізу»,  який очолює доц. Подольська В.О.

З 2010 р. на кафедрі функціонує науково-професійне об’єднання «Клуб бухгалтер», діяльність якого спрямована на посилення наукової складової та практико-орієнтованого навчання з метою підготовки висококваліфікованих конкурентноздатних фахівців з обліку і аудиту. В рамках його діяльності систематично проводяться засідання круглих столів та наукові слухання з проблемних питань в обліку, аналізі та аудиті, виїзні практико-орієнтовані заняття, семінари. Керівник клубу – доц. Ночовна Ю.О.

Студенти беруть активну участь в науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, внутрівузівських та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових та дипломних робіт за напрямом / спеціальністю «Облік і аудит»  за результатами яких отримують дипломи переможців, почесні грамоти та подяки.

За результатами участі у Відкритому конкурсі стипендіальної програми «Завтра. UA» / Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» три студенти стали стипендіатами - Іванюк С.Ю. (наук. керівник – доц. Орищенко М.М.), Кабай В.О., Сіліхін Б.В. (наук. керівник – доц. Подольська В.О.), що забезпечило можливість отримати престижну роботу та вступити в аспірантуру.

На розвиток бухгалтерської професії та її престижність значний вплив має розвиток науково-технічного прогресу і створення обчислювальної техніки та сучасних комунікаційно-інформаційних технологій. Так, на момент створення кафедри студенти користувалися рахівницями, арифмометрами, пізніше – малими та великими обчислювальними машинами, а на теперішній час сучасними професійними комп’ютерними програмами та широким застосуванням управлінських інформаційних систем в обліку, аналізі і аудиті. Зокрема в  навчальному процесі використовуються комп’ютерні інформаційні системи „1С: Підприємство 8.2”, «Парус-Підприємство», «Галактика», УКС-Бухгалтерія, «M.E.Doc»,  «OPZ: Податкова звітність», «Сота».

Велику увагу викладачі кафедри приділяють виховній роботі зі студентами, всі вони є постійними кураторами академічних груп. З першого курсу навчання студенти залучаються до участі в кафедральних заходах, зокрема конкурсі „Моя майбутня професія”. Кожного року, в березні, проводиться „Тиждень бухгалтера”, в рамках якого проводяться конкурси „Кращий бухгалтер року”, „Краща стіннівка”, „Кращий знавець навчальних дисциплін”, а також виставка художньої творчості студентів та викладачів кафедри і змагання команд веселих та кмітливих. Цей тиждень закінчується прекрасним шоу студентів спеціальності „Облік і аудит”.

Доц. Прохар Н.В. зі студентами гр. ОА-12і на «Параді вишиванок», м. Полтава, 2015р

Після відвідування театру ім. М.В. Гоголя.
(студенти груп ОА-51м, ОА-11 та ОА-12і з кураторами доц. Ночовна Ю.О., доц. Кравченко І.Ю., доц. Прохар Н.В.)


Викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 2015 р.

Колектив кафедри пишається своїми випускниками, серед яких Народні депутати України, державні службовці різних рангів, керівники  підприємств і організацій, заступники Голів правлінь обласних спілок споживчих товариств України, головні бухгалтери, доктори економічних наук, професори, кандидати економічних наук, доценти, проректори вищих навчальних закладів, завідувачі кафедр вищих навчальних закладів, директори і викладачі технікумів та коледжів, фінансові директори, начальники контрольно-ревізійних управлінь.


Зустріч випускників 1978 р. та 1988р. під час святкування
Дня університету 21 травня 2010р.

Зліва направо: перший ряд – випускники 1978р.
Сматченко В., Карпенко О., Жидєєва Л., Шуригіна Т.
Другий ряд –  Піддубна О.і Заславець А. (вип. 1988р.) та Дворжак В. (вип. 1978р.)

Колектив кафедри планомірно проводить профорієнтаційну роботу з учнями 10-11 класів, студентами коледжів і технікумів, для цього проводяться виїзні заняття і майбутні абітурієнти запрошуються на тижні бухгалтера, квести, брейн-рінги та інші кафедральні та університетські заходи. Кожен абітурієнт бажає навчатися у престижному навчальному закладі, саме таким є наш Інститут економіки, управління та інформаційних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», і наша кафедра, як його складова  є вікном у світ навчання та професійного успіху.